Zakon o zviždačama diljem Europe - popis država

Zakon o zviždačama diljem Europe - popis država

Agata Malik-Bosak |

Sve države članice Europske unije obvezne su provesti pravo EU-a o zaštiti zviždača na nacionalnoj razini primjenom odgovarajućeg pravnog akta.

Provedba zakona zviždača donosi se Direktivom (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2019. o zaštiti osoba koje prijave kršenja prava Unije.

Iako su mnoge zemlje već imale nacionalne akte o zviždačima na snazi prije 2019. godine, moraju ih svejedno prilagoditi opsegu Direktive kako bi postigle standarde EU-a.

U skladu s člankom 26. te Direktive rok za stupanje na snagu nacionalnih zakona i drugih propisa potrebnih za usklađivanje s Direktivom istekao je 17. prosinca 2021. za tvrtke s više od 250 zaposlen ika. Samo za poduzeća iz privatnog sektora s 50 do 249 zaposlen ika taj je rok produžen do 17. prosinca 2023. godine.

Status zakonodavstva o zviždačima u pojedinim zemljama EU-a prikazan je u nastavku. Samo osam država članica donijelo je zakonodavstvo prije isteka roka koji je zatražio EU.

🇦🇹 Austrija

Zakon o zvižda čima usvojen je u Austriji 1. veljače 2023. i stupio je na snagu 24. veljače 2023.

Zakonodavstvo se može naći na HinweisgeberInnenschutzgesetz - HSchG; Gesetz über das Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung, Beamten-Dienstrechtsgesetz u.a. Änderung (3087/A) .

Tvrtkama i pravnim osobama u javnom sektoru odobrava se šest mjeseci za provedbu internog sustava zviždača. To razdoblje traje od stupanja na snagu zakona.

Savezni zavod za borbu protiv korupcije ( Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung. BAK) imenovan je za vanjski izvještajni ured.

🇧🇪 Belgija

Nova savezna i regionalna pravila o zviždačima uved ena su u Belgiji 15. prosinca 2022.

Zakonodavstvo o zviždačima stupilo je na Loi sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé snagu 15. veljače 2023.

Usvojene su dodatne uredbe koje pokrivaju regije Valonije, flamanske, njemačke i francuske zajednice.

🇧🇬 Bugarska

Narodna skupština parlamenta u Bugarskoj usvojila je zakon o zviždačima 27. si ječnja 2023. godine.

закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения objavljen je 2. veljače 2023., a stu pio je na snagu 2. svibnja 2023. State Gazett

Pokušali su donijeti nacionalni zakon ranije, u prosincu 2022. Trenutačno donesenim zakonodavstvom ima za cilj prenošenje minimalnih standardnih zahtjeva Direktive EU-a o zviždačima. Bugarska je svjesna da treba analizirati je li novo bugarsko zakonodavstvo u skladu sa standardima Direktive.

🇭🇷 Hrvatska

O Proglašenju Zakona O Zašiti Prijavitelja Nepravilnosti ga je Hrvatska usvojila 15. travnja, a stupila je na snagu 23. travnja 2022.

Novi zakon uskladio je hrvatski okvir sa standardima propisanim Direktivom, međutim, Hrvatska je već imala zakon o zviždačima od 2019. godine.

Prema novom Zakonu, anonimno zviždače obično se ne priznaje jer traženi detalji u izvješću moraju sadržavati podatke o pojedincu koji ga podnosi.

Ipak, postoji odstupanje od ove norme. Ako neidentificirano izvješće ispunjava sve preduvjete utvrđene novim Zakonom kako bi se kvalificiralo za zaštitu zviždača, a identitet zviždača naknadno se utvrdi tijekom postupka, dodijelit će se ista zaštita kao i onima koji su otkrili svoj identitet.

🇨🇾 Cipar

Iako ima okvir zaštite zviždača od 2016., Cip ar je 20. siječnja 2022. uveo zakon o prenošenju. O περι τησ προστασιασ προσωπων που αναφερουν παραβιασεισ του ενωσιακου και εθνικου δικαιου και αφορουν το δημοσιο συμφερον νομοσ objavljen 4. veljače 2022.

🇨🇿 Češka Republika

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů stupio je na snagu 1. kolovoza 2023.

Zakon o zviždačima usvojen je u Češkoj 1. lipnja 2023., a predsjednik ga je potpisao 7. lipnja 2023. Cijeli postupak započeo je 21. travnja 2023. kada je Zastupničko vijeće odobrilo novi zakon o zviždačima od 4. travnja 2023. godine

Češka je znatno odgodila s prenošenjem Direktive, no tijekom provedbe češkog prava još su dvije države članice bile bez svojih nacionalnih propisa.

🇩🇰 Danska

Danska je provela zakon o zviždačima kao prva država članica EU-a. Nadal je, aktom se proširuju minimalni standardi Direktive osiguravanjem izvješća o značajnim nedoličnim postupcima i kršenjima nacionalnog prava i prava EU-a.

Lov om beskyttelse af whistleblowere usvojen je 24. lipnja 2021., a stupio je na snagu 17. prosinca 2021.

🇪🇪 Estonija

Zakon o zviždačima sada je u tijeku u parlamentu Estonije, nakon što ga je vlada odobrila u kolovozu 2023. Očekuje se da - Rikkumisest teavitaja kaitse seaduse - eelnõu - će zakon stupiti na snagu 1. siječnja 2024.

Od prvog čitanja 26. siječnja 2022. projekt je blokiran jer su predloženi mnogi amandmani za razmatranje. Zbog toga je Europska komisija odlučila podnijeti zahtjev Estoniji Europskom sudu pravde zbog propusta prenošenja i obavješćivanja nacionalnih mjera za prenošenje Direktive EU-a o zviždačima. Estonija će možda morati platiti novčanu kaznu zbog kašnjenja s prenošenjem. Pravna osnova Predmet C-154/23 pokrenut je 14. ožujka 2023.

🇫🇮 Finska

Finska uredba o zviždačima Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta od 20. prosinca 2022. već je na snazi od 1. siječnja 2023.

Interni kanal izvještavanja proveden je u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu zakona.

🇫🇷 Francuska

Francuska je usvojila zakon o zviždačima 16. veljače 2022. LOI no 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte stupio je na snagu 1. rujna 2022. godine. Stoga ('Sapin II') je zamijenjen prethodni Zakon br. 2016-1691 od 9. prosinca 2016. o transparentnosti, borbi protiv korupcije i modernizaciji gospodarskog života.

Novi francuski akt ocijenjen je kao "najambicioznija transpozicija u Europskoj uniji "koja "ide dalje od minimalnog standar da utvrđenog Direktivom za uključivanje najboljih međunarodnih praksi".

Osim toga, Francuska je donijela dvije uredbe kojima se podupire novi zakon o zviždačima. Prvi navodi Décret relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 organizacijske detalje provedenog zakona. Druga uredba odnosi Décret n° 2022-1686 du 28 décembre 2022 relatif à l'abondement du compte personnel de formation d'un salarié lanceur d'alerte se na financijsku potporu zviždačima. Objavljeni su u listopadu 2022. odnosno prosincu 2022.

🇩🇪 Njemačka

Njem ački Zakon o zaštiti zviždača odo ( HinSchG ) brio je Bundesrat 12. svibnja 2023. i usvojen 2. srpnja 2023.

"Zakon o zaštiti zviždača predstavlja prekretnicu za zaštitu zviždača u Njemačkoj i poboljšanje nesigurnog statusa quo. Međutim, nedostaje cilj sveobuhvatnog jačanja prava zviždača na nekim mjestima. Također ne odgovara važnosti zviždača za novinarstvo, a time i za javni diskurs", kaže generalni Kosmas Zittel, direktor the Whistleblower-Netzwerk.

Zakon o zviždačima znatno je odgođen u Njem koj. Iako je pokrenut nacionalni pristup direktivi o zviždačima i obra Entwurf eines Gesetzes für einen besseren Schutz hinweisgebender đen predloženi nacrt, zakon je na kraju odbijen u vel jači 2023. Nakon toga objavljena su dva amandmana zakona: Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung der Regelungen zum Hinweisgeberschutz 20/5991 i Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung der Regelungen zum Hinweisgeberschutz 20/5992 .

Europska komisija odlučila je podnijeti zaht jev Njemačkoj Sudu Europske unije zbog propusta prenošenja i obavješć ivanja nacionalnih mjera za prenošenje Direktive EU-a o zviždačima. Na temelju tužbe podnesene 14. ožujka 2023. - Europska komisija - Savezna Republika Njemačka, predmet C-149/23, Njemačka će možda morati platiti novčanu kaznu zbog kašnjenja s prenošenjem. Komisija tvrdi da mjere za potpuni prijenos direktive još nisu donesene i da nisu obaviještene Komisiji više od 13 mjeseci nakon isteka razdoblja za prijenos.

Dana 9. svibnja 2023. predstavnici Bundestag i Dana Bundesrat dogovorili su se o izmjenama Zakona o zaštiti zviždača. Kompromis posebno uključuje promjene u pogledu kanala za prijavljivanje anonimnih informacija, novčanih kazni i područja primjene zakona. Predloženi ugovor prihvatio je Bundestag i odobrio Bundesrat.

🇬🇷 Grčka

U Grčkoj (Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις) je Zakon 4990/2022 usvojen 15. studenog 2022.

Grčki novinar Nikolas Leontopoulos ocijenio je zakon kao "slab zakon koji ne pruža stvarnu, opsežnu i uključivu zaštitu zviždača".

Rok za dovršavanje zakona u organizacijama bio je 11. svibnja 2023.

🇭🇺 Mađarska

Proces usvajanja zakona završen je u Ma đarskoj 26. svibnja 2023. Pri@@ jedlog br. 3089 podnesen (Törvényjavaslat címe: A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról) je Parlamentu 28. veljače 2023. nakon što je Europska komisija odlučila podnijeti zahtjev Mađarskoj Sudu Europske unije zbog propusta pre nošenja nacionalnih mjera za prenošenje Direktive EU-a o zviždačima i nije obavijestila nacionalne mjere za prenošenje Direktive EU-a o zviždačima.

Prije donošenja zakona, Ma đarska je ostala jedina država članica koja nije započela prenošenje. Kao rezultat toga, predmet C-155/23, Europska komisija — Mađarska, pokrenut je 14. ožujka 2023.

🇮🇪 Irska

Protected Disclosures (Amendment) Bill 2022 usvojena je u Irskoj 21. srpnja 2022., a stupila je na snagu 1. siječnja 2023.

Osim toga, irska vlada objavila je privremene smjernice za zaposlenike u javnom sektoru i propisane osobe o postupanju s izvješćima koja su im dostavljena u skladu s pravnim okvirom o zviždačima.

🇮🇹 Italija

Iako je odgođen i popraćen postupkom Europske komisi Decreto Legislativo 10 March 2023, n. 24 je zbog povrede povrede, odobren je u Italiji 9. ožujka i objav Gazzetta Ufficiale ljen 15. ožujka 2023. Zakon je na snazi od 15. srpnja 2023.

Do tog dana primjenjivalo se prethodno zakonodavstvo o zaštiti zviždača iz 2017.

🇱🇻 Latvija

U Latviji Trauksmes celšanas likums je usvojen 20. siječnja 2022., a stupio je na snagu 4. veljače 2022.

Stupanjem na snagu ovog zakona, prethodni zakon o zviždačima Latvijas Vēstnesis, 2018, nr 210; 2020, nr 29 gubi na snazi.

🇱🇹 Litva

Pranešėjų Apsaugos Įstatymas usvojen je u Litvi 16. prosinca 2021., a stu pio je na snagu 15. veljače 2022.

Europska komisija je 27. siječnja 2022. objavila službenu obavijest Litvi pod nazivom Djelomično prenošenje Direktive (EU) 2019/1937 o zaštiti osoba koje prijave kršenje prava Unije od strane Litve. To je pravni postupak Europske unije protiv država članica zbog propusta provedbe prava EU-a. Ovi postupci protiv povrede protiv Litve započeli su zbog neuspjeha u potpunosti prenijeti Direktivu EU-a o zviždačima.

🇱🇺 Luksemburg

Luksemburški nacionalni zakon o zviždačima usvojen Projet de loi 7945 je 16. svibnja 2023. Vlada je odlučila proširiti područje primjene direktive na sve nacionalne zakone. Luksemburg će također voditi U red za zviždače koji će podržati zviždače.

Prema novom luksemburškom zakonu, definicija zviždača obuhvaća državne službenike, dioničare, podizvođače i one koji su uključeni u pregovore o zapošljavanju. Također uključuje anonimne zviždače čiji su identiteti otkriveni. Zakon promiče praksu zviždača putem unutarnjih ili vanjskih kanala umjesto pribjegavanja javnom objavljivanju.

U fazi projekta zakon se temeljio na određenim temeljnim zahtjevima utvrđenim Direktivom, proširujući pokrivenost izvan izvješća koja se odnose isključivo na kršenja prava EU-a; kritiziralo ga je Državno vijeće. Kaže se da predloženi nacrt sadrži neke nejasne ili loše napisane točke i neke nepotrebne istodobno. Također, navode se neke pojedinosti vezane uz odgovarajuću zaštitu državnih službenika ili razdoblje čuvanja osobnih podataka.

Zbog tih prigovora predugo je trajalo prenošenje Direktive iz Luksemburga. Kao rezultat toga, Europska komisija podnijela je tužbu protiv Velikog vojvodstva Luksemburg 13. ožujka 2023. u predmetu C-150/23.

🇲🇹 Malta

Prethodni malteški zakon o zviž the Protection of the Whistleblower Act, Cap. 527 dačima iz 2013. izmijenjen ATT sabiex jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni ta’ Informatur, Nru. 249 je 15. studenog 2021.

Izmjena ispunjava uvjete EU-a u pogledu zviždača. Kratki naslov ovog Zakona je Zakon o Protection of the Whistleblower izmjenama i dopunama iz 2021. godine i ovaj Zakon će se čitati i tumačiti kao jedan s takoz Protection of the Whistleblower Act vanim "glavnim zakonom".

🇳🇱 Nizozemska

Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten usvojena je u Nizozemskoj 24. siječnja 2023. Zakon je stu pio na snagu 18. veljače 2023.

Stoga je zamijenio prethodnim nizozemskim zakonodavstvom “House for Whistleblowers Act” i ažurirao nacionalne postupke zviždača u području tijela za prijavljivanje, anonimnog izvještavanja i vanjskih kanala za izvještavanje.

🇵🇱 Poljska

Postupak prenošenja u Poljskoj još je u tijeku. Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa upućen je na međuresorska savjetovanja i mišljenja u travnju 2023. Prvobitno objavljen u listopadu 2021., projekt je ažuriran nekoliko puta.

Posljednja verzija od 12. srpnja 2023. deveta je. Nijedan od dosad pripremljenih prijedloga nije proslijeđen Parlamentu.

Nakon odobrenja, zakon će stupiti na snagu u roku od dva mjeseca.

Zbog kašnjenja provedbe Europska je komisija 10. ožujka 20 23. podnijela tužbu - predmet C-147/23 - protiv Republike Poljske. Poljska je kažnjena novčanom kaznom koja će se naplaćivati do datuma kada Republika Poljska ispuni svoje obveze iz Direktive.

🇵🇹 Portugal

U Portugalu Lei n.º 93/2021 je usvojen 26. studenog 2021., objavljen 20. prosinca 2021., a stu pio je na snagu 6 mjeseci kasnije, 18. lipnja 2022.

🇷🇴 Rumunjska

Proces donošenja zakona u Rumunjskoj bio je turbulentan. Prvo prihvaćanje prenošenja direktive EU-a bilo je u lipnju 2022. Međutim, zakon je povučen i nakon revizija ponovno prihvaćen u prosincu 2022. i proglašen 16. pro sinca 2022. kao LEGE nr.361 privind protectia avertizorilor în interes public .

Dana 28. ožujka 2023. proglašena je Uredba br. 167/2023. odnosno izm jena članka 6. stavka 2. Zakona br. 361/2022. Stupio je na snagu od objavljivanja u Službenim novinama.

🇸🇰 Slovačka

Prenošenje direktive u Slovačkoj je usvojeno. Návrh zákona (1299), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 stupio je na snagu 1. travnja 2023., osim čl. I točke 17., 18., 25., 26., 40., 41. i 44., koje su stupile na snagu 1. rujna 2023. godine.

Zakonom je iz mijenjen prethodni nacionalni zakon o zviždačima.

🇸🇮 Slovenija

Slovenski Zakon O Zaščiti Prijaviteljev (ZZPri) je usvojen i stu pio je na snagu 22. veljače 2023.

Unatoč tome, kako je postupak prenošenja bio odgođen, Europska komisija započela je postupak zbog povrede kršenja zakona protiv Slovenije zbog toga što nije u potpunosti prenijela Direktivu EU-a o zviždačima 27. siječnja 2022.

🇪🇸 Španjolska

Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción usvojen je u Španjolskoj 20. veljače 2023. i stu pio na snagu 13. ožujka 2023., 20 dana od objave u “Boletín Oficial del Estado”.

Kao i mnoge druge države članice, Španjolska je upućena Sudu Europske unije zbog propusta na vrijeme prenošenja nacionalnih mjera za prenošenje Direktive EU-a o zviždačima i obavješćivanja o nacionalnim mjerama.

🇸🇪 Švedska

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden usvojen je u Švedskoj 29. rujna 2021., a stupio je na snagu 17. prosinca 2021.

Odredbe članka 5. (Interni kanali izvješćivanja i postupci izvješćivanja i praćenja) prvi se put primjenjuju 17. prosinca 2023. (tipični rok EU-a) za subjekte koji vode privatno poduzeće i koji imaju 50 do 249 zaposlenika, a 17. srpnja 2022. za ostale subjekte.

Novi zakon o zviždačima poništava Zakon (2016:749) o posebnoj zaštiti od odmazde za zaposlenike koji podižu uzbunu zbog ozbiljnih nedoličnih ponašanja.

Je li vam članak bio zanimljiv? Podijelite ga s drugima
Vi svibanj također biti zainteresirani za