Ilmiantajien laki kaikkialla Euroopassa - maaluettelo

Ilmiantajien laki kaikkialla Euroopassa - maaluettelo

Agata Malik-Bosak |

Kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön väärinkäyt östen paljastajien suojelua koskeva EU:n lainsäädäntö kansallisella tasolla asianmukaisella säädöksellä.

Väärinkäytösten paljastajalainsääd ännön täytäntöönpanosta säädetään unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 23 päivänä lokakuuta 2019 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2019/1937.

Vaikka monissa maissa oli voimassa kansalliset ilmiantoja koskevat säädöksensä jo ennen vuotta 2019, niiden on joka tapauksessa mukautettava ne direktiivin soveltamisalaan saavuttaakseen EU:n normit.

Direktiivin 26 artiklan mukaan direktiivin noudattamisen edellyttämien kansallisten lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten voimaantul on määräaika päättyi 17. joulukuuta 2021 yli 250 työnteki jän yritysten osalta. Ainoastaan yksityisen sektorin yrityksille, joissa on 50—249 työnteki jää, määräaikaa on pidennetty 17. joulukuuta 2023.

Jäljempänä esitetään väärinkäytösten paljastajalainsäädännön tilanne yksittäisissä EU-maissa. Vain kahdeksan jäsenvaltiota hyväksyi lainsäädännön ennen EU:n asettamaa määräaikaa.

🇦🇹 Itävalta

Väärinkäytösten paljast amista koskeva laki hyväksyttiin Itävallassa 1. helmikuuta 2023, ja se tuli voimaan 24. helmikuuta 2023.

Lainsäädäntö löytyy osoitteesta HinweisgeberInnenschutzgesetz - HSchG; Gesetz über das Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung, Beamten-Dienstrechtsgesetz u.a. Änderung (3087/A) .

Julkisen sektorin yrityksille ja oikeushenkilöille myönnetään kuusi kuukautta aikaa toteuttaa sisäinen ilmiantojärjestelmä. Tämä aika alkaa lain voimaantulosta.

Liittovaltion korruptiontorjuntatoim Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung isto (, BAK) nimitettiin ulkoiseksi raportointitoimistoksi.

🇧🇪 Belgiassa

Belgiassa otettiin käyttöön uudet liittovaltion ja alueellisten väärinkäytösten paljast amista koskevat säännöt 15.12.2022.

Ilmianpaljastajal Loi sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé ainsäädäntö tuli voimaan 15. helmikuuta 2023.

Lisäasetuksia on annettu Vallonian, flaamin, saksan ja ranskankielisten yhteisöjen alueille.

🇧🇬 Bulgariassa

Bulgarian parlamentin kansalliskokous hyväksyi väärinkäytöksiä koskevan lain 27. tammikuuta 2023.

закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения julkaistiin 2. State Gazett helmikuuta 2023 ja tuli voimaan 2. toukokuuta 2023.

Kansallista lakia yritettiin antaa aiemmin, joulukuussa 2022. Tällä hetkellä hyväksytyn lainsäädännön tavoitteena on saattaa EU:n väärinkäytösdirektiivin vähimmäisvaatimukset osaksi kansallista lainsäädäntöä. Bulgaria on tietoinen siitä, että on analysoitava, onko Bulgarian uusi lainsäädäntö direktiivin vaatimusten mukainen.

🇭🇷 Kroatia

O Proglašenju Zakona O Zašiti Prijavitelja Nepravilnosti Kroatia hyväksyi sen 15. huhtikuuta ja tuli voimaan 23. huhtikuuta 2022.

Uusi laki saattoi Kroatian puitteet direktiivin edellyttämän standardin mukaisiksi, mutta Kroatiassa oli kuitenkin jo vuodesta 2019 lähtien annettu väärin käytöksiä koskeva laki.

Uuden lain mukaan nimettömiä ilmiantoja ei yleensä tunnusteta, koska ilmoituksen vaadittujen tietojen on sisällettävä tiedot sen jättävästä henkilöstä.

Tästä normista on kuitenkin poikkeama. Jos tunnistamaton ilmoitus täyttää kaikki uuden lain mukaiset edellytykset ilmiantajasuojan saamiseksi ja ilmiantajan henkilöllisyys selvitetään myöhemmin prosessin aikana, hänelle myönnetään sama suoja kuin henkilöllisyytensä paljastaneille.

🇨🇾 Kypros

Vaikka Kyproksella on ollut väärinkäytösten paljastajien suojaamista koskeva kehys vuodesta 2016 lähtien, se otti käyttöön 20 päivänä tammikuuta 2022 täytäntöönpanolain. O περι τησ προστασιασ προσωπων που αναφερουν παραβιασεισ του ενωσιακου και εθνικου δικαιου και αφορουν το δημοσιο συμφερον νομοσ julkaistiin 4. helmikuuta 2022.

🇨🇿 Tšekin tasavalta

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů tuli voimaan 1. elokuuta 2023.

Väärinkäytösten paljastajia koskeva laki hyväksyttiin Tšekissä 1. kesäkuuta 2023, ja presidentti allekirjoitti sen 7. kesäkuuta 2023. Koko menettely alkoi 21. huhtikuuta 2023, kun edustajainhuone oli hyväksynyt uuden ilmiantajien lain 4. huhtikuuta 2023 alkaen

Tšekin tasavalta viivästyi merkittävästi direktiivin saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä, mutta Tšekin lainsäädännön täytäntöönpanon aikana vielä kaksi jäsenvaltiota, joilla ei ollut kansallisia säännöksiä.

🇩🇰 Tanska

Tanska on pannut täytäntöön ilmiantoja koskevan lain ensimmäisenä EU:n jäsenvaltion a. Lisäksi lailla laaj ennetaan direktiivin vähimmäisvaatimuksia turvaamalla ilmoitukset merkittävistä väärinkäytöksistä ja sekä kansallisen että EU:n lainsäädännön rikkomisesta.

Lov om beskyttelse af whistleblowere hyväksyttiin 24. kesäkuuta 2021 ja tuli voimaan 17. joulukuuta 2021.

🇪🇪 Viro

Ilmianpaljastajalaki on nyt kesken Viron eduskunnassa sen jälkeen, kun hallitus hyväksyi sen elokuussa 2023. Lain odotetaan - Rikkumisest teavitaja kaitse seaduse - eelnõu - astu van voimaan laina 1.1.2024.

Ensimmäisestä käsittelystä 26. tammikuuta 2022 lähtien hanke estettiin, koska useita tarkistuksia ehdotettiin harkittavaksi. Tämän vuoksi Euroopan komissio päätti haastaa Viron Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen, koska se ei ole saattanut osaksi kansallista lainsäädäntöä ja ilmoittanut kansallisia toimenpiteitä väärinkäytöksistä annetun EU:n direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Viro voi joutua maksamaan sakon viivästymisestä osaksi kansallista lainsäädäntöä. Oikeusperusta Asia C-154/23 nostettiin 14.3.2023.

🇫🇮 Suomi

Suomen ilmiantaja-asetus, Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta päivätty 20.12.2022, on jo voimassa 1.1.2023 alkaen.

Sisäinen raportointikanava toteutettiin kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.

🇫🇷 Ranska

Ranska hyväksyi ilmiantoja koskevan lain 16. helmikuuta 2022. LOI no 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte tuli voimaan 1. syyskuuta 2022. Aiempi laki nro 2016-1691, annettu 9 päivänä joulukuuta 2016, avoimuudesta, korruption torjunnasta ja talouselämän nykyaikaistamisesta korvat ('Sapin II') tiin.

Ranskan uutta säädöstä arvioitiin kunnianhimoisimmaksi saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä Euroopan unionissa ”, joka ”ylittää direkti ivissä asetetun vähimmäisstandar din sisällyttämiseksi kansainvälisiin parhaisiin käytäntöihin”.

Lisäksi Ranska on hyväksynyt kaksi asetusta, jotka tukevat uutta ilmian toa koskevaa lakia. Ensimmäisessä määrit Décret relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 ellään täytäntöönpanon lain organisatoriset yksityiskohdat. Toinen asetus Décret n° 2022-1686 du 28 décembre 2022 relatif à l'abondement du compte personnel de formation d'un salarié lanceur d'alerte liittyy ilmiantajien taloudelliseen tukeen. Ne julkaistiin lokakuussa 2022 ja joulukuussa 2022.

🇩🇪 Saksa

Bundesrat hyväksyi Saksan väärinkäytö ( HinSchG ) sten paljastajien suojel ulain 12. toukokuuta 2023 ja hyväksyttiin 2. heinäkuuta 2023.

”Whistleblowers Protection Act on virstanpylväs ilmiantajien suojelulle Saksassa ja parantaa epävarmaa status quoa. Siinä ei kuitenkaan ole tavoitetta vahvistaa väärinkäytösten paljastajien oikeuksia kattavasti paikoin. Se ei myöskään tee oikeutta ilmiantojen merkitykseen journalismille ja siten julkiselle keskustelulle, sanoo Kosmas Zittel, toimitusjohtaja the Whistleblower-Netzwerk.

Ilmiantajien laki viivästy i Saksassa merkittävästi. Vaikka kansallinen lähestymistapa ilmiantodirektiiviin aloitettiin ja ehdotettu luonnos käsitel Entwurf eines Gesetzes für einen besseren Schutz hinweisgebender tiin, laki lopulta hylättiin helmikuussa 2023. Sen jälkeen julkaistiin kaksi lakimuutosta: Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung der Regelungen zum Hinweisgeberschutz 20/5991 ja Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung der Regelungen zum Hinweisgeberschutz 20/5992 .

Euroopan komissio päätti haastaa Saksaa Euroopan yhteisö jen tuomioistuimeen, koska se ei ole saattanut osaksi kansallista lainsäädäntöä ja ilmoittanut kansallisia toimenpiteitä, joilla EU:n väärinkäytösten paljastamista koskeva direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Euroopan komissio - Saksan liittotasavalta, asia C-149/23, 14.3.2023 nostetun kanteen perusteella Saksa saattaa joutua maksamaan sakon täytäntöönpanon viivästymisestä. Komissio väittää, että toimenpiteitä direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä ei ole vielä hyväksytty eikä niistä ole ilmoitettu komissiolle yli 13 kuukauden kuluttua täytäntöönpanon määräajan päättymisestä.

9. toukokuuta 2023 edustajat Bundestag ja sopivat muutoksista Bundesrat ilmiantajien suojelulakiin. Kompromissi sisältää erityisesti muutoksia, jotka koskevat nimettömien tietojen ilmoituskanavia, sakkoja ja lain soveltamisalaa. Ehdotetun sopimuksen hyväksyi Bundestag ja hyväksyi Bundesrat.

🇬🇷 Kreikka

Kreikassa laki 4990/2022 ann (Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις) ettiin 15. marraskuuta 2022.

Kreikkalainen toimittaja Nikolas Leontopoulos arvioi lakia ”heikoksi lakiksi, joka puuttuu todellisesta, laajasta ja kattavasta suojasta ilmiantajille”.

Määräaika lain valmistumiselle järjestöissä oli 11.5.2023.

🇭🇺 Unkari

Lain hyväksymis prosessi saatiin päätökseen Unkarissa 26. toukokuuta 2023. Ehdotus nro 3089 toim (Törvényjavaslat címe: A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról) itettiin parlamentille 28. helmikuuta 2023 sen jälkeen, kun Euroopan komissio päätti nostaa Unkarin kanteen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa, koska se ei ole saattanut osaksi kansallista lainsäädäntöä ja ilmoittanut kansallisista toimenpiteistä, joilla EU:n direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Ennen lain hyväksymistä Unkari oli ainoa jäsenvaltio, joka ei aloittanut täytäntöönpanoa. Tämän vuoksi asia C-155/23, Euroopan komissio - Unkari, nostettiin 14.3.2023.

🇮🇪 Irlanti

Protected Disclosures (Amendment) Bill 2022 hyväksyttiin Irlannissa 21 päivänä heinäkuuta 2022 ja tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

Lisäksi Irlannin hallitus julkaisi julkisen sektorin työntekijöille ja määrätyille henkilöille väli aikaisen ohjeistuksen väärinkäytösten paljastamista koskevan oikeudellisen kehyksen nojalla heille tehtyjen ilmoitusten käsittelystä.

🇮🇹 Italia

Vaikka se viivästyi ja siihen liittyi Euroopan komission rikkomusmenettely, se hyväksy Decreto Legislativo 10 March 2023, n. 24 ttiin Italiassa 9. maaliskuuta ja Gazzetta Ufficiale julkaistiin 15. maaliskuuta 2023. Laki on ollut voimassa 15. heinäkuuta 2023 alkaen.

Siihen päivään asti sovellettiin edellistä Whistleblowing-suojalainsäädäntöä vuodelta 2017.

🇱🇻 Latviassa

Latvi Trauksmes celšanas likums assa se hyväksyttiin 20. tammikuuta 2022 ja se tuli voimaan 4. helmikuuta 2022.

Tämän lain voimaantulon myötä edellinen ilmiantolaki men Latvijas Vēstnesis, 2018, nr 210; 2020, nr 29 ettää voimansa.

🇱🇹 Liettua

Pranešėjų Apsaugos Įstatymas hyväksyttiin Liettuassa 16 päivänä joulukuuta 2021 ja tuli voimaan 15. helmikuuta 2022.

Euroopan komissio antoi 27 päivänä tammikuuta 2022 Liettualle virallisen ilmoituksen, jonka otsikko on Liettuan saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun direktiivin (EU) 2019/1937 osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tämä on Euroopan unionin oikeustoimi jäsenvaltioita vastaan, koska ne eivät ole panneet täytäntöön EU:n lainsäädäntöä. Rikkomus menettelyt Liettuaa vastaan aloitettiin, koska se ei ole saattanut täysin osaksi kansallista lainsäädäntöään väärinkäytöksistä annettua EU:n direktiiviä.

🇱🇺 Luxemburg

Luxemburgin kansallinen väärinkäytöksiä koskeva Projet de loi 7945 laki hyväksyttiin 16. toukokuuta 2023. Hallitus on päättänyt laajentaa direktiivin soveltamisalaa koskemaan kaikkia kansallisia lakeja. Luxemburgissa on myös väärinkäytösten paljastajien toimisto, joka tukee väärinkäytösten paljastajia.

Luxemburgin uuden lain mukaan ilmiantajan määritelmä kattaa virkamiehet, osakkeenomistajat, alihankkijat ja työllisyysneuvotteluissa käyvät henkilöt. Siihen kuuluvat myös nimettömät ilmiantajat, joiden henkilöllisyys on paljastettu. Laki edistää väärinkäytösten paljastamista sisäisten tai ulkoisten kanavien kautta sen sijaan, että turvaudutaan julkistamiseen.

Hankevaiheessa laki perustui tiettyihin direktiivissä asetettuihin perusvaatimuksiin, ja se laajensi kattavuutta koskemaan vain EU:n lainsäädännön rikkomuksia koskevia raportteja; valtioneuvosto kritisoi sitä. Sanotaan, että ehdotetussa luonnoksessa on joitain epäselviä tai huonosti kirjoitettuja kohtia ja joitain tarpeettomia kohtia samanaikaisesti. Lisäksi on täsmennettävä joitakin yksityiskohtia, jotka liittyvät virkamiesten riittävään suojeluun tai henkilötietojen säilytysaikaan.

Näiden vastalauseiden vuoksi Luxemburgin direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä oli vireillä liian kauan. Tämän vuoksi Euroopan komissio nosti kanteen Luxemburgin suurherttuakuntaa vastaan 13.3.2023 - asia C-150/23.

🇲🇹 Malta

Maltan ai empaa ilmiantajien lakia vuo the Protection of the Whistleblower Act, Cap. 527 delta 2013 muutettiin 15. marraskuuta 2021 päiv ATT sabiex jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni ta’ Informatur, Nru. 249 ätyllä päätöksellä.

Muutos täyttää väärinkäytösten paljastamista koskevat EU:n vaatimukset. Tämän lain lyhyt otsikko on Protection of the Whistleblower (Muutos) Act, 2021, ja tätä lakia on luettava ja tulkittava yhdeksi niin Protection of the Whistleblower Act sanotun ”päälain” kanssa.

🇳🇱 Alankomaat

Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten hyväksyttiin Alankomaissa 24. tammikuuta 2023. Laki tuli voimaan 18. helmikuuta 2023.

Sen vuoksi se korvasi Alankomaiden aiemman lainsäädännön “House for Whistleblowers Act” ja päivitti kansalliset väärinkäytösten paljastamismenettelyt raportointielinten, nimettömän raportoinnin ja ulkoisten raportointikanavien osalta.

🇵🇱 Puola

Direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntö ä on vielä kesken Puolassa. Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa siirrettiin ministeriöiden välisiin kuulemisiin ja lausuntoihin huhtikuussa 2023. Alun perin lokakuussa 2021 julkaistu projekti päivitettiin muutaman kerran.

Viimeinen versio 12. heinäkuuta 2023 on yhdeksäs. Yksikään toistaiseksi valmistelluista ehdotuksista ei toimitettu eduskunnalle.

Hyväksyttyään laki olisi voimassa kahden kuukauden kuluessa.

Täytäntöönpan on viivästymisen vuoksi Euroopan komissio nosti 10.3.2023 kanteen - asia C-147/23 - Puolan tasavaltaa vastaan. Puolalle määrättiin sakkoja, joita peritään siihen päivään asti, jona Puolan tasavalta täyttää direktiivin mukaiset velvoitteensa.

🇵🇹 Portugali

Portugalissa Lei n.º 93/2021 se hyväksyttiin 26. marraskuuta 2021, julkaistiin 20. joulukuuta 2021 ja tuli voimaan kuusi kuukautta myöhemmin, 18. kesäkuuta 2022.

🇷🇴 Romaniassa

Romanian lain hyväksymisprosessi oli myrskyisä. EU-direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä hyväksyttiin ensimmäisen kerran kesäkuussa 2022. Laki kuitenkin peruutettiin ja tarkistusten jälkeen hyväksyttiin uudelleen joulukuussa 2022 ja julistettiin 16. joulukuuta 2022 nimellä LEGE nr.361 privind protectia avertizorilor în interes public .

Asetus nro 167/2023 eli lain nro 361/2022 6 § :n 2 momentin muutos annettiin 28.3. 2023. Se tuli voimaan, kun se julkaistiin virallisessa lehdessä.

🇸🇰 Slovakiassa

Direktiivin saattaminen osaksi Slovakiaa hyväksytään. Návrh zákona (1299), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 tuli voimaan 1. huhtikuuta 2023 arti klaa lukuun ottamatta. I 17, 18, 25, 26, 40, 41 ja 44 kohta, jotka tulivat voimaan 1 päivänä syyskuuta 2023.

Lais sa muutettiin aiempaa kansallista ilmiantoa koskevaa lakia.

🇸🇮 Sloveniassa

Slovenian kieli hyväksy Zakon O Zaščiti Prijaviteljev (ZZPri) ttiin ja se tuli voimaan 22. helmikuuta 2023.

Koska täytäntöönpanoprosessi viivästyi, Euroopan komissio aloitti rikkomismenettelyn Sloveniaa vastaan 27. tammikuuta 2022, koska se ei ole saattanut EU:n direktiivin täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä.

🇪🇸 Espanja

Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción hyväksyttiin Espanjassa 20 päivänä helmikuuta 2023 ja tuli voimaan 13 päivänä maaliskuuta 2023, 20 päivän kuluttua sen julkaisemisesta vuonna “Boletín Oficial del Estado”.

Kuten monet muutkin jäsenvaltiot, Espanja haastettiin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen, koska se ei ole saattanut osaksi kansallista lainsäädäntöä ja ilmoittanut kansallisista toimenpiteistä väärinkäytösten paljastamista koskevan EU:n direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä ajoissa.

🇸🇪 Ruotsi

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden hyväksyttiin Ruotsissa 29. syyskuuta 2021 ja tuli voimaan 17. joulukuuta 2021.

Direktiivin 5 artiklan (Sisäiset raportointikanavat sekä raportointi- ja seurantamenettelyt) säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran 17. joulukuuta 2023 (EU:n tyypillinen määräaika) yksityistä yritystä harjoittaviin toimijoihin, joilla on 50—249 työntekijää, ja 17. heinäkuuta 2022 muihin toimijoihin.

Uusi ilmiantolaki kumoaa lain (2016:749) erityisestä kostosuojasta työntekijöille, jotka hälyttävät vakavasta väärinkäytöksestä.

Löysitkö artikkelin mielenkiintoisena? Jaa se muiden kanssa
Saatat myös olla kiinnostunut