Klokkenluiderswet in heel Europa - landenlijst

Klokkenluiderswet in heel Europa - landenlijst

Agata Malik-Bosak |

Alle lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht om de EU-wet inzake de bescherming van klokkenluiders op nationaal niveau uit te voeren door middel van een passende rechtshandeling.

De uitvoering van de klokkenluiderswet is vastgelegd in Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 betreffende de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden.

Hoewel veel landen hun nationale klokkenluiderswetten al vóór 2019 van kracht hadden, moeten ze deze hoe dan ook aanpassen aan het toepassingsgebied van de richtlijn om te voldoen aan de EU-normen.

Volgens artikel 26 van de richtlijn is de termijn voor de inwerkingtreding van nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die nodig zijn om aan de richtlijn te voldoen, op 17 december 2021 verstreken voor bedrijven met meer dan 250 werknemers. Alleen voor bedrijven uit de particuliere sector met 50 tot 249 werknemers is deze deadline verlengd tot 17 december 2023.

De status van de klokkenluiderswetgeving in afzonderlijke EU-landen wordt hieronder weergegeven. Slechts acht lidstaten hebben de wetgeving aangenomen vóór de door de EU gevraagde termijn.

🇦🇹 Oostenrijk

De klokkenluiderswet werd op 1 februari 2023 in Oostenrijk aangenomen en trad in werking op 24 februari 2023.

De wetgeving is te vinden op HinweisgeberInnenschutzgesetz - HSchG; Gesetz über das Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung, Beamten-Dienstrechtsgesetz u.a. Änderung (3087/A) .

Bedrijven en juridische entiteiten in de publieke sector krijgen zes maanden de tijd om een intern klokkenluiderssysteem te implementeren. Deze periode loopt vanaf de inwerkingtreding van de wet.

Het Federal Bureau of Anti-Corruption ( Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung. BAK) werd aangesteld als extern rapportagebureau.

🇧🇪 België

Op 15 december 2022 werden in België nieuwe federale en regionale klokkenluidersregels ingevoerd.

De klokkenluiderswetgeving Loi sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé is op 15 februari 2023 in werking getreden.

Er zijn aanvullende decreten aangenomen voor de gewesten van Wallonië, de Vlaamse, de Duitse en de Franstalige gemeenschappen.

🇧🇬 Bulgarije

De nationale vergadering van het parlement in Bulgarije heeft op 27 januari 2023 de klokkenluiderswetgeving aangenomen.

закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения werd gepubliceerd State Gazett op 2 februari 2023 en trad in werking op 2 mei 2023.

Eerder, in december 2022, zijn pogingen ondernomen om een nationale wet aan te nemen. De momenteel aangenomen wetgeving heeft tot doel de minimale standaardvereisten van de EU-klokkenluidersrichtlijn om te zetten. Bulgarije is zich ervan bewust dat moet worden geanalyseerd of de nieuwe Bulgaarse wetgeving voldoet aan de normen van de richtlijn.

🇭🇷 Kroatië

O Proglašenju Zakona O Zašiti Prijavitelja Nepravilnosti is op 15 april door Kroatië aangenomen en op 23 april 2022 in werking getreden.

De nieuwe wet bracht het Kroatische kader in overeenstemming met de norm die vereist is op grond van de richtlijn; Kroatië had echter al sinds 2019 een klokkenluiderswet.

Volgens de nieuwe wet wordt anoniem klokkenluiden doorgaans niet erkend, aangezien de vereiste gegevens in het rapport informatie moeten bevatten over de persoon die het rapport indient.

Toch is er een afwijking van deze norm. Als een niet-geïdentificeerde melding voldoet aan alle voorwaarden van de nieuwe wet om in aanmerking te komen voor klokkenluidersbescherming, en de identiteit van de klokkenluider vervolgens tijdens het proces wordt vastgesteld, wordt hem dezelfde bescherming verleend als degenen die hun identiteit hebben bekendgemaakt.

🇨🇾 Cyprus

Hoewel er sinds 2016 een kader voor de bescherming van klokkenluiders bestaat, heeft Cyprus op 20 januari 2022 de omzettingswet ingevoerd. O περι τησ προστασιασ προσωπων που αναφερουν παραβιασεισ του ενωσιακου και εθνικου δικαιου και αφορουν το δημοσιο συμφερον νομοσ werd gepubliceerd op 4 februari 2022.

🇨🇿 Tsjechië

De klokkenluiderswet werd op 1 juni 2023 in Tsjechië aangenomen. Het zal naar verwachting op 1 augustus 2023 van kracht worden.

Op 21 april 2023 heeft de Kamer van Afgevaardigden een nieuwe klokkenluiderswet van 4 april 2023 goedgekeurd. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů

🇩🇰 Denemarken

Denemarken heeft als eerste EU-lidstaat de klokkenluiderswet ingevoerd. Bovendien breidt de wet de minimumnormen van de richtlijn uit door meldingen van ernstig wangedrag en inbreuken op zowel nationale als EU-wetgeving te beveiligen.

Lov om beskyttelse af whistleblowere is aangenomen op 24 juni 2021 en in werking getreden op 17 december 2021.

🇪🇪 Estland

De klokkenluiderswet is nu van kracht in Estland. Het ontwerp van de - Rikkumisest teavitaja kaitse seaduse - eelnõu - wet is op 26 januari 2022 in eerste lezing aangenomen. Vanaf die dag werd het project geblokkeerd omdat er veel amendementen werden voorgesteld om in overweging te worden genomen.

De Europese Commissie heeft besloten Estland voor het Europees Hof van Justitie te dagen omdat het nationale maatregelen voor de omzetting van de EU-richtlijn inzake klokkenluiders niet heeft omgezet en er geen kennis van heeft gegeven. Estland moet mogelijk de boete betalen omdat de omzetting vertraging heeft opgelopen. Rechtsgrondslag Zaak C-154/23 werd aangespannen op 14 maart 2023.

🇫🇮 Finland

De Finse Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta klokkenluidersregeling van 20 december 2022 is al van kracht sinds 1 januari 2023.

Het interne meldingskanaal moet binnen drie maanden na de inwerkingtreding van de wet worden geïmplementeerd.

🇫🇷 Frankrijk

Frankrijk heeft de klokkenluiderswet aangenomen op 16 februari 2022. LOI no 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte in werking getreden op 1 september 2022. De vorige wet nr. 2016-1691 van 9 december 2016 inzake transparantie, de bestrijding van corruptie en de modernisering van het economische leven ('Sapin II') werd daarom vervangen.

De nieuwe Franse wet werd beoordeeld als de meest ambitieuze omzetting in de Europese Unie „die „verder gaat dan de minimumnorm die in de richtlijn is vastgesteld en die internationale beste praktijken omvat”.

Daarnaast heeft Frankrijk twee decreten aangenomen ter ondersteuning van de nieuwe klokkenluiderswet. De eerste Décret relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 specificeert de organisatorische details van de geïmplementeerde wet. Het tweede decreet Décret n° 2022-1686 du 28 décembre 2022 relatif à l'abondement du compte personnel de formation d'un salarié lanceur d'alerte heeft betrekking op financiële ondersteuning van klokkenluiders. Ze zijn respectievelijk in oktober 2022 en december 2022 gepubliceerd.

🇩🇪 Duitsland

De Duitse wet op de bescherming van klokkenluiders (HinSchG) werd op 12 mei 2023 goedgekeurd door de Bondsraad en zal naar verwachting in juni 2023 in werking treden.

„De wet op de bescherming van klokkenluiders is een mijlpaal voor de bescherming van klokkenluiders in Duitsland en een verbetering ten opzichte van de precaire status quo. Het mist echter het doel om de rechten van klokkenluiders op sommige plaatsen volledig te versterken. Het doet ook geen recht aan het belang van klokkenluiden voor de journalistiek en dus voor het publieke debat”, zegt Kosmas Zittel, algemeen directeur van the Whistleblower-Netzwerk.

De klokkenluiderswet werd in Duitsland aanzienlijk uitgesteld. Hoewel de nationale aanpak van de klokkenluidersrichtlijn werd geïnitieerd en het voorgestelde ontwerp Entwurf eines Gesetzes für einen besseren Schutz hinweisgebender werd verwerkt, werd de wet uiteindelijk in februari 2023 verworpen. Daarna werden twee wetswijzigingen gepubliceerd: Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung der Regelungen zum Hinweisgeberschutz 20/5991 en Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung der Regelungen zum Hinweisgeberschutz 20/5992 .

De Europese Commissie heeft besloten Duitsland voor het Europees Hof van Justitie te dagen omdat het de nationale maatregelen voor de omzetting van de EU-richtlijn inzake klokkenluiders niet heeft omgezet en niet heeft aangemeld. Op basis van het beroep van 14 maart 2023 - Europese Commissie - Bondsrepubliek Duitsland, zaak C-149/23, moet Duitsland mogelijk de boete betalen omdat de omzetting vertraging heeft opgelopen. De Commissie stelt dat de maatregelen voor de volledige omzetting van de richtlijn nog niet zijn aangenomen en niet meer dan 13 maanden na het verstrijken van de omzettingstermijn aan de Commissie zijn meegedeeld.

Op 9 mei 2023 hebben vertegenwoordigers van de Bundestag en de Bundesrat overeenstemming bereikt over wijzigingen in de wet op de bescherming van klokkenluiders. Het compromis omvat met name wijzigingen met betrekking tot de kanalen voor het melden van anonieme informatie, boetes en het toepassingsgebied van de wet. De voorgestelde deal werd aanvaard door de Bundestag en goedgekeurd door de Bundesrat.

🇬🇷 Griekenland

In Griekenland (Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις) werd wet 4990/2022 aangenomen op 15 november 2022.

De wet werd door de Griekse journalist Nikolas Leontopoulos beoordeeld als „een zwakke wet die geen echte, uitgebreide en inclusieve bescherming voor klokkenluiders biedt”.

De deadline voor het voltooien van de wet in de organisaties was 11 mei 2023.

🇭🇺 Hongarije

Het proces voor de goedkeuring van de wet werd op 26 mei 2023 in Hongarije afgerond. Voorstel nr. 3089 (Törvényjavaslat címe: A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról) werd op 28 februari 2023 aan het Parlement voorgelegd, nadat de Europese Commissie had besloten Hongarije voor het Europees Hof van Justitie te dagen omdat het nationale maatregelen voor de omzetting van de EU-richtlijn inzake klokkenluiders niet had omgezet en niet had aangemeld.

Vóór de goedkeuring van de wet was Hongarije de enige lidstaat die niet met de omzetting was begonnen. Als gevolg hiervan werd zaak C-155/23, Europese Commissie - Hongarije, op 14 maart 2023 aangespannen.

🇮🇪 Ierland

Protected Disclosures (Amendment) Bill 2022 werd op 21 juli 2022 in Ierland aangenomen en op 1 januari 2023 in werking getreden.

Daarnaast heeft de Ierse regering een tussentijdse leidraad voor werknemers in de publieke sector en voorgeschreven personen gepubliceerd over de behandeling van meldingen die aan hen zijn gedaan in het kader van het wettelijk kader inzake klokkenluiders.

🇮🇹 Italië

Hoewel vertraagd en vergezeld van een inbreukprocedure van de Europese Commissie, Decreto Legislativo 10 March 2023, n. 24 werd het op 9 maart in Italië goedgekeurd en Gazzetta Ufficiale op 15 maart 2023 gepubliceerd in de De wet is van kracht vanaf 15 juli 2023.

Tot die dag is de huidige wetgeving inzake klokkenluidersbescherming uit 2017 van toepassing.

🇱🇻 Letland

In Letland Trauksmes celšanas likums werd het op 20 januari 2022 aangenomen en op 4 februari 2022 in werking getreden.

Met de inwerkingtreding van deze wet Latvijas Vēstnesis, 2018, nr 210; 2020, nr 29 verliest de vorige klokkenluiderswet haar kracht.

🇱🇹 Litouwen

Pranešėjų Apsaugos Įstatymas werd op 16 december 2021 in Litouwen aangenomen en op 15 februari 2022 in werking getreden.

Op 27 januari 2022 heeft de Europese Commissie Litouwen een formele kennisgeving gestuurd met de titel Gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden, door Litouwen. Dit zijn de juridische stappen die de Europese Unie heeft ondernomen tegen lidstaten omdat ze de EU-wetgeving niet hebben geïmplementeerd. Deze inbreukprocedures tegen Litouwen zijn gestart omdat de EU-richtlijn inzake klokkenluiders niet volledig is omgezet.

🇱🇺 Luxemburg

De Luxemburgse nationale klokkenluiderswet Projet de loi 7945 werd aangenomen op 16 mei 2023. De regering heeft besloten het toepassingsgebied van de richtlijn uit te breiden tot alle nationale wetten. Luxemburg zal ook een bureau voor klokkenluiders runnen om klokkenluiders te ondersteunen.

Volgens de nieuwe Luxemburgse wet omvat de definitie van klokkenluider ambtenaren, aandeelhouders, onderaannemers en degenen die betrokken zijn bij arbeidsonderhandelingen. Het omvat ook anonieme klokkenluiders van wie de identiteit bekend is gemaakt. De wet bevordert de praktijk van klokkenluiders via interne of externe kanalen in plaats van gebruik te maken van openbare openbaarmaking.

In de projectfase bouwde de wet voort op bepaalde basisvereisten van de richtlijn, waardoor het toepassingsgebied werd uitgebreid tot meer dan berichten die uitsluitend betrekking hadden op schendingen van het EU-recht; de wet werd bekritiseerd door de Raad van State. Er wordt gezegd dat het voorgestelde ontwerp enkele onduidelijke of slecht geschreven punten bevat en tegelijkertijd enkele onnodige punten. Ook moeten enkele gegevens met betrekking tot de adequate bescherming of bewaartermijn van persoonsgegevens door ambtenaren worden gespecificeerd.

Vanwege deze bezwaren was de Luxemburgse omzetting van de richtlijn te lang in behandeling. Als gevolg hiervan heeft de Europese Commissie op 13 maart 2023 een procedure ingesteld tegen het Groothertogdom Luxemburg - zaak C-150/23.

🇲🇹 Malta

De vorige klokkenluiderswet the Protection of the Whistleblower Act, Cap. 527 van Malta uit 2013 werd gewijzigd ATT sabiex jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni ta’ Informatur, Nru. 249 op 15 november 2021.

Het amendement voldoet aan de EU-vereisten inzake klokkenluiders. De korte titel van deze wet is Protection of the Whistleblower (wijzigings) wet, 2021 en deze wet moet worden gelezen en opgevat als één met de Protection of the Whistleblower Act zogenaamde „de hoofdwet”.

🇳🇱 Nederland

Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten werd op 24 januari 2023 in Nederland goedgekeurd. De wet is op 18 februari 2023 in werking getreden.

Daarom verving het de vorige Nederlandse wetgeving “House for Whistleblowers Act” en actualiseerde het de nationale klokkenluidersprocedures op het gebied van meldingsorganen, anonieme meldingskanalen en externe meldingskanalen.

🇵🇱 Polen

Het omzettingsproces is nog steeds in behandeling in Polen. Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa werd doorverwezen naar interministeriële raadplegingen en adviezen op april 2023. Het project werd oorspronkelijk gepubliceerd in oktober 2021 en werd bijgewerkt in januari 2023.

Na goedkeuring zou de wet binnen twee maanden van kracht zijn.

Wegens de vertraging bij de uitvoering heeft de Europese Commissie op 10 maart 2023 de procedure - zaak C-147/23 - ingesteld tegen de Republiek Polen. Polen werd beboet met dwangsommen die zullen worden opgelegd tot de datum waarop de Republiek Polen haar verplichtingen uit hoofde van de richtlijn nakomt.

🇵🇹 Portugal

In Portugal Lei n.º 93/2021 werd het aangenomen op 26 november 2021, gepubliceerd op 20 december 2021 en 6 maanden later, op 18 juni 2022, in werking getreden.

🇷🇴 Roemenië

Het wetgevingsproces in Roemenië was turbulent. De eerste goedkeuring van de omzetting van de EU-richtlijn was in juni 2022. De wet werd echter ingetrokken en, na herzieningen, in december 2022 opnieuw aanvaard en op 16 december 2022 afgekondigd als. LEGE nr.361 privind protectia avertizorilor în interes public

Op 28 maart 2023 werd decreet nr. 167/2023. d.w.z. de wijziging van artikel 6, lid 2, van wet nr. 361/2022, afgekondigd. Het is in werking getreden vanaf de publicatie ervan in het Staatsblad.

🇸🇰 Slowakije

De omzetting van de richtlijn in Slowakije is in volle gang. Návrh zákona (1299), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 - een project tot wijziging van de huidige nationale klokkenluiderswet is beschikbaar en goedgekeurd sinds november 2022; de ingangsdatum van de omzettingswet is echter uitgesteld.

🇸🇮 Slovenië

Zakon O Zaščiti Prijaviteljev (ZZPri) Het Sloveens werd aangenomen en trad in werking op 22 februari 2023.

Omdat het omzettingsproces echter werd uitgesteld, startte de Europese Commissie op 27 januari 2022 een inbreukprocedure tegen Slovenië omdat het de EU-richtlijn inzake klokkenluiders niet volledig had omgezet.

🇪🇸 Spanje

Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción werd op 20 februari 2023 in Spanje aangenomen en trad in werking op 13 maart 2023, 20 dagen na de publicatie ervan in “Boletín Oficial del Estado”.

Net als veel andere lidstaten werd Spanje doorverwezen naar het Europese Hof van Justitie omdat het nationale maatregelen voor de omzetting van de EU-richtlijn inzake klokkenluiders niet op tijd had omgezet en niet had aangemeld.

🇸🇪 Zweden

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden werd op 29 september 2021 in Zweden aangenomen en op 17 december 2021 in werking getreden.

De bepalingen in artikel 5 (interne meldingskanalen en rapporterings- en vervolgprocedures) zijn voor het eerst van toepassing op 17 december 2023 (typische EU-deadline) voor exploitanten die een privébedrijf runnen en die 50 tot 249 werknemers hebben, en op 17 juli 2022 voor andere exploitanten.

Met de nieuwe klokkenluiderswet wordt de wet (2016:749) betreffende speciale bescherming tegen represailles voor werknemers die alarm slaan over ernstig wangedrag ingetrokken.

Vond je het artikel interessant? Deel het met anderen
Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in