Klokkenluiderswet in heel Europa - landenlijst

Klokkenluiderswet in heel Europa - landenlijst

Agata Malik-Bosak |

Alle lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht om de EU-wetgeving inzake de bescherming van klokkenluiders op nationaal niveau uit te voeren door middel van een passende rechtshandeling.

De uitvoering van de klokkenluiderswetgeving is vastgelegd in de Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 betreffende de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden.

Hoewel veel landen hun nationale klokkenluiderswetten al vóór 2019 van kracht hadden, moeten ze deze hoe dan ook aanpassen aan het toepassingsgebied van de richtlijn om aan de EU-normen te voldoen.

Volgens artikel 26 van de richtlijn is de termijn voor de inwerkingtreding van nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die nodig zijn om aan de richtlijn te voldoen, op 17 december 2021 verstreken voor bedrijven met meer dan 250 werknemers. Alleen voor bedrijven uit de particuliere sector met 50 tot 249 werknemers is deze termijn verlengd tot 17 december 2023.

De status van de klokkenluiderswetgeving in afzonderlijke EU-landen wordt hieronder weergegeven. Slechts acht lidstaten hebben de wetgeving aangenomen vóór de door de EU gevraagde termijn.

🇦🇹 Oostenrijk

De klokkenluiderswet werd op 1 februari 2023 in Oostenrijk aangenomen en op 24 februari 2023 in werking getreden.

De wetgeving is te vinden op HinweisgeberInnenschutzgesetz - HSchG; Gesetz über das Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung, Beamten-Dienstrechtsgesetz u.a. Änderung (3087/A) .

Bedrijven en juridische entiteiten in de publieke sector krijgen zes maanden de tijd om een intern klokkenluidersysteem in te voeren. Deze periode loopt vanaf de inwerkingtreding van de wet.

Het Federal Bureau of Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung Anti-Corruption (BAK) werd aangesteld als extern rapportagebureau.

🇧🇪 België

Op 15 december 2022 werden in België nieuwe federale en regionale klokkenluidersregels ingevoerd.

De klokkenluiderswetgeving Loi sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé is op 15 februari 2023 in werking getreden.

Er zijn aanvullende decreten aangenomen voor de regio's Wallonië, de Vlaamse, Duitse en Franstalige gemeenschappen.

🇧🇬 Bulgarije

De nationale vergadering van het parlement in Bulgarije heeft op 27 januari 2023 de klokkenluiderswetgeving aangenomen.

закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения werd gepubliceerd State Gazett op 2 februari 2023 en trad in werking op 2 mei 2023.

Eerder, in december 2022, zijn pogingen ondernomen om een nationale wet aan te nemen. De momenteel aangenomen wetgeving heeft tot doel de minimumstandaardvereisten van de EU-klokkenluidersrichtlijn om te zetten. Bulgarije is zich ervan bewust dat moet worden geanalyseerd of de nieuwe Bulgaarse wetgeving voldoet aan de normen van de richtlijn.

🇭🇷 Kroatië

O Proglašenju Zakona O Zašiti Prijavitelja Nepravilnosti werd op 15 april door Kroatië goedgekeurd en op 23 april 2022 in werking getreden.

De nieuwe wet bracht het Kroatische kader in overeenstemming met de door de richtlijn vereiste norm; Kroatië had echter al sinds 2019 een klokkenluiderswet.

Volgens de nieuwe wet wordt anonieme klokkenluiders doorgaans niet erkend, omdat de vereiste gegevens in het rapport informatie moeten bevatten over de persoon die het heeft ingediend.

Toch is er een afwijking van deze norm. Als een niet-geïdentificeerde melding voldoet aan alle voorwaarden die zijn vastgelegd in de nieuwe wet om in aanmerking te komen voor bescherming van klokkenluiders, en de identiteit van de klokkenluider vervolgens tijdens het proces wordt vastgesteld, wordt hem dezelfde bescherming geboden als degenen die zijn identiteit hebben bekendgemaakt.

🇨🇾 Cyprus

Hoewel Cyprus sinds 2016 een kader voor de bescherming van klokkenluiders heeft, heeft Cyprus op 20 januari 2022 de omzettingswet ingevoerd. O περι τησ προστασιασ προσωπων που αναφερουν παραβιασεισ του ενωσιακου και εθνικου δικαιου και αφορουν το δημοσιο συμφερον νομοσ werd gepubliceerd op 4 februari 2022.

🇨🇿 Tsjechische Republiek

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů trad in werking op 1 augustus 2023.

De klokkenluiderswet werd op 1 juni 2023 in Tsjechië aangenomen en op 7 juni 2023 door de president ondertekend. De hele procedure startte op 21 april 2023, toen de Kamer van Afgevaardigden vanaf 4 april 2023 een nieuwe klokkenluiderswet had goedgekeurd.

De Tsjechische Republiek had aanzienlijke vertraging bij de omzetting van de richtlijn, maar tijdens de uitvoering van de Tsjechische wetgeving waren er nog steeds twee lidstaten zonder nationale regelgeving.

🇩🇰 Denemarken

Denemarken heeft als eerste EU-lidstaat de klokkenluiderswet ingevoerd. Bovendien breidt de wet de minimumnormen van de richtlijn uit door meldingen te verzamelen over ernstig wangedrag en inbreuken op zowel nationale als EU-wetgeving.

Lov om beskyttelse af whistleblowere is op 24 juni 2021 goedgekeurd en op 17 december 2021 in werking getreden.

🇪🇪 Estland

De klokkenluiderswet is nu van kracht in het parlement van Estland, na goedkeuring door de regering in augustus 2023. De verwachting is dat de wet - Rikkumisest teavitaja kaitse seaduse - eelnõu - op 1 januari 2024 als wet in werking treedt.

Vanaf de eerste lezing op 26 januari 2022 werd het project geblokkeerd omdat er veel amendementen werden voorgesteld om te worden overwogen. Daarom heeft de Europese Commissie besloten Estland voor het Europees Hof van Justitie te dagen omdat het de nationale maatregelen voor de omzetting van de EU-richtlijn inzake klokkenluiders niet heeft omgezet en aangemeld. Estland moet mogelijk de boete betalen omdat de omzetting vertraagd is. Rechtsgrondslag Zaak C-154/23 werd ingesteld op 14 maart 2023.

🇫🇮 Finland

De Finse Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta klokkenluidersregeling van 20 december 2022 is al van kracht sinds 1 januari 2023.

Het interne meldingskanaal werd binnen drie maanden na de inwerkingtreding van de wet geïmplementeerd.

🇫🇷 Frankrijk

Frankrijk heeft op 16 februari 2022 de klokkenluiderswet aangenomen. LOI no 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte is op 1 september 2022 in werking getreden. De vorige wet nr. 2016-1691 van 9 december 2016 inzake transparantie, de strijd tegen corruptie en de modernisering van het economisch leven ('Sapin II') werd daarom vervangen.

De nieuwe Franse wet werd beoordeeld als de meest ambitieuze omzetting in de Europese Unie „die „verder gaat dan de minimumnorm die in de richtlijn is vastgelegd om internationale beste praktijken op te nemen”.

Daarnaast heeft Frankrijk twee decreten aangenomen ter ondersteuning van de nieuwe klokkenluiderswet. De eerste Décret relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 specificeert de organisatorische details van de geïmplementeerde wet. Het tweede decreet Décret n° 2022-1686 du 28 décembre 2022 relatif à l'abondement du compte personnel de formation d'un salarié lanceur d'alerte heeft betrekking op de financiële ondersteuning van klokkenluiders. Ze zijn respectievelijk in oktober 2022 en december 2022 gepubliceerd.

🇩🇪 Duitsland

De Duitse wet ter bescherming van klokkenluiders ( HinSchG ) werd op 12 mei 2023 door de Bondsraad goedgekeurd en op 2 juli 2023 aangenomen.

„De wet ter bescherming van klokkenluiders is een mijlpaal voor de bescherming van klokkenluiders in Duitsland en een verbetering ten opzichte van de precaire status quo. Het mist echter het doel om de rechten van klokkenluiders op sommige plaatsen volledig te versterken. Het doet ook geen recht aan het belang van klokkenluiders voor de journalistiek en dus voor het publieke debat”, zegt Kosmas Zittel, algemeen directeur van the Whistleblower-Netzwerk.

De klokkenluiderswet werd in Duitsland aanzienlijk uitgesteld. Hoewel de nationale aanpak van de klokkenluidersrichtlijn werd geïnitieerd en het voorgestelde ontwerp Entwurf eines Gesetzes für einen besseren Schutz hinweisgebender werd verwerkt, werd de wet uiteindelijk in februari 2023 verworpen. Daarna werden twee wetswijzigingen gepubliceerd: Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung der Regelungen zum Hinweisgeberschutz 20/5991 en Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung der Regelungen zum Hinweisgeberschutz 20/5992 .

De Europese Commissie heeft besloten Duitsland voor het Europees Hof van Justitie te dagen omdat het de nationale maatregelen voor de omzetting van de EU-richtlijn inzake klokkenluiders niet heeft omgezet en aangemeld. Op grond van het beroep dat is ingesteld op 14 maart 2023 - Europese Commissie - Bondsrepubliek Duitsland, zaak C-149/23, moet Duitsland mogelijk de boete betalen omdat de omzetting vertraagd is. De Commissie stelt dat de maatregelen voor de volledige omzetting van de richtlijn nog niet zijn goedgekeurd en niet meer dan 13 maanden na het verstrijken van de omzettingstermijn aan de Commissie zijn meegedeeld.

Op 9 mei 2023 hebben vertegenwoordigers van de Bundestag en de Bundesrat overeenstemming bereikt over wijzigingen in de wet ter bescherming van klokkenluiders. Het compromis omvat met name wijzigingen met betrekking tot de kanalen voor het melden van anonieme informatie, boetes en de reikwijdte van de wet. De voorgestelde deal werd aanvaard door de Bundestag en goedgekeurd door de Bundesrat.

🇬🇷 Griekenland

In Griekenland (Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις) werd op 15 november 2022 wet 4990/2022 aangenomen.

De wet werd door de Griekse journalist Nikolas Leontopoulos beoordeeld als „een zwakke wet die niet voldoet aan echte, uitgebreide en inclusieve bescherming voor klokkenluiders”.

De deadline om de wet in de organisaties af te ronden was 11 mei 2023.

🇭🇺 Hongarije

Het wetgevingsproces werd op 26 mei 2023 in Hongarije afgerond. Voorstel nr. 3089 (Törvényjavaslat címe: A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról) werd op 28 februari 2023 bij het Parlement ingediend, nadat de Europese Commissie had besloten Hongarije voor het Europees Hof van Justitie te dagen wegens niet-omzetting en kennisgeving van nationale maatregelen voor de omzetting van de EU-richtlijn inzake klokkenluiders.

Vóór de goedkeuring van de wet was Hongarije de enige lidstaat die niet met de omzetting was begonnen. Als gevolg hiervan werd zaak C-155/23, Europese Commissie — Hongarije, op 14 maart 2023 aangespannen.

🇮🇪 Ierland

Protected Disclosures (Amendment) Bill 2022 werd op 21 juli 2022 in Ierland aangenomen en op 1 januari 2023 in werking getreden.

Daarnaast heeft de Ierse regering een tussentijdse leidraad gepubliceerd voor werknemers in de publieke sector en personen met een wettelijke regeling voor de behandeling van meldingen die aan hen zijn gedaan in het kader van het wettelijk kader inzake klokkenluiders.

🇮🇹 Italië

Hoewel uitgesteld en vergezeld van een inbreukprocedure van de Europese Commissie, Decreto Legislativo 10 March 2023, n. 24 werd het op 9 maart in Italië goedgekeurd en Gazzetta Ufficiale op 15 maart 2023 gepubliceerd. De wet is van kracht sinds 15 juli 2023.

Tot op die dag was de vorige klokkenluidersbeschermingswetgeving uit 2017 van toepassing.

🇱🇻 Letland

In Letland Trauksmes celšanas likums werd aangenomen op 20 januari 2022 en in werking getreden op 4 februari 2022.

Met de inwerkingtreding van deze wet Latvijas Vēstnesis, 2018, nr 210; 2020, nr 29 verliest de vorige klokkenluiderswet haar kracht.

🇱🇹 Litouwen

Pranešėjų Apsaugos Įstatymas werd op 16 december 2021 in Litouwen aangenomen en op 15 februari 2022 in werking getreden.

Op 27 januari 2022 heeft de Europese Commissie Litouwen een formele aanmaning gestuurd met de titel Gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1937 betreffende de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden, door Litouwen. Dit zijn de juridische stappen die de Europese Unie heeft ondernomen tegen lidstaten omdat ze de EU-wetgeving niet hebben uitgevoerd. Deze inbreukprocedure tegen Litouwen is gestart omdat de EU-richtlijn inzake klokkenluiders niet volledig was omgezet.

🇱🇺 Luxemburg

De Luxemburgse nationale klokkenluiderswet Projet de loi 7945 werd op 16 mei 2023 aangenomen. De regering heeft besloten het toepassingsgebied van de richtlijn uit te breiden tot alle nationale wetten. Luxemburg zal ook een bureau voor klokkenluiders oprichten om klokkenluiders te ondersteunen.

Volgens de nieuwe Luxemburgse wet omvat de definitie van klokkenluider ambtenaren, aandeelhouders, onderaannemers en degenen die betrokken zijn bij arbeidsonderhandelingen. Het omvat ook anonieme klokkenluiders van wie de identiteit is bekendgemaakt. De wet bevordert de praktijk van klokkenluiders via interne of externe kanalen in plaats van gebruik te maken van openbaarmaking.

In de projectfase bouwde de wet voort op bepaalde basisvereisten van de richtlijn, waardoor de dekking werd uitgebreid tot meer meldingen die uitsluitend betrekking hadden op schendingen van het EU-recht; de wet werd bekritiseerd door de Raad van State. Er wordt gezegd dat het voorgestelde ontwerp enkele onduidelijke of slecht geschreven punten bevat en tegelijkertijd enkele onnodige. Ook zullen enkele details met betrekking tot de adequate bescherming van ambtenaren of de bewaartermijn van persoonsgegevens worden gespecificeerd.

Vanwege deze bezwaren was de Luxemburgse omzetting van de richtlijn te lang in behandeling. Als gevolg daarvan heeft de Europese Commissie op 13 maart 2023 beroep ingesteld tegen het Groothertogdom Luxemburg, zaak C-150/23.

🇲🇹 Malta

De vorige klokkenluiderswet the Protection of the Whistleblower Act, Cap. 527 van Malta uit 2013 werd gewijzigd door ATT sabiex jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni ta’ Informatur, Nru. 249 . gedateerd 15 november 2021.

De wijziging voldoet aan de EU-vereisten inzake klokkenluiders. De korte titel van deze wet is Protection of the Whistleblower (wijzigings) wet 2021 en deze wet moet worden gelezen en geïnterpreteerd als één met de Protection of the Whistleblower Act zogenaamde „de belangrijkste wet”.

🇳🇱 Nederland

Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten werd op 24 januari 2023 in Nederland aangenomen. De wet is op 18 februari 2023 in werking getreden.

Daarom heeft het de vorige Nederlandse wetgeving vervangen “House for Whistleblowers Act” en de nationale klokkenluidersprocedures op het gebied van meldende instanties, anonieme meldingskanalen en externe meldingskanalen bijgewerkt.

🇵🇱 Polen

Het omzettingsproces is nog in behandeling in Polen. Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa werd in april 2023 doorverwezen naar interministeriële raadplegingen en adviezen. Het project werd oorspronkelijk gepubliceerd in oktober 2021 en werd een paar keer bijgewerkt.

De laatste versie van 12 juli 2023 is de negende. Geen van de tot dusver voorbereide voorstellen is naar het Parlement gestuurd.

Na goedkeuring zou de wet binnen twee maanden van kracht zijn.

Vanwege de vertraging in de uitvoering heeft de Europese Commissie op 10 maart 2023 het beroep - zaak C-147/23 - tegen de Republiek Polen ingesteld. Polen werd beboet met dwangsommen die in rekening zullen worden gebracht tot de datum waarop de Republiek Polen haar verplichtingen uit hoofde van de richtlijn nakomt.

🇵🇹 Portugal

In Portugal Lei n.º 93/2021 werd het op 26 november 2021 goedgekeurd, op 20 december 2021 gepubliceerd en zes maanden later, op 18 juni 2022, in werking getreden.

🇷🇴 Roemenië

Het wetgevingsproces in Roemenië was turbulent. De eerste aanvaarding van de omzetting van de EU-richtlijn was in juni 2022. De wet werd echter ingetrokken en, na herzieningen, in december 2022 opnieuw aanvaard en op 16 december 2022 afgekondigd als LEGE nr.361 privind protectia avertizorilor în interes public .

Op 28 maart 2023 werd decreet nr. 167/2023. dat wil zeggen de wijziging van artikel 6, lid 2, van wet nr. 361/2022, afgekondigd. Het is in werking getreden vanaf de publicatie ervan in de Staatscourant.

🇸🇰 Slowakije

De omzetting van de richtlijn in Slowakije wordt aangenomen. Návrh zákona (1299), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 in werking getreden op 1 april 2023, met uitzondering van Art. I punten 17, 18, 25, 26, 40, 41 en 44, die op 1 september 2023 in werking zijn getreden.

De wet wijzigde de vorige nationale klokkenluiderswet.

🇸🇮 Slovenië

Zakon O Zaščiti Prijaviteljev (ZZPri) Het Sloveens werd aangenomen en trad in werking op 22 februari 2023.

Omdat het omzettingsproces echter werd uitgesteld, startte de Europese Commissie op 27 januari 2022 een inbreukprocedure tegen Slovenië omdat het de EU-richtlijn inzake klokkenluiders niet volledig had omgezet.

🇪🇸 Spanje

Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción werd op 20 februari 2023 in Spanje aangenomen en trad in werking op 13 maart 2023, 20 dagen na de publicatie in “Boletín Oficial del Estado”.

Net als veel andere lidstaten werd Spanje voor het Europees Hof van Justitie gedaagd omdat het de nationale maatregelen voor de omzetting van de EU-richtlijn inzake klokkenluiders niet tijdig had omgezet en aangemeld.

🇸🇪 Zweden

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden werd op 29 september 2021 in Zweden aangenomen en op 17 december 2021 in werking getreden.

De bepalingen in artikel 5 (Interne meldingskanalen en rapporterings- en follow-upprocedures) zijn voor het eerst van toepassing op 17 december 2023 (typische EU-deadline) voor exploitanten die een privébedrijf runnen en die 50 tot 249 werknemers hebben, en op 17 juli 2022 voor andere exploitanten.

De nieuwe klokkenluiderswet herroept de wet (2016:749) betreffende de speciale bescherming tegen represailles voor werknemers die alarm slaan over ernstig wangedrag.

Vond je het artikel interessant? Deel het met anderen
Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in