Οδηγία ΕΕ για τους καταγγέλλοντες

Οδηγία ΕΕ για τους καταγγέλλοντες

Damian Sawicki |

Προσεγγίσεις προθεσμιών εφαρμογής Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης (ο αποκαλούμενος νόμος της ΕΕ για την προστασία των πληροφοριοδοτών). Στόχος της οδηγίας είναι να απαιτήσει από τις επιχειρήσεις και τις οντότητες του δημόσιου τομέα να εφαρμόζουν διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να καταγγέλλουν παραβάσεις εμπιστευτικά.

Ποιος εμπίπτει στο νόμο προστασίας των πληροφοριοδοτών;

Οι οντότητες που ορίζονται στην οδηγία ως υποχρεωμένες να εισάγουν διαδικασίες περιλαμβάνουν:

  • Enterprise άτομα που απασχολούν τουλάχιστον 50 εργαζόμενοιανεξάρτητα από τη φύση της δραστηριότητας,
  • Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για δημόσιες συμβάσεις, χρησιμοποιούν το μέτρο της ΕΕ, είναι εκτεθειμένα σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή ανήκουν σε ρυθμιζόμενες οντότητες του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών,
  • Νομικά πρόσωπα σε Δημόσιος τομέας.

Ποιες είναι οι συνέπειες της καθιέρωσης της προστασίας των πληροφοριοδοτών;

Οι νέες υποχρεώσεις θα περιλαμβάνουν ιδίως:

  • πλάσμα ασφαλή και εμπιστευτικά εσωτερική και εξωτερική διαδικασίες υποβολής εκθέσεων από τους καταγγέλλοντες χρησιμοποιώντας ασφαλή κανάλια αναφοράς,
  • Διασφάλιση ανωνυμία και προστασία πληροφοριοδότες κατά των αντιποίνων,
  • Διεξαγωγή παρακολούθηση και καταγραφή παραληφθείσες κοινοποιήσεις,
  • Κάνοντας παρακολούθηση να σταματήσει τις παραβιάσεις του νόμου και την πρόληψη μελλοντικών περιστατικών.

Οι νέοι κανονισμοί σημαίνουν, πρωτύτερα, ότι οι επιχειρηματίες πρέπει να προσαρμόσουν τις υφιστάμενες διαδικασίες στις απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία ή να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα εντός της εταιρείας για την εμπιστευτική αποδοχή, ανάλυση και διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με τις παραβάσεις. Η λειτουργία των συστημάτων που λειτουργούν σωστά μπορεί να γίνει από έναν εκπαιδευμένο υπάλληλο, έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων ή μια εξωτερική εταιρεία.

Από πότε οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις;

Φορείς του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν από 250 υπαλλήλους και οντότητες στο δημόσιο τομέα οφείλουν να εφαρμόσουν μηχανισμούς υποβολής εκθέσεων το αργότερο από 17.12.2021 Για τα νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν λιγότεροι από 250 εργαζόμενοι Ο όρος έχει επεκταθεί σε 17 Δεκεμβρίου 2023

Τι απειλεί οντότητες που δεν έχουν εφαρμόσει τις απαιτήσεις των κανονισμών πληροφοριοδοτών;

Οι φορείς που δεν εφαρμόζουν τις διαδικασίες της οδηγίας, ιδίως δεν εισάγουν ασφαλείς διαύλους υποβολής εκθέσεων, θα επιβάλλονται αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις. Το ύψος των κυρώσεων θα καθοριστεί από τον εθνικό νομοθέτη.

Πού μπορώ να βρω το κείμενο της Οδηγίας της ΕΕ για τους Πληροφοριοδότες;

Μπορείτε να κατεβάσετε το κείμενο της οδηγίας για τους πληροφοριοδότες στη σελίδα EUR-Lex: Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης (PE/78/2019/ΣΤΡΟΦΈΣ/1).

Πώς να εφαρμόσετε ένα σύστημα για πληροφοριοδότες σε μια εταιρεία;

Η λύση μας συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους ευρωπαϊκούς και τοπικούς κανονισμούς. Προσφέρουμε μονοήμερη και χωρίς προβλήματα εφαρμογή. Εκτός από το γεγονός ότι η εταιρεία σας συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις, ενδιαφερόμαστε για την εικόνα του οργανισμού σας ως ένα διαφανές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Έλεγχος πώς λειτουργεί το σύστημα πληροφοριοδότη.

Βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον; Μοιραστείτε το με άλλους
Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει