Pravo prijaviteljev nepravilnosti po vsej Evropi - seznam držav

Pravo prijaviteljev nepravilnosti po vsej Evropi - seznam držav

Agata Malik-Bosak |

Vse države članice Evropske unije morajo z ustreznim pravnim aktom izvajati zakonodajo EU o zaščiti žvižgačev na nacionalni ravni.

Izvajanje zakona o žvižgačih je določeno z Direktivo (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o varstvu oseb, ki prijavljajo kršitve prava Unije.

Čeprav so številne države že veljale nacionalne akte o prijavi žvižgačev pred letom 2019, jih morajo vseeno prilagoditi področju uporabe Direktive, da dosežejo standarde EU.

V skladu s členom 26 Direktive je rok za začetek veljavnosti nacionalnih zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo, potekel 17. decembra 2021 za podjetja z več kot 250 zaposlen imi. Samo za podjetja zasebnega sektorja s 50 do 249 zaposlen imi je bil ta rok po daljšan na 17. december 2023.

V nadaljevanju je predstavljen status zakonodaje o prijaviteljih žvižgačev v posameznih državah EU. Le osem držav članic je zakonodajo sprejelo pred rokom, ki ga je zahtevala EU.

🇦🇹 Avstrija

Zakon o prijavi žviž ga čev je bil v Avstriji spre jet 1. februarja 2023 in je začel veljati 24. februarja 2023.

Zakonodaja je na voljo na HinweisgeberInnenschutzgesetz - HSchG; Gesetz über das Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung, Beamten-Dienstrechtsgesetz u.a. Änderung (3087/A) .

Podjetja in pravne osebe v javnem sektorju dobijo šest mesecev za izvajanje notranjega sistema žvižgačev. To obdobje poteka od začetka veljavnosti zakona.

Zvezni urad za boj proti korup Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung ciji (, BAK) je bil imenovan za zunanji poročevalni urad.

🇧🇪 Belgija

Nova zvezna in regionalna pravila o prijavi žvižgač ev so bila v Belgiji uved ena 15. decembra 2022.

Zakonodaja o žvižga Loi sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé čih je začela veljati 15. februarja 2023.

Sprejete so bile dodatne uredbe, ki zajemajo regije Valonije, flamske, nemške in francosko govoreče skupnosti.

🇧🇬 Bolgarija

Državni zbor parlamenta v Bolgariji je 27. januarja 2023 sprejel zakonodajo o prijav i žvižgačev.

закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения je bila objav State Gazett ljena 2. februarja 2023 in začela veljati 2. maja 2023.

Nacionalni zakon so poskušali sprejeti prej, decembra 2022. Cilj trenutno sprejete zakonodaje je prenos minimalnih standardnih zahtev direktive EU o prijavi žvižga čev. Bolgarija se zaveda, da je treba analizirati, ali je nova bolgarska zakonodaja skladna s standardi Direktive.

🇭🇷 Hrvaška

O Proglašenju Zakona O Zašiti Prijavitelja Nepravilnosti ga je Hrvaška sprejela 15. aprila, veljati pa je začela 23. aprila 2022.

Novi zakon je hrvaški okvir uskladil s standardom, ki ga zahteva Direktiva, vendar je Hrvaška že od leta 2019 imela zakon o prijavi žvižgačev.

V skladu z novim zakonom anonimno žvižgače običajno ni priznano, saj morajo zahtevane podrobnosti v poročilu vsebovati podatke o posamezniku, ki ga predloži.

Kljub temu obstaja odstopanje od te norme. Če neznano poročilo izpolnjuje vse predpogoje, določene v novem zakonu, da so upravičeni do zaščite žvižgačev, in se med postopkom pozneje ugotovi identiteta žvižgača, jim bo dodeljena enaka zaščita kot tisti, ki so razkrili svojo identiteto.

🇨🇾 Ciper

Čeprav ima Ciper od leta 2016 okvir za zaščito žvižgačev, je 20. januarja 2022 uvedel zakon o prenosu. O περι τησ προστασιασ προσωπων που αναφερουν παραβιασεισ του ενωσιακου και εθνικου δικαιου και αφορουν το δημοσιο συμφερον νομοσ je bila objavljena 4. februarja 2022.

🇨🇿 Češka

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů začela veljati 1. avgusta 2023.

Zakon o žvižgačih je bil na Češkem sprejet 1. junija 2023, predsednik pa ga je podpisal 7. junija 2023. Celoten postopek se je začel 21. aprila 2023, ko je poslanska zbornica od 4. aprila 2023 odobrila nov zakon o žvižgačih

Češka je pri prenosu direktive precej zamudila, vendar sta med izvajanjem češke zakonodaje še vedno obstajali dve državi članici brez svojih nacionalnih predpisov.

🇩🇰 Danska

Danska je kot prva država članica EU uvedla pravo o prijavi žvižga čev. Poleg tega zakon razširja minimalne standarde Direktive z zagotavljanjem poročil o pomembnih kršitvah in kršitvah nacionalnega prava in zakonodaje EU.

Lov om beskyttelse af whistleblowere je bil sprejet 24. junija 2021 in začel veljati 17. decembra 2021.

🇪🇪 Estonija

Zakon o žvižgačih zdaj poteka v estonskem parlamentu, potem ko ga je vlada avgusta 2023 odobrila. Pričakuje se, da - Rikkumisest teavitaja kaitse seaduse - eelnõu - bo zakon začel veljati 1. januarja 2024.

Od prve obravnave 26. januarja 2022 je bil projekt blokiran, saj je bilo predlaganih za obravnavo številnih sprememb. Zato se je Evropska komisija odločila, da proti Estoniji predloži postopek pred Sodiščem Evropske unije zaradi prenosa in uradnega obvestila o nacionalnih ukrepih za prenos Direktive EU o prijavi nepravilnosti. Estonija bo morda morala plačati globo zaradi zamude s prenosom. Pravna podlaga Zadeva C-154/23 je bila vložena 14. marca 2023.

🇫🇮 Finska

Finska uredba o žvižgačih z Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta dne 20. decembra 2022 velja že od 1. januarja 2023.

Notranji kanal poročanja je bil izveden v treh meseci h po začetku veljavnosti zakona.

🇫🇷 Francija

Francija je 16. februarja 2022 sprejela zakon o prijavi žvižgačev. LOI no 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte Veljati je začel 1. septembra 2022. Zato ('Sapin II') je bil nadomestil prejšnji zakon št. 2016-1691 z dne 9. decembra 2016 o preglednosti, boju proti korupciji in posodobitvi gospodarskega življenja.

Novi francoski akt je bil ocenjen kot »najbolj ambiciozen prenos v Evropski uniji », ki »pre sega minimalni standard, ki ga določa direktiva za vključevanje najboljših mednarodnih praks«.

Poleg tega je Francija sprejela dva odloka, ki podpirajo nov zakon o žvižgačih. Prva Décret relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 določa organizacijske podrobnosti izvajanega zakona. Drugi odlok Décret n° 2022-1686 du 28 décembre 2022 relatif à l'abondement du compte personnel de formation d'un salarié lanceur d'alerte se nanaša na finančno podporo žvižgačem. Objavljeni so bili oktobra 2022 oziroma decembra 2022.

🇩🇪 Nemčija

Nemški zakon o zaščiti žvižgač ( HinSchG ) ev je Bundesrat odobril 12. maja 2023, sprejet pa 2. julija 2023.

»Zakon o zaščiti žvižgačev predstavlja mejnik za zaščito žvižgačev v Nemčiji in izboljšanje negotovega statusa quo. Vendar pa ponekod zamuja cilj celovite krepitve pravic žvižgačev. Prav tako ne ustreza pomenu žvižgačev za novinarstvo in s tem za javni diskurz, »pravi generalni Kosmas Zittel, direktor družbe the Whistleblower-Netzwerk.

Zakon o žvižgačih je bil v Nemčiji bistveno odlož en. Čeprav se je začel nacionalni pristop k direktivi o prijavi žvižgačev in je Entwurf eines Gesetzes für einen besseren Schutz hinweisgebender bil predlagani osnutek obdelan, je bil zakon februarja 2023 na koncu zavrnjen. Po tem sta bili objavljeni dve spremembi zakona: Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung der Regelungen zum Hinweisgeberschutz 20/5991 in Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung der Regelungen zum Hinweisgeberschutz 20/5992 .

Evropska komisija se je odločila, da proti Nemčiji toži postopek pred Sodiščem Evropske unije, ker ni prenesla nacionalnih ukrepov za prenos direktive EU o žvižgačih in priglasila o njej. Na podlagi tož be, vložene 14. marca 2023 - Evropska komisija - Zvezna republika Nemčija, zadeva C-149/23, bo morda morala plačati globo zaradi zamude s prenosom. Komisija trdi, da ukrepi za popoln prenos direktive še niso bili sprejeti in da Komisiji niso bili sporočeni več kot 13 mesecev po izteku obdobja za prenos.

9. maja 2023 so se predstavniki in Združenih držav do Bundesrat govor Bundestag ili o spremembah zakona o zaščiti žvižgačev. Kompromis vključuje zlasti spremembe v zvezi s kanali za poročanje anonimnih informacij, glob in področja uporabe zakona. Predlagani dogovor je spre Bundestag jel in odobril Bundesrat.

🇬🇷 Grčija

V Grčiji (Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις) je bil zakon 4990/2022 sprejet 15. novembra 2022.

Grški novinar Nikolas Leontopoulos je zakon ocenil kot »šibek zakon, ki ne zagotavlja resnične, obsežne in vključujoče zaščite žvižgačev«.

Rok za dokončanje zakona v organizacijah je bil 11. maj 2023.

🇭🇺 Madžarska

Postopek sprejet ja zakona je bil zaključen na Madžarskem 26. maja 2023. Pred@@ log št. 3089 (Törvényjavaslat címe: A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról) je bil Evropskemu parlamentu predložen 28. februarja 2023, potem ko je Evropska komisija odločila, da proti Madžarski predloži postopek pred Sodiščem Evropske unije zaradi prenosa nacionalnih ukrepov za prenos Direktive EU o žvižgačih in ne uradno obvestila o njej.

Pred sprejetjem zakona je Madžarska ostala edina država članica, ki ni začela s prenosom. Zato je bila zadeva C-155/23, Evropska komisija — Madžarska, vložena 14. marca 2023.

🇮🇪 Irska

Protected Disclosures (Amendment) Bill 2022 je bila sprejeta na Irskem 21. julija 2022 in začela veljati 1. januarja 2023.

Poleg tega je irska vlada objavila začasne smernice za zaposlene v javnem sektorju in predpisane osebe o obravnavanju poročil, ki so jim predložena v skladu s pravnim okvirom o prijavljanju žvižgačev.

🇮🇹 Italija

Čeprav je bil odložen in ga spremljajo postopki Evropske komisi Decreto Legislativo 10 March 2023, n. 24 je za ugotavljanje kršitev, je bil odobren v Italiji 9. marca in objav ljen 15. marca 2023. Gazzetta Ufficiale Zakon velja od 15. julija 2023.

Do tega dne je veljala prejšnja zakonodaja o varstvu žvižgačev iz leta 2017.

🇱🇻 Latvija

V Latviji Trauksmes celšanas likums je bil spre jet 20. januarja 2022 in začel veljati 4. februarja 2022.

Z začetkom veljavnosti tega zakona Latvijas Vēstnesis, 2018, nr 210; 2020, nr 29 izgubi veljavo prejšnji zakon o žvižgačih.

🇱🇹 Litva

Pranešėjų Apsaugos Įstatymas je bil sprejet v Litvi 16. decembra 2021 in začel veljati 15. februarja 2022.

Evropska komisija je 27. januarja 2022 Litvi izdala uradno obvestilo z naslovom Delni prenos Direktive (EU) 2019/1937 o varstvu oseb, ki prijavljajo kršitve prava Unije s strani Litve. To je pravni postopek Evropske unije proti državam članicam, ker niso izvajale prava EU. Ti postopki za ugotavljanje kršitev so se začeli zoper Litvo, ker ni v celoti prenesla Direktive EU o prijavi ž vižgačev.

🇱🇺 Luksemburg

Luksemburški nacionalni zakon o prijavi žvižgač Projet de loi 7945 ev je bil sprejet 16. maja 2023. Vlada se je odločila razširiti področje uporabe direktive na vse nacionalne zakone. Luksemburg bo vodil tudi U rad za žvižgače, ki bo podpiral žvižga če.

V skladu z novim luksemburškim zakonom opredelitev žvižgača zajema javne uslužbence, delničarje, podizvajalce in tiste, ki sodelujejo v pogajanjih o zaposlitvi. Vključuje tudi anonimne žvižgače, katerih identiteta je bila razkrita. Zakon spodbuja prakso žvižgača prek notranjih ali zunanjih kanalov, namesto da bi se zatekal k javnemu razkritju.

V fazi projekta je zakon temeljil na nekaterih osnovnih zahtevah, določenih z Direktivo, in razširjal pokritje prek poročil, ki se nanašajo izključno na kršitve prava EU; državni svet ga je kritiziral. Pravijo, da predlagani osnutek vsebuje nekaj nejasnih ali slabo napisanih točk in nekaj nepotrebnih hkrati. Navedene so tudi nekatere podrobnosti v zvezi z ustreznim varstvom javnih uslužbencev ali obdobjem shranjevanja osebnih podatkov.

Zaradi teh ugovorov je bil prenos direktive v Luksemburgu predolgo v postopku. Zato je Evropska komisija 13. marca 2023 vložila tožbo proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg — zadeva C-150/23.

🇲🇹 Malta

Prejšnji malteški zakon o žvižga the Protection of the Whistleblower Act, Cap. 527 čih iz leta 2013 je bil spremenjen ATT sabiex jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni ta’ Informatur, Nru. 249 z dne 15. novembra 2021.

Sprememba izpolnjuje zahteve EU glede prijavljanja žvižgačev. Kratek naslov tega zakona je Zakon Protection of the Whistleblower (sprememba) iz leta 2021 in ta zakon se bere in razlaga kot enoten z tako imenovanim »glavnim zakonom«. Protection of the Whistleblower Act

🇳🇱 Nizozemska

Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten je bil sprejet na Nizozemskem 24. januarja 2023. Zakon je zač el vel jati 18. februarja 2023.

Zato je nadomestil prejšnjo nizozemsko zakonodajo “House for Whistleblowers Act” in posodobil nacionalne postopke prijave žvižgačev na področju organov poročanja, anonimnega poročanja in zunanjih kanalov poročanja.

🇵🇱 Poljska

Postopek prenosa na Pol jskem še poteka. Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa je bila aprila 2023 predložena na medresorska posvetovanja in mnenja. Projekt je bil prvotno objavljen oktobra 2021 in je bil nekajkrat posodobljen.

Zadnja različica od 12. julija 2023 je deveta. Noben od doslej pripravljenih predlogov ni bil poslan Parlamentu.

Po odobritvi bo zakon začel veljati v dveh mesecih.

Zaradi zamude pri izvajanju je Evropska komisija 10. marca 2023 vložila tožbo - zadeva C-147/23 - proti Republiki Poljski. Poljska je bila kaznovan z denarno kaznijo, ki se bodo zaračunale do datuma, ko Republika Poljska izpolni svoje obveznosti iz direktive.

🇵🇹 Portugalska

Na Portugalskem Lei n.º 93/2021 je bil sprejet 26. novembra 2021, objavljen 20. decembra 2021 in zač el veljati 6 mesecev kasneje, 18. junija 2022.

🇷🇴 Romunija

Postopek sprejemanja zakonov v Romuniji je bil buren. Prvi prenos direktive EU je bil sprejet junija 2022. Vendar je bil zakon umaknjen in po revizijah decembra 2022 ponovno sprejet in 16. decembra 2022 raz glašen za. LEGE nr.361 privind protectia avertizorilor în interes public

28. marca 2023 je bila razglašena Uredba št. 167/2023. tj. spremem ba člena 6 (2) zakona št. 361/2022. Veljati je začel z objavo v Uradnem listu.

🇸🇰 Slovaška

Prenos direktive na Slovaškem je sprejet. Návrh zákona (1299), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 je začel veljati 1. aprila 2023, razen čl. I točke 17, 18, 25, 26, 40, 41 in 44, ki so začele veljati 1. septembra 2023.

Zakon je spremen il prejšnji nacionalni zakon o prijavi žvižgačev.

🇸🇮 Slovenija

Slovenšč Zakon O Zaščiti Prijaviteljev (ZZPri) ina je bila spre jeta in začela veljati 22. februarja 2023.

Ker se je postopek prenosa odložil, je Evropska komisija 27. januarja 2022 začela postopek za ugotavljanje kršitev proti Sloveniji, ker ni v celoti prenesla Direktive EU o prijavi žvižgačev.

🇪🇸 Španija

Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción je bil sprejet v Španiji 20. februarja 2023 in začel veljati 13. marca 2023, 20 dni od objave leta “Boletín Oficial del Estado”.

Tako kot mnoge druge države članice je bila tudi Španija pred Sodiščem Evropske unije predložena zaradi nepravočasnega prenosa nacionalnih ukrepov za prenos Direktive EU o prijavljanju nepravilnega prenosa in uradnega obvestila o nacionalnih ukrepih.

🇸🇪 Švedska

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden je bila sprejeta na Švedskem 29. septembra 2021 in začela veljati 17. decembra 2021.

Določbe člena 5 (Kanali notranjega poročanja ter postopki poročanja in nadaljnjega spremljanja) se prvič uporabljajo 17. decembra 2023 (tipični rok EU) za izvajalce, ki vodijo zasebno podjetje in imajo od 50 do 249 zaposlenih, in 17. julija 2022 za druge izvajalce.

Novi zakon o prijavi žvižgačev razveljavlja Zakon (2016:749) o posebni zaščiti pred povračilnimi ukrepi zaposlenih, ki sprožijo alarm zaradi hudih kršitev.

Se vam je članek zdel zanimiv? Delite ga z drugimi
Morda vas bo zanimalo tudi