EU-richtlijn voor klokkenluiders

EU-richtlijn voor klokkenluiders

Damian Sawicki |

De deadline voor de uitvoering nadert Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad over de bescherming van personen die inbreuken op het recht van de Unie melden (de zogenaamde EU-wet ter bescherming van klokkenluiders). Het doel van de richtlijn is om ondernemingen en entiteiten in de publieke sector te verplichten procedures toe te passen die ervoor zorgen dat werknemers overtredingen vertrouwelijk kunnen melden.

Wie valt er onder de wet ter bescherming van klokkenluiders?

De in de richtlijn genoemde entiteiten die verplicht zijn procedures in te voeren, zijn onder meer:

  • Enterprise in dienst minstens 50 werknemersongeacht de aard van de activiteit,
  • Kleine en micro-ondernemingen, die deelnemen aan openbare aanbestedingen, gebruikmaken van de EU-maatregel, worden blootgesteld aan witwassen van geld of behoren tot gereguleerde entiteiten in de financiële dienstverlening,
  • Juridische entiteiten in Publieke sector.

Wat zijn de gevolgen van de invoering van klokkenluidersbescherming?

De nieuwe verplichtingen omvatten met name:

  • schepsel veilig en vertrouwelijk intern en extern procedures voor het melden door klokkenluiders gebruik makend van veilige meldingskanalen,
  • Ervoor zorgen anonimiteit en bescherming klokkenluiders tegen vergelding,
  • Dirigeren monitoring en registratie ontvangen meldingen,
  • Maken vervolg om overtredingen van de wet te stoppen en toekomstige incidenten te voorkomen.

De nieuwe regelgeving betekent in de eerste plaats dat ondernemers bestaande procedures moeten aanpassen aan de vereisten van de richtlijn of dat ze binnen het bedrijf een alomvattend systeem moeten creëren voor vertrouwelijke acceptatie, analyse en overdracht van informatie over inbreuken. De werking van goed functionerende systemen kan worden afgehandeld door een opgeleide medewerker, een functionaris voor gegevensbescherming of een extern bedrijf.

Sinds wanneer moeten bedrijven zich aanpassen aan de nieuwe vereisten?

Entiteiten uit de particuliere sector die in dienst zijn vanaf 250 werknemers en entiteiten in de publieke sector zijn verplicht om rapportagemechanismen uiterlijk in te voeren door 17.12.2021 Voor juridische entiteiten in de particuliere sector die in dienst zijn minder dan 250 werknemers De termijn is verlengd tot 17 december 2023

Wat bedreigt entiteiten die de vereisten van de klokkenluidersvoorschriften niet hebben geïmplementeerd?

Entiteiten die de procedures uit hoofde van de richtlijn niet uitvoeren, met name geen veilige meldingskanalen invoeren, zullen effectieve, evenredige en afschrikkende sancties worden toegepast. Het bedrag van de sancties wordt bepaald door de nationale wetgever.

Waar kan ik de tekst van de EU-klokkenluidersrichtlijn vinden?

U kunt de tekst van de klokkenluidersrichtlijn downloaden op de EUR-Lex-pagina: Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 betreffende de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (PE/78/2019/REV/1).

Hoe implementeer je een systeem voor klokkenluiders in een bedrijf?

Onze oplossing voldoet volledig aan alle EU- en lokale voorschriften. We bieden een probleemloze implementatie in één dag. Naast het feit dat uw bedrijf voldoet aan de wettelijke vereisten, vinden wij het imago van uw organisatie als transparante en veilige werkomgeving belangrijk. Controleer hoe het klokkenluiderssysteem werkt.

Vond je het artikel interessant? Deel het met anderen
Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in