Δίκαιο των πληροφοριοδοτών σε όλη την Ευρώπη - κατάλογος χωρών

Δίκαιο των πληροφοριοδοτών σε όλη την Ευρώπη - κατάλογος χωρών

Agata Malik-Bosak |

Όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να εφαρμόσουν το δίκαιο της ΕΕ για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος σε εθνικό επίπεδο μέσω κατάλληλης νομικής πράξης.

Η εφαρμογή της νομοθεσίας περί μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος θεσπίζεται με την οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019. για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου.

Αν και πολλές χώρες είχαν ήδη ισχύσει τις εθνικές τους πράξεις καταγγελίας πριν από το 2019, πρέπει ούτως ή άλλως να τις προσαρμόσουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για να επιτύχουν τα πρότυπα της ΕΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 της οδηγίας, η προθεσμία για την έναρξη ισχύος των εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση με την οδηγία έλη ξε στις 17 Δεκεμβρίου 2021, για εταιρείες με περισσότερους από 250 υπαλλήλους. Μόνο για επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με 50 έως 249 υπαλλήλους, η προθεσμία αυτή παρατάθηκε έως τις 17 Δεκεμβρίου 2023.

Το καθεστώς της νομοθεσίας περί καταγγελιών πληροφόρησης σε μεμονωμένες χώρες της ΕΕ παρουσιάζεται παρακάτω. Μόνο οκτώ κράτη μέλη υιοθέτησαν τη νομοθεσία πριν από την προθεσμία που ζήτησε η ΕΕ.

🇦🇹 Αυστρία

Ο νόμος περί καταγγελίας κατ αγγελιών εκδό θηκε στην Αυστρία την 1η Φεβρουαρίου 2023 και τέθηκε σε ισχύ στις 24 Φεβρουαρίου 2023.

Η νομοθεσία μπορεί να βρεθεί στο HinweisgeberInnenschutzgesetz - HSchG; Gesetz über das Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung, Beamten-Dienstrechtsgesetz u.a. Änderung (3087/A) .

Οι εταιρείες και τα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα διαθέτουν έξι μήνες για να εφαρμόσουν ένα εσωτερικό σύστημα πληροφοριοδοτών. Η περίοδος αυτή ξεκινά από την έναρξη ισχύος του νόμου.

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς ( Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung. BAK) διορίστηκε ως εξωτερικό γραφείο αναφοράς.

🇧🇪 Βέλγιο

Νέοι ομοσπονδιακοί και περιφερ ειακοί κανόνες περί καταγγελίας πληροφοριών θεσπίστηκαν στο Βέλγιο στις 15 Δεκεμβρίου 2022.

Η νομοθεσία περί μαρτύρων δημοσίου Loi sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé συμφέροντος τέθηκε σε ισχύ στις 15 Φεβρουαρίου 2023.

Έχουν εκδοθεί πρόσθετα διατάγματα για την κάλυψη των περιοχών της Βαλλονίας, της Φλαμανδικής, της Γερμανικής και της Γαλλόφωνης κοινότητας.

🇧🇬 Βουλγαρία

Η Εθνοσυνέλευση του Κοινοβουλίου στη Βουλγαρία εν έκρινε τη νομοθεσία περί καταγγελιών στις 27 Ιανουαρίου 2023.

закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения δημοσιεύθηκε State Gazett στις 2 Φεβρουαρίου 2023 και τέ θηκε σε ισχύ στις 2 Μαΐου 2023.

Έγιναν προσπάθειες για την ψήφιση εθνικού νόμου νωρίτερα, τον Δεκέμβριο του 2022. Η νομοθεσία που εκδίδεται σήμερα αποσκοπεί στη μεταφορά των ελάχιστων τυποποιημένων απαιτήσεων της οδηγίας της ΕΕ για τις καταγγελ ίες πληροφοριών. Η Βουλγαρία γνωρίζει ότι πρέπει να αναλυθεί κατά πόσον η νέα βουλγαρική νομοθεσία συμμορφώνεται με τα πρότυπα της οδηγίας.

🇭🇷 Κροατία

O Proglašenju Zakona O Zašiti Prijavitelja Nepravilnosti εγκρίθηκε από την Κροατία στις 15 Απριλίου και τέθηκε σε ισχύ στις 23 Απριλίου 2022.

Ο νέος νόμος ευθυγράμμισε το κροατικό πλαίσιο με το πρότυπο που απαιτείται από την οδηγία. Ωστόσο, η Κροατία είχε ήδη νόμο περί καταγγελιών από το 2019.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, η ανώνυμη καταγγελία καταγγελιών συνήθως δεν αναγνωρίζεται, καθώς οι απαιτούμενες λεπτομέρειες στην αναφορά πρέπει να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με το άτομο που την υποβάλλει.

Ωστόσο, υπάρχει μια απόκλιση από αυτόν τον κανόνα. Εάν μια μη αναγνωρισμένη αναφορά πληροί όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον νέο νόμο για να πληροί τις προϋποθέσεις για προστασία μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και η ταυτότητα του καταγγέλλοντος διαπιστωθεί στη συνέχεια κατά τη διαδικασία, θα τους παρέχεται η ίδια προστασία με εκείνους που έχουν αποκαλύψει την ταυτότητά τους.

🇨🇾 Κύπρος

Αν και έχει ένα πλαίσιο προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος από το 2016, στις 20 Ιανουαρίου 2022 η Κύπρος εισήγαγε το νόμο για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. O περι τησ προστασιασ προσωπων που αναφερουν παραβιασεισ του ενωσιακου και εθνικου δικαιου και αφορουν το δημοσιο συμφερον νομοσ δημοσιεύθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2022.

🇨🇿 Τσεχική Δημοκρατία

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2023.

Ο νόμος περί καταγγελιών εκδόθηκε στην Τσεχική Δημοκρατία την 1η Ιουνίου 2023 και υπογράφηκε από τον Πρόεδρο στις 7 Ιουνίου 2023. Η όλη διαδικασία ξεκίνησε στις 21 Απριλίου 2023 όταν η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε νέο νόμο περί καταγγελιών από τις 4 Απριλίου 2023

Η Τσεχική Δημοκρατία καθυστέρησε σημαντικά στη μεταφορά της οδηγίας, ωστόσο, κατά την εφαρμογή του τσεχικού δικαίου, υπήρχαν ακόμη δύο κράτη μέλη χωρίς τους εθνικούς κανονισμούς τους.

🇩🇰 Δανία

Η Δανία εφάρμοσε τη νομοθεσία περί καταγγελιών ως το πρώτο κράτος μέλος της ΕΕ. Επιπλέον, ο νόμος διευρ ύνει τα ελάχιστα πρότυπα της οδηγίας εξασφαλίζοντας αναφορές σχετικά με σημαντικά παράπτωμα και παραβάσεις τόσο του εθνικού όσο και του ενωσιακού δικαίου.

Lov om beskyttelse af whistleblowere εγκρίθηκε στις 24 Ιουνίου 2021 και τέθηκε σε ισχύ στις 17 Δεκεμβρίου 2021.

🇪🇪 Εσθονία

Ο νόμος για τους καταγγέλλοντες βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη στο Κοινοβούλιο της Εσθονίας, αφού εγκρίθηκε από την κυβέρνηση τον Αύγουστο του 2023. Αναμένεται ότι η πράξη - Rikkumisest teavitaja kaitse seaduse - eelnõu - θα τεθεί σε ισχύ ως νόμος την 1η Ιανουαρίου 2024.

Από την πρώτη ανάγνωση στις 26 Ιανουαρίου 2022, το έργο μπλοκαρίστηκε καθώς προτάθηκαν πολλές τροπολογίες προς εξέταση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Εσθονία στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για μη μεταφορά και κοινοποίηση των εθνικών μέτρων για τη μεταφορά της οδηγίας της ΕΕ σχετικά με τις καταγγελίες. Η Εσθονία ενδέχεται να χρειαστεί να καταβάλει το πρόστιμο για την καθυστέρηση της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Νομική βάση Η υπόθεση C-154/23 ασκήθηκε στις 14 Μαρτίου 2023.

🇫🇮 Φινλανδία

Ο φινλανδικός κανονισμός για τους πληροφ Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta οριοδότες της 20ής Δεκεμβρίου 2022 έχει ήδη τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Το εσωτερικό κανάλι αναφοράς τέθηκε σε εφαρμογή εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου.

🇫🇷 Γαλλία

Η Γαλλία ενέκρινε τον νόμο περί καταγγελιών στις 16 Φεβρουαρίου 2022. LOI no 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2022. Ως εκ τούτου, αντικαταστά ('Sapin II') θηκε ο προηγούμενος νόμος αριθ. 2016-1691 της 9ης Δεκεμβρίου 2016 για τη διαφάνεια, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τον εκσυγχρονισμό της οικονομικής ζωής.

Η νέα γαλλική πράξη αξιολογήθηκε ως «η πιο φιλόδοξη μεταφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση «, η οποία «υπερβαίνει το ελάχιστο πρότυπο που θέτει η οδηγία για να συμπεριλάβει διεθνείς βέλτιστες πρακτικές».

Επιπλέον, η Γαλλία ψήφισε δύο διατάγματα που υποστηρίζουν τον νέο νόμο περί καταγγελιών. Το πρώτο Décret relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 καθορίζει τις οργανωτικές λεπτομέρειες του εφαρμοστέου νόμου. Το δεύτερο διάταγμα αφορά Décret n° 2022-1686 du 28 décembre 2022 relatif à l'abondement du compte personnel de formation d'un salarié lanceur d'alerte την οικονομική υποστήριξη των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Δημοσιεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2022 και τον Δεκέμβριο του 2022, αντίστοιχα.

🇩🇪 Γερμανία

Ο γερμανικός νόμος για την προστασία των μαρτύρων δημο ( HinSchG ) σίου συμφέροντος εγκρίθηκε από το Bundesrat στις 12 Μαΐου 2023 και εγκρίθηκε στις 2 Ιουλίου 2023.

«Ο νόμος για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος αποτελεί ορόσημο για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στη Γερμανία και μια βελτίωση σε σχέση με το επισφαλές status quo. Ωστόσο, χάνει τον στόχο της συνολικής ενίσχυσης των δικαιωμάτων των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος σε ορισμένα μέρη. Επίσης, δεν αποδίδει δικαιοσύνη στη σημασία του whistlebbing για τη δημοσιογραφία και συνεπώς για τον δημόσιο λόγο», λέει ο Διευθύνων Kosmas Zittel, Σύμβουλος του the Whistleblower-Netzwerk.

Ο νόμος περί καταγγελιών καθυστέρησε σημαντικά στη Γερμανία. Παρόλο που ξεκίνησε η εθνική προσέγγιση της οδηγίας για την καταγγελία καταγγελιών και το προτεινόμενο σχέδιο υποβλ Entwurf eines Gesetzes für einen besseren Schutz hinweisgebender ήθηκε σε επεξεργασία, ο νόμος τελικά απορρίφθηκε τον Φεβρουάριο του 2023. Μετά από αυτό, δημοσιεύθηκαν δύο τροποποιήσεις του νόμου: Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung der Regelungen zum Hinweisgeberschutz 20/5991 και Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung der Regelungen zum Hinweisgeberschutz 20/5992 .

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Γερμανία στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για μη μεταφορά και κοινοποίηση εθνικών μέτρων για τη μεταφορά της οδηγίας της ΕΕ σχετικά με τις καταγγελίες. Βάσει της προσφυγής που ασκήθηκε στις 14 Μαρτίου 2023 - Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, υπόθεση C-149/23, η Γερμανία ενδέχεται να υποχρεωθεί να καταβάλει το πρόστιμο για την καθυστέρηση της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι τα μέτρα για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο δεν έχουν ακόμη εγκριθεί και δεν έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή περισσότερο από 13 μήνες μετά τη λήξη της περιόδου μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο.

Στις 9 Μαΐου 2023, εκπρόσωποι Bundestag και οι εκπρόσωποι Bundesrat συμφώνησαν για αλλαγές στον νόμο περί προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Ο συμβιβασμός περιλαμβάνει, ειδικότερα, αλλαγές σχετικά με τους διαύλους αναφοράς ανώνυμων πληροφοριών, τα πρόστιμα και το πεδίο εφαρμογής του νόμου. Η προτεινόμενη συμφωνία έγινε αποδεκτή από το Bundestag και εγκρίθηκε από το Bundesrat.

🇬🇷 ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα ο νόμος 4990/2022 εκ (Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις) δόθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2022.

Ο νόμος αξιολογήθηκε από τον Έλληνα δημοσιογράφο Νικόλα Λεοντόπουλο ως «ένας αδύναμος νόμος που υπολείπεται πραγματικής, εκτεταμένης και περιεκτικής προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος».

Η προθεσμία για τη συμπλήρωση του νόμου στους οργανισμούς ήταν η 11 Μαΐου 2023.

🇭🇺 Ουγγαρία

Η διαδικασία υιοθέτησης νόμου ολοκληρώθηκε στην Ουγγαρία στις 26 Μαΐου 2023. Η πρόταση αριθ. 3089 υποβλ (Törvényjavaslat címe: A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról) ήθηκε στο Κοινοβούλιο στις 28 Φεβρουαρίου 2023, αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ουγγαρία στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για μη μεταφορά και κοινοποίηση εθνικών μέτρων για τη μεταφορά της οδηγίας της ΕΕ σχετικά με τις καταγγελίες.

Πριν από την υιοθέτηση του νόμου, η Ουγγαρία παρέμεινε το μόνο κράτος μέλος που δεν ξεκίνησε τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Ως εκ τούτου, η υπόθεση C-155/23, Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ουγγαρία, κινήθηκε στις 14 Μαρτίου 2023.

🇮🇪 Ιρλανδία

Protected Disclosures (Amendment) Bill 2022 εγκρίθηκε στην Ιρλανδία στις 21 Ιουλίου 2022 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023.

Επιπλέον, η ιρλανδική κυβέρνηση δημοσίευσε προσωρινή κατευθυντήρια γραμμή για τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα και τα προοριζόμενα πρόσωπα σχετικά με τον χειρισμό των καταγγελιών που τους υποβάλλονται στο πλαίσιο του νομικού πλαισίου για την καταγγελία πληροφοριών.

🇮🇹 ΙΤΑΛΙΑ

Αν και καθυστέρησε και συνοδεύτηκε από διαδικασίες επί παραβ Decreto Legislativo 10 March 2023, n. 24 άσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εγκρίθηκε στην Ιταλία στις 9 Μαρτίου και δημοσιεύ Gazzetta Ufficiale θηκε στις 15 Μαρτίου 2023. Ο νόμος τέθηκε σε ισχύ από τις 15 Ιουλίου 2023.

Μέχρι εκείνη την ημέρα, ίσχυε η προηγούμενη νομοθεσία για την προστασία των καταγγελιών από το 2017.

🇱🇻 Λετονία

Στη Λετονία Trauksmes celšanas likums εγκρί θηκε στις 20 Ιανουαρίου 2022 και τέθηκε σε ισχύ στις 4 Φεβρουαρίου 2022.

Με την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, ο προηγούμενος νόμος περί καταγγελιών Latvijas Vēstnesis, 2018, nr 210; 2020, nr 29 χάνει τη δύναμή του.

🇱🇹 Λιθουανία

Pranešėjų Apsaugos Įstatymas εγκρίθηκε στη Λιθουανία στις 16 Δεκεμβρίου 2021 και τέθηκε σε ισχύ στις 15 Φεβρουαρίου 2022.

Στις 27 Ιανουαρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση προς τη Λιθουανία με τίτλο Μερική μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης, από τη Λιθουανία. Αυτή είναι η νομική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κρατών μελών που δεν εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ. Οι εν λόγω διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Λιθουανίας ξεκίνησαν επειδή δεν μετέφερε πλήρως την οδηγία της ΕΕ για τις καταγγελίες πληροφοριών.

🇱🇺 Λουξεμβούργο

Ο εθνικός νόμος περί καταγγελιών του Λουξεμβούργ Projet de loi 7945 ου εγκρίθηκε στις 16 Μαΐου 2023. Η κυβέρνηση αποφάσισε να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας σε όλους τους εθνικούς νόμους. Το Λουξεμβούργο θα διευθύνει επίσης ένα Γραφείο για τους καταγγέλλοντες για την υποστήριξη των μαρτύρων δημοσίου συμφέρο ντος.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο του Λουξεμβούργου, ο ορισμός του πληροφοριοδότη καλύπτει τους δημόσιους υπαλλήλους, τους μετόχους, τους υπεργολάβους και όσους συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις για την απασχόληση. Περιλαμβάνει επίσης ανώνυμους πληροφοριοδότες των οποίων η ταυτότητα έχει αποκαλυφθεί. Ο νόμος προωθεί την πρακτική της καταγγελίας πληροφοριών μέσω εσωτερικών ή εξωτερικών διαύλων αντί να καταφεύγει στη δημόσια αποκάλυψη.

Στο στάδιο του έργου, ο νόμος βασίστηκε σε ορισμένες βασικές απαιτήσεις που προβλέπονται από την οδηγία, διευρύνοντας την κάλυψη πέραν των αναφορών που αφορούν αποκλειστικά παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ· επικρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Λέγεται ότι το προτεινόμενο σχέδιο περιέχει ορισμένα ασαφή ή κακώς γραμμένα σημεία και μερικά περιττά ταυτόχρονα. Επίσης, θα διευκρινιστούν ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με την επαρκή προστασία των δημοσίων υπαλλήλων ή την περίοδο αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Λόγω των αντιρρήσεων αυτών, η μεταφορά της οδηγίας στο Λουξεμβούργο εκκρεμούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άσκησε προσφυγή κατά του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου στις 13 Μαρτίου 2023 - Υπόθεση C-150/23.

🇲🇹 Μάλτα

Ο προηγούμενος νόμος περί καταγγελιών της Μάλτας the Protection of the Whistleblower Act, Cap. 527 από το 2013 τροποποιήθηκε ATT sabiex jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni ta’ Informatur, Nru. 249 με ημερομηνία 15 Νοεμβρίου 2021.

Η τροπολογία πληροί τις απαιτήσεις της ΕΕ σχετικά με την καταγγελία καταγγελιών. Ο σύντομος τίτλος αυτού του Νόμου είναι Protection of the Whistleblower (Τροποποιητικός) Νόμος, 2021 και ο παρών Νόμος θα διαβάζεται και ερμηνεύεται ως ένας με τον Protection of the Whistleblower Act λεγόμενο «κύριο νόμο».

🇳🇱 Ολλανδία

Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten εγκρίθηκε στις Κάτω Χώρες στις 24 Ιανουαρίου 2023. Ο νόμος τέ θηκε σε ισχύ στις 18 Φεβρουαρίου 2023.

Ως εκ τούτου, αντικατέστησε την προηγούμενη ολλανδική νομοθεσία “House for Whistleblowers Act” και επικαιροποίησε τις εθνικές διαδικασίες καταγγελίας στο πεδίο εφαρμογής των φορέων παροχής στοιχείων, των ανώνυμων αναφορών και των εξωτερικών διαύλων αναφοράς.

🇵🇱 Πολωνία

Η διαδικασία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο εξακολουθεί να εκκρεμεί στην Πολωνία. Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa παραπέμφθηκε σε διυπουργικές διαβουλεύσεις και γνώμες τον Απρίλιο του 2023. Αρχικά δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2021, το έργο ενημερώθηκε μερικές φορές.

Η τελευταία έκδοση από τις 12 Ιουλίου 2023 είναι η ένατη. Καμία από τις μέχρι τώρα προετοιμασμένες προτάσεις δεν διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο.

Μόλις εγκριθεί, η πράξη θα τεθεί σε ισχύ εντός δύο μηνών.

Λόγω της καθυστέρησης εφαρμογής, στις 10 Μαρτίου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άσκησε προσφυγή - υπόθεση C-147/23 - κατά της Δημοκρατίας της Πολωνίας. Στην Πολωνία επιβλήθηκε πρόστιμο που θα χρεωθεί μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία η Δημοκρατία της Πολωνίας εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της βάσει της οδηγίας.

🇵🇹 Πορτογαλία

Στην Πορτογαλία, εγκρί Lei n.º 93/2021 θηκε στις 26 Νοεμβρίου 2021, δημοσιεύθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2021 και τέθηκε σε ισχύ 6 μήνες αργότερα, στις 18 Ιουνίου 2022.

🇷🇴 Ρουμανία

Η διαδικασία υιοθέτησης νόμων στη Ρουμανία ήταν ταραχώδης. Η πρώτη αποδοχή της μεταφοράς της οδηγίας της ΕΕ έγινε τον Ιούνιο του 2022. Ωστόσο, ο νόμος αποσύρθηκε και, μετά από αναθεωρήσεις, έγινε δεκτός ξανά τον Δεκέμβριο του 2022 και ανακηρύχθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2022 ως LEGE nr.361 privind protectia avertizorilor în interes public .

Στις 28 Μαρτίου 2023 εκ δό θηκε το διάταγμα αριθ. 167/2023. δηλαδή η τροποποίηση του άρθρου 6 παράγραφος 2 του νόμου 361/2022. Τέθηκε σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα.

🇸🇰 Σλοβακία

Εγκρίνεται η μεταφορά της οδηγίας στη Σλοβακ ία. Návrh zákona (1299), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 τέ θηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2023, εκτός από το άρθρο. Τα σημεία 17, 18, 25, 26, 40, 41 και 44, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2023.

Ο νόμος τροπο ποίησε τον προηγούμενο εθνικό νόμο περί καταγγελιών.

🇸🇮 Σλοβενία

Τα σλοβεν Zakon O Zaščiti Prijaviteljev (ZZPri) ικά εγ κρίθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ στις 22 Φεβρουαρίου 2023.

Ωστόσο, καθώς η διαδικασία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο καθυστέρησε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Σλοβενίας επειδή δεν μετέφερε πλήρως την οδηγία της ΕΕ για τις καταγγελίες πληροφοριών στις 27 Ιανουαρίου 2022.

🇪🇸 Ισπανία

Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción εγκρίθηκε στην Ισπανία στις 20 Φεβρουαρίου 2023 και τέ θηκε σε ισχύ στις 13 Μαρτίου 2023, 20 ημέρες από τη δημοσίευσή του στις “Boletín Oficial del Estado”.

Όπως και πολλά άλλα κράτη μέλη, η Ισπανία παραπέμφθηκε στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για μη έγκαιρη μεταφορά και κοινοποίηση των εθνικών μέτρων για τη μεταφορά της οδηγίας της ΕΕ σχετικά με τις καταγγελίες.

🇸🇪 Σουηδία

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden εγκρίθηκε στη Σουηδία στις 29 Σεπτεμβρίου 2021 και τέθηκε σε ισχύ στις 17 Δεκεμβρίου 2021.

Οι διατάξεις του άρθρου 5 (Εσωτερικοί δίαυλοι υποβολής εκθέσεων και διαδικασίες υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης) εφαρμόζονται για πρώτη φορά στις 17 Δεκεμβρίου 2023 (τυπική προθεσμία της ΕΕ) για φορείς εκμετάλλευσης που ασκούν ιδιωτική επιχείρηση και έχουν 50 έως 249 υπαλλήλους και στις 17 Ιουλίου 2022 για άλλους φορείς εκμετάλλευσης.

Ο νέος νόμος περί καταγγελίας καταγγελιών καταργεί τον νόμο (2016:749) για την ειδική προστασία από αντίποινα για υπαλλήλους που προειδοποιούν για σοβαρό παράπτωμα.

Βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον; Μοιραστείτε το με άλλους
Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει