Закон за сигнализиращите сигнали в цяла Европа - списък на държавите

Закон за сигнализиращите сигнали в цяла Европа - списък на държавите

Agata Malik-Bosak |

Всички държави-членки на Европейския съюз са длъжни да прила гат законодателството на ЕС относно защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, на национално равнище посредством подходящ правен акт.

Прилагането на закона за сигнализиращи за нередности се определя от Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които съобщават за нарушения на правото на Съюза.

Въпреки че много държави вече са имали своите национални актове за подаване на нередности в сила преди 2019 г., те така или иначе трябва да ги приспособят към приложното поле на директивата, за да достигнат стандартите на ЕС.

Съгласно член 26 от Директивата срокът за влизане в сила на националните законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за спазване на директив ата, изтече на 17 декември 2021 г. за дружества с повече от 250 служители. Само за предприятията от частния сектор с 50 до 249 служители този срок е удължен до 17 декември 2023 г.

Статутът на законодателството за подаване на сигнали за нередности в отделните държави от ЕС е представен по-долу. Само осем държави-членки приеха законодателството преди крайния срок, поискан от ЕС.

🇦🇹 Австрия

Законът за подаване на не редности беше при ет в Австрия на 1 февруари 2023 г. и влезе в сила на 24 февруари 2023 г.

Законодателството може да бъде намерено на HinweisgeberInnenschutzgesetz - HSchG; Gesetz über das Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung, Beamten-Dienstrechtsgesetz u.a. Änderung (3087/A) .

Дружествата и юридическите лица в публичния сектор получават шест месеца за въвеждане на вътрешна система за подаване на сигнали за нередности. Този срок тече от влизането в сила на закона.

Федерално бюро за борба с коруп Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung цията (, БАК) е назначено за външна отчетна служба.

🇧🇪 Белгия

На 15 декември 2022 г. в Белгия бяха въведени нови федерал ни и регионални правила за по даване на сигнали за нередности.

Законодателството за сигнализиране на Loi sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé нередности влезе в сила на 15 февруари 2023 г.

Приети са допълнителни постановления за регионите Валония, фламандски, немски и френскоезични общности.

🇧🇬 България

Народното събрание на парламента в България прие законодателството за подаване на нередности на 27 януари 2023 г.

закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения е публикувана State Gazett на 2 февруари 2023 г. и влезе в сила на 2 май 2023 г.

Бяха направени опити за приемане на национален закон по-рано, през декември 2022 г. Приетото понастоящем законодателство има за цел да транспонира минималните стандартни изисквания на Директивата на ЕС за подаване на сигнали за нередности. България е наясно, че трябва да се анализира дали новото българско законодателство отговаря на стандартите на Директивата.

🇭🇷 Хърватия

O Proglašenju Zakona O Zašiti Prijavitelja Nepravilnosti е приет от Хърватия на 15 април и влезе в сила на 23 април 2022 г.

Новият закон приведе хърватската рамка в съответствие със стандарта, изискван от директивата; Хърватия обаче вече има закон за подаване на нередности от 2019 г. насам.

Съгласно новия закон анонимното подаване на нередности обикновено не се признава, тъй като изискваните подробности в доклада трябва да съдържат информация за лицето, което го подава.

Въпреки това има отклонение от тази норма. Ако неидентифициран доклад отговаря на всички предпоставки, посочени в новия закон, за да отговаря на условията за защита на лицата, които сигнализират за нередности, и самоличността на лицата, които сигнализират за нередности, се установи впоследствие по време на процеса, той ще получи същата защита като тези, които са разкрили самоличността си.

🇨🇾 Кипър

Въпреки че от 2016 г. има рамка за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, на 20 януари 2022 г. Кипър въведе закона за транспониране. O περι τησ προστασιασ προσωπων που αναφερουν παραβιασεισ του ενωσιακου και εθνικου δικαιου και αφορουν το δημοσιο συμφερον νομοσ публикувана на 4 февруари 2022 г.

🇨🇿 Чехия

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů влиза в сила на 1 август 2023 г.

Законът за сигнализиране на нередности е приет в Чешката република на 1 юни 2023 г. и подписан от президента на 7 юни 2023 г. Цялата процедура започна на 21 април 2023 г., когато Камарата на депутатите одобри нов закон за сигнализирането на нередности от 4 април 2023 г.

Чешката република значително забави транспонирането на директивата, но по време на прилагането на чешкото право все още имаше две държави-членки без националните си разпоредби.

🇩🇰 Дания

Дания въведе законодателството за подаване на нередности като първата държава-членка на ЕС. Освен това законът разширява минималните стандарти на директив ата, като осигурява доклади относно значителни нарушения и нарушения както на националното право, така и на правото на ЕС.

Lov om beskyttelse af whistleblowere е приета на 24 юни 2021 г. и влезе в сила на 17 декември 2021 г.

🇪🇪 Естония

Законът за сигнализиране на нередности вече е в процес на изпълнение в парламента на Естония, след като беше одобрен от правителството през август 2023 г. Очаква се закон - Rikkumisest teavitaja kaitse seaduse - eelnõu - ът да влезе в сила като закон на 1 януари 2024 г.

От първото си четене на 26 януари 2022 г. проектът беше блокиран, тъй като бяха предложени много изменения да бъдат разгледани. Ето защо Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на Естония поради липса на транспониране и нотифициране на националните мерки за транспониране на Директивата на ЕС за подаване на сигнали за не редности. Естония може да се наложи да плати глобата за забавяне на транспонирането. Правно основание Дело C-154/23 е заведено на 14 март 2023 г.

🇫🇮 Финландия

Финландският регламент за сигнализиращи Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta за нередности от 20 декември 2022 г. вече е в сила от 1 януари 2023 г.

Вътрешният канал за отчитане беше реализи ран в рамките на три месеца от влизането в сила на закона.

🇫🇷 Франция

Франция прие закона за подаване на сигнали за нередности на 16 февруари 2022 г. LOI no 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte влиза в сила на 1 септември 2022 г. Поради това ('Sapin II') беше заменен предишният Закон № 2016-1691 от 9 декември 2016 г. за прозрачност, борба с корупцията и модернизиране на икономическия живот.

Новият френски акт беше оценен като най-амбициозното транспониране в Европейския съюз „, което „над хвърл я минималния стандарт, определен от директивата за включване на най-добрите международни практики“.

Освен това Франция прие два указа в подкрепа на новия закон за пода ване на сигнали за нередности. Първият посочва организа Décret relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 ционните детайли на прилагания закон. Вторият указ Décret n° 2022-1686 du 28 décembre 2022 relatif à l'abondement du compte personnel de formation d'un salarié lanceur d'alerte е свързан с финансовата подкрепа на лицата, подаващи сигнали за нередности. Те бяха публикувани съответно през октомври 2022 г. и декември 2022 г.

🇩🇪 Германия

Германският закон за защита на лицата, сигнализиращи за не ( HinSchG ) редности, беше одобрен от Бундесрата на 12 май 2023 г. и приет на 2 юли 2023 г.

„Законът за защита на сигнализиращите за нередности представлява крайъгълен камък за защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности в Германия и подобряване на несигурното статукво. Въпреки това, тя пропуска целта за цялостно укрепване на правата на лицата, подаващи сигнали за нередности на някои места. Той също така не отговаря на важността на подаването на сигнали за журналистиката и по този начин за публичния дискурс „, казва Kosmas Zittel, управляващият директор на the Whistleblower-Netzwerk.

Законът за подаване на сигнали за нередности беше значително забавен в Германия. Въпреки че беше иницииран националният подход към директивата за подаване на нередности и предложеният проект Entwurf eines Gesetzes für einen besseren Schutz hinweisgebender беше обработен, законът в крайна сметка беше отхвърлен на февруари 2023 г. След това бяха публикувани две изменения в закона: Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung der Regelungen zum Hinweisgeberschutz 20/5991 и Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung der Regelungen zum Hinweisgeberschutz 20/5992 .

Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на Европейския съюз срещу Германия поради липса на транспониране и нотифициране на националните мерки за транспониране на Директивата на ЕС за подаване на сигнали за не редности. Въз основа на жалбата, подадена на 14 март 2023 г. - Европейска комисия - Федерална република Германия, дело C-149/23, Германия може да се наложи да плати глобата за забавяне на транспонирането. Комисията твърди, че мерките за пълното транспониране на директивата все още не са приети и не са били съобщени на Комисията повече от 13 месеца след изтичането на срока за транспониране.

На 9 май 2023 г. представители на организацията Bundesrat се договориха за промени Bundestag в Закона за защита на лицата, които сигнализират за нередности. Компромисът включва по-специално промени по отношение на каналите за докладване на анонимна информация, глоби и обхвата на закона. Предложената сделка беше приета от Bundestag и одобрена от Bundesrat.

🇬🇷 Гърция

В Гърция Закон 4990/2022 (Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις) е приет на 15 ноември 2022 г.

Законът беше оценен от гръцкия журналист Николас Леонтопулос като „слаб закон, който не предоставя реална, обширна и приобщаваща защита за лицата, които сигнализират за нередности“.

Крайният срок за завършване на закона в организациите беше 11 май 2023 г.

🇭🇺 Унгария

Про цесът на приемане на закона беше финализиран в Унгария на 26 май 2023 г. Предложение № 3089 (Törvényjavaslat címe: A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról) беше внесено в Парламента на 28 февруари 2023 г., след като Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на Европейския съюз срещу Унгария за неизпълнение на транспониране и нотифициране на националните мерки за тран спониране на Директивата на ЕС за подаване на нередности.

Преди приемането на закона Унгария остана единствената държава-членка, която не е започнала транспонирането. В резултат на това дело C-155/23, Европейска комисия — Унгария, е заведено на 14 март 2023 г.

🇮🇪 Ирландия

Protected Disclosures (Amendment) Bill 2022 е приет в Ирландия на 21 юли 2022 г. и влезе в сила на 1 януари 2023 г.

Освен това ирландското правителство публикува временни насоки за служителите в публичния сектор и предписаните лица относно обработването на докладите, подадени им съгласно правната рамка относно подаването на нередности.

🇮🇹 Италия

Въпреки че е забавен и придружен от производство на Европейската комисия за нарушение, Decreto Legislativo 10 March 2023, n. 24 беше одобрен в Италия на 9 март и публикуван Gazzetta Ufficiale на 15 март 2023 г. Законът е в сила от 15 юли 2023 г.

До този ден се прилага предишното законодателство за защита от нередности от 2017 г.

🇱🇻 Латвия

В Латвия Trauksmes celšanas likums е приет на 20 януари 2022 г. и влезе в сила на 4 февруари 2022 г.

С влизането в сила на този закон предишният закон за подаване на нередности Latvijas Vēstnesis, 2018, nr 210; 2020, nr 29 губи своята сила.

🇱🇹 Литва

Pranešėjų Apsaugos Įstatymas е приет в Литва на 16 декември 2021 г. и влезе в сила на 15 февруари 2022 г.

На 27 януари 2022 г. Европейската комисия публикува официално известие до Литва, озаглавено Частично транспониране от Литва на Директива (ЕС) 2019/1937 относно защитата на лицата, които съобщават за нарушения на правото на Съюза. Това е съдебното действие на Европейския съюз, предприето срещу държавите-членки за неприлагане на правото на ЕС. Процедур ите за нарушение срещу Литва започнаха поради липсата на пълно транспониране на Директивата на ЕС относно подаването на нередности.

🇱🇺 Люксембург

Националният закон за подаване на сигнали за нередности в Люксембург Projet de loi 7945 беше приет на 16 май 2023 г. Правителството реши да разшири обхвата на прилагане на директивата до всички национални закони. Люксембург ще управлява и Служба за лицата, по даващи сигнали за нередности, в подкрепа на лицата, подаващи сигнали за нередности.

Съгласно новия люксембургски закон определението за подаване на сигнали за нередности обхваща държавните служители, акционерите, подизпълнителите и тези, които участват в преговори за работа. Тя включва и анонимни лица, подаващи сигнали за нередности, чиито самоличности са били разкрити. Законът насърчава практиката на подаване на нередности чрез вътрешни или външни канали, вместо да се прибягва до публично оповестяване.

На етапа на проекта законът се основава на определени основни изисквания, предвидени в директивата, като разширява обхвата извън докладите, които се отнасят единствено до нарушения на правото на ЕС; той беше критикуван от Държавния съвет. Говори се, че предложеният проект съдържа някои неясни или лошо написани точки и някои ненужни едновременно. Също така се посочват някои подробности, свързани с адекватната защита на държавните служители или срока на съхранение на личните данни.

Поради тези възражения транспонирането на директивата в Люксембург беше в процес на прекалено дълго време. В резултат на това Европейската комисия предяви иск срещу Великото херцогство Люксембург на 13 март 2023 г. — дело C-150/23.

🇲🇹 Малта

Предишният закон на Малта за подаване на сигнали за нередности the Protection of the Whistleblower Act, Cap. 527 от 2013 г. беше измен ATT sabiex jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni ta’ Informatur, Nru. 249 ен от 15 ноември 2021 г.

Изменението отговаря на изискванията на ЕС относно подаването на сигнали за нередности. Краткото заглавие на този закон е Закон Protection of the Whistleblower (за изменение) от 2021 г. и този закон се чете и тълкува като едно с Protection of the Whistleblower Act т.нар. „основния закон“.

🇳🇱 Холандия

Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten е приета в Холандия на 24 януари 2023 г. Законът влезе в сила на 18 февруари 2023 г.

Поради това тя замени предишното нидерландско законодателство “House for Whistleblowers Act” и актуализира националните процедури за подаване на нередности в обхвата на докладващите органи, анонимното докладване и външните канали за докладване.

🇵🇱 Полша

Процесът на транспониране все още е в процес на транспониране в Полша. Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa бе отнесен на междуведомствени консултации и становища на април 2023 г. Първоначално публикуван през октомври 2021 г., проектът беше актуализиран няколко пъти.

Последната версия от 12 юли 2023 г. е деветата. Нито едно от подготвените досега предложения не беше предадено на Парламента.

Веднъж одобрен, законът ще влезе в сила в рамките на два месеца.

Поради забавянето на изпълнението, на 10 март 2023 г. Европейската комисия предявява иск по дело C-147/23 срещу Република Полша. Полша бе глобена с неустойки, които ще бъдат начислени до датата, на която Република Полша изпълни задълженията си съгласно директивата.

🇵🇹 Португалия

В Португалия Lei n.º 93/2021 е приет на 26 ноември 2021 г., публикуван на 20 декември 2021 г. и влезе в сила 6 месеца по-късно, на 18 юни 2022 г.

🇷🇴 Румъния

Процесът на приемане на закона в Румъния беше бурен. Първото приемане на транспонирането на директивата на ЕС беше през юни 2022 г. Законът обаче беше оттеглен и след ревизии отново приет през декември 2022 г. и обявен на 16 декември 2022 г. за. LEGE nr.361 privind protectia avertizorilor în interes public

На 28 март 2023 г. бе обнародван У каз № 167/2023, т.е. изменението на член 6, параграф 2 от Закон № 361/2022. Той влезе в сила от публикуването му в „Официален вестник“.

🇸🇰 Словакия

Приема се транспонирането на директивата в Словакия. Návrh zákona (1299), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 влиза в сила на 1 април 2023 г., с изключение на чл. I точки 17, 18, 25, 26, 40, 41 и 44, които влязоха в сила на 1 септември 2023 г.

Законът промени предишния национален закон за подаване на нередности.

🇸🇮 Словения

Словен Zakon O Zaščiti Prijaviteljev (ZZPri) ският е приет и влиза в сила на 22 февруари 2023 г.

Въпреки това, тъй като процесът на транспониране беше забавен, Европейската комисия започна производство за нарушение срещу Словения, защото не е транспонирала изцяло Директивата на ЕС за подаване на нередности на 27 януари 2022 г.

🇪🇸 Испания

Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción е приет в Испания на 20 февруари 2023 г. и влезе в сила на 13 март 2023 г., 20 дни от публикуването му в “Boletín Oficial del Estado”.

Подобно на много други държави-членки, Испания беше подадена пред Съда на Европейския съюз заради неправомерно транспониране и нотифициране на националните мерки за транспониране на Директивата на ЕС за подаване на нередности.

🇸🇪 Швеция

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden е приета в Швеция на 29 септември 2021 г. и влезе в сила на 17 декември 2021 г.

Разпоредбите на член 5 (Вътрешни канали за докладване и процедури за докладване и последващи действия) се прилагат за първи път на 17 декември 2023 г. (типичен срок за ЕС) за операторите, които управляват частен бизнес и имат 50 до 249 служители, и на 17 юли 2022 г. за други оператори.

Новият закон за подаване на нередности отменя Закона (2016:749) за специална защита срещу репресии на служителите, които повишават тревога за сериозни нарушения.

Смятате ли, че статията интересна? Споделете го с другите
Може да се интересувате и от