Smernica EÚ o informátorom

Smernica EÚ o informátorom

Damian Sawicki |

Prístupy k termínu implementácie Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 o ochrane osôb, ktoré nahlásia porušenia práva Únie (tzv. zákon o ochrane oznamovateľov EÚ). Cieľom smernice je požadovať od podnikov a subjektov vo verejnom sektore, aby zaviedli postupy, ktoré zabezpečia, aby zamestnanci mohli oznámiť porušenia dôverne.

Kto spadá pod zákon o ochrane oznamovateľov?

Subjekty označené v smernici ako povinné zaviesť postupy zahŕňajú:

  • Enterprises zamestnávajúci najmenej 50 zamestnancovbez ohľadu na povahu činnosti,
  • Malé a mikropodniky, ktoré sa zúčastňujú na verejných obstarávaniach, využívajú opatrenie EÚ, sú vystavené praniu špinavých peňazí alebo patria regulovaným subjektom v sektore finančných služieb,
  • Právnické osoby v Verejný sektor.

Aké sú dôsledky zavedenia ochrany oznamovateľov?

Nové povinnosti budú zahŕňať najmä:

  • stvorenie Bezpečné a dôverné Vnútorné a vonkajšie postupy podávania správ oznamovateľmi použitím zabezpečené kanály hlásenia,
  • Zabezpečenie anonymita a ochrana oznamovatelia proti odvetným opatreniam,
  • Vedenie Monitorovanie a záznamy prijaté oznámenia,
  • Tvorba následné opatrenia zastaviť porušovanie zákona a zabrániť budúcim incidentom.

Nové nariadenia znamenajú predovšetkým, že podnikatelia musia prispôsobiť existujúce postupy požiadavkám stanoveným v smernici alebo vytvoriť v rámci spoločnosti komplexný systém dôverného prijímania, analýzy a prenosu informácií o porušeniach. Prevádzku riadne fungujúcich systémov môže zvládnuť vyškolený zamestnanec, úradník pre ochranu údajov alebo externá spoločnosť.

Odkedy sa musia spoločnosti prispôsobiť novým požiadavkám?

Subjekty súkromného sektora zamestnávajúce od 250 zamestnancov a subjekty vo verejnom sektore sa požaduje, aby implementovali mechanizmy podávania správ najneskôr 17.12.2021 Pre právnické osoby v súkromnom sektore, ktoré zamestnávajú menej ako 250 zamestnancov Termín bol predĺžený na 17 decembra 2023

Čo ohrozuje subjekty, ktoré neimplementovali požiadavky nariadení pre oznamovateľov?

Subjekty, ktoré nevykonávajú postupy podľa smernice, najmä nezavádzajú bezpečné kanály nahlasovania, uplatnia sa účinné, primerané a odrádzajúce sankcie. Výška sankcií určí vnútroštátny zákonodarca.

Kde nájdem text smernice EÚ o oznamovateľovi?

Text smernice o oznamovateľoch si môžete stiahnuť na stránke EUR-Lex: Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie (SK/78/2019/REV/1).

Ako implementovať systém pre oznamovateľov v spoločnosti?

Naše riešenie je plne v súlade so všetkými predpismi EÚ a miestnymi predpismi. Ponúkame jednodňovú a bezproblémovú implementáciu. Okrem toho, že vaša spoločnosť spĺňa zákonné požiadavky, staráme sa o imidž vašej organizácie ako transparentného a bezpečného pracovného prostredia. Skontrolujte ako funguje systém oznamovateľov.

Zistili ste, že článok je zaujímavý? Zdieľajte ho s ostatnými
Tiež by vás mohlo zaujímať