ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ WIMORAL.COM

 1. Γενικές διατάξεις
  1. Η ιστοσελίδα που λειτουργεί στη διεύθυνση https://wemoral.com διευθύνεται από WeMoral sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-780) przy ul. Grabińskiej 22F/2, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000940937, NIP 7282858021 αναφέρεται περαιτέρω ως Πάροχος υπηρεσιών
  2. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις καθορίζουν:
   • Όροι χρήσης του Wemoral.com
   • κανόνες για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τον Πάροχο Υπηρεσιών στο πλαίσιο του WeMoral.com
   • κανόνες για τη σύναψη συμβάσεων με τον Πάροχο Υπηρεσιών
  3. Κάθε χρήστης του Wemoral.com υποχρεούται να εξοικειωθεί με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις πριν αρχίσει τη χρήση του Wemoral.com και θα υποχρεούται να συμμορφώνεται με με τις διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων κατά τη χρήση του WeMoral.com
  4. Ο Πάροχος Υπηρεσιών παρέχει στους Χρήστες αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις δωρεάν πριν από τη σύναψη της Σύμβασης μέσω WeMoral.com στη διεύθυνση https://wemoral.com/ , σε μια μορφή που επιτρέπει τη λήψη, την αποθήκευση και την εκτύπωση του.
  5. Ο Πάροχος υπηρεσιών παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
  6. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 της πράξης παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
  7. Το WeMoral.com είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει τεχνολογικές λύσεις που επιτρέπουν στο Whistleblower να αναφέρει ένα ανώνυμο παράπονο σχετικά με τον εργοδότη και να επιτρέψει στον εργοδότη να αποκτήσει πρόσβαση στο Παράπονο και να παρέχουν μια απάντηση στην καταγγελία.
  8. Η εγγραφή ή η σύναψη σύμβασης με τον Πάροχο Υπηρεσιών εξαρτάται από την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων.
  9. Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το WeMoral.com μόνοι τους, εάν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 13 ετών και έχουν πλήρη ή λιγότερο περιορισμένη ικανότητα για την εκτέλεση πράξεων στο νόμο.
  10. Το περιεχόμενο του Wemoral.com δεν αποτελεί προσφορά ή πρόσκληση για διαπραγμάτευση κατά την έννοια του αστικού δικαίου.
  11. Κάθε Χρήστης υποχρεούται να συμμορφώνεται με την απαγόρευση παροχής παράνομου περιεχομένου.
  12. Οι λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των πληροφοριών σχετικά με τους Χρήστες από Wemoral.com ως μέρος του WeMoral.com και τη χρήση του τα cookies μπορούν να βρεθούν στην Πολιτική Απορρήτου και Cookies του Wemoral.com, παρέχονται στο https://wemoral.com/privacy-policy
 2. Ορισμοί

  Όποτε χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι όροι στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, θα πρέπει να νοούνται ως εξής:

  Λογαριασμός - την ατομική πρόσβαση του χρήστη στο Wemoral.com, διαθέσιμη μετά την εγγραφή και την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης και του κωδικού πρόσβασης στον καθορισμένο τόπο.

  Συμβόλαιο - σύμβαση που συνάπτεται από τον Πάροχο Υπηρεσιών και τον Χρήστη βάσει της οποίας ο Πάροχος υπηρεσιών παρέχει τις Υπηρεσίες στον Χρήστη ηλεκτρονικά, μέσω Wemoral.com

  Καταγγελία -ανώνυμες πληροφορίες που παρέχονται μέσω WeMoral.com από τον πληροφοριοδότη στον εργοδότη σχετικά με παράνομες δραστηριότητες ή παραλείψεις που αφορούν τον εργοδότη ή ασυμβίβαστη με τις εσωτερικές πολιτικές του εργοδότη.

  Τέλος Συνδρομής — το τέλος για τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από τον Πάροχο Υπηρεσιών στο Wemoral.com στο ποσό που αναφέρεται στη σελίδα τιμολόγησης που είναι διαθέσιμη στο Wemoral.com. Η συνδρομή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις διάφορες επιλογές της Υπηρεσίας.

  Ενιαία χρέωση — το τέλος για την παροχή εκπαιδευτικού υλικού ή κατάρτισης που φέρει την ένδειξη «καταβεβλημένο»

  Όροι και Προϋποθέσεις - τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από την WeMoral.com ως μέρος της WeMoral.com.

  Εγγραφή - η δραστηριότητα που συνίσταται στη δημιουργία ενός λογαριασμού στο Wemoral.com.

  πληροφοριοδότης - φυσικό πρόσωπο που συνάπτει σύμβαση που συνδέεται άμεσα με την επιχειρηματική του δραστηριότητα, όταν το περιεχόμενο της παρούσας σύμβασης δείχνει ότι δεν έχει επαγγελματικό χαρακτήρα για το εν λόγω πρόσωπο, προκύπτει ιδίως από την επαγγελματική κατάταξη της ασκούμενης δραστηριότητας, η οποία διατίθεται στο πλαίσιο του διατάξεις σχετικά με την Κεντρική Εγγραφή και Πληροφορίες για τις Επιχειρήσεις.

  WeMoral.com - την ιστοσελίδα που λειτουργεί στη διεύθυνση https://wemoral.com/ .

  Υπηρεσία - την ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχεται σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις

  Πράξη για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών - την πράξη της 18ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών (Dz.U. of 2020 item 344 με περαιτέρω τροποποιήσεις ).

  Χρήστης - το άτομο που χρησιμοποιεί το WeMoral.com, συμπεριλαμβανομένου του πληροφοριοδότη και του εργοδότη.

 3. Τεχνικές απαιτήσεις απαραίτητες για τη χρήση του Wemoral.com
  1. Για την σωστή και πλήρη χρήση του Wemoral.com απαιτείται:
   1. διαθέτουν υπολογιστή ή άλλο εξοπλισμό, μαζί με εγκατεστημένο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που επιτρέπει την προβολή δικτυακών τόπων και την πρόσβαση στο Διαδίκτυο,
   2. να έχετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 4. Τύποι και πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω Wemoral.com
  1. Ο Πάροχος υπηρεσιών παρέχει τις ακόλουθες Υπηρεσίες με τη χρήση του Wemoral.com:
  1. Διαθέτοντας δωρεάν στο Wemoral.com τη λειτουργικότητα που επιτρέπει στους Whistleblowers να υποβάλουν ανώνυμη καταγγελία,
  2. παροχή στους Χρήστες αμειβόμενης και δωρεάν εκπαιδευτικής ύλης και εκπαίδευσης,
  3. παροχή στους Εργοδότες επί πληρωμή λειτουργικότητας που συνίσταται στη δημιουργία μιας ειδικής σελίδας προορισμού του εργοδότη στον τομέα Wemoral.com, που παρέχει στους πληροφοριοδότες τη δυνατότητα υποβολής της καταγγελίας, καθώς και Οι εργοδότες τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση στην καταγγελία, τη διαχείριση της καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένης της απάντησης στην καταγγελία προς τον πληροφοριοδότη.
 5. Σύναψη της σύμβασης για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών
  1. Ο Χρήστης υποχρεούται να γνωρίζει το περιεχόμενο των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων πριν από τη σύναψη της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
  2. Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών συνάπτεται μέσω:
   1. όσον αφορά την ελεύθερη υποβολή της καταγγελίας - την έναρξη χρήσης της Υπηρεσίας,
   2. όσον αφορά την παροχή δωρεάν πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικές δραστηριότητες — έναρξη χρήσης της Υπηρεσίας,
   3. όσον αφορά την παροχή αμειβόμενης πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικές δραστηριότητες — συμπληρώνοντας τη φόρμα παραγγελίας και την καταβολή του Ενιαίου τέλους και της κράτησής του από την Wemoral.com
   4. όσον αφορά την παροχή αμειβόμενης πρόσβασης στην ειδική σελίδα προορισμού του εργοδότη στον τομέα Wemoral.com στον εργοδότη, που επιτρέπει στους πληροφοριοδότες υποβολή ανώνυμου Παραπόνων, και οι Εργοδότες τη δυνατότητα να πάρουν πρόσβαση στην καταγγελία, διαχείριση της καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένης της απάντησης στην καταγγελία στον πληροφοριοδότη - την καταβολή του τέλους συνδρομής και της κράτησής του από τον Πάροχο υπηρεσιών,
  3. Η Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών συνάπτεται:
   1. για το χρονικό διάστημα παροχής της Υπηρεσίας, δηλαδή έως ότου το WeMoral.com κλείσει στο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet — όσον αφορά τις Υπηρεσίες που δεν απαιτούν την Εγγραφή,
   2. για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο καταβλήθηκε η συνδρομή από τον εργοδότη - όσον αφορά τις Υπηρεσίες που απαιτούν την καταβολή του Συνδρομητικού Κόλου,
   3. για αόριστο χρονικό διάστημα — στις υπόλοιπες περιπτώσεις.
  4. Η καταγγελία ή η υπαναχώρηση από τη Σύμβαση δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την επιστροφή της συνδρομής που καταβλήθηκε.
 6. Η Υπηρεσία για τον Εργοδότη
  1. Η χρήση από τον εργοδότη της ειδικής σελίδας προορισμού του εργοδότη στον τομέα Wemoral.com απαιτεί εγγραφή.
  2. Η εγγραφή του λογαριασμού γίνεται με τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής που παρέχεται στο Wemoral.com. Κατά την εγγραφή είναι απαραίτητο να παρέχονται τα ακόλουθα δεδομένα:
   1. ονομάζω
   2. επώνυμο
   3. επωνυμία επιχείρησης/ επωνυμία εταιρείας
   4. διεύθυνση της εταιρείας (οδός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα)
   5. ΑΦΜ
   6. αριθμός τηλεφώνου,
   7. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
   8. κωδικός πρόσβασης,
   9. Επανάληψη κωδικού πρόσβασης,

    και για να επιλέξετε τα πλαίσια ελέγχου:

   10. «Συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις».
  3. Η εγγραφή του λογαριασμού του εργοδότη απαιτεί την πληρωμή της συνδρομής. Ο Πάροχος υπηρεσιών μπορεί παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο λογαριασμό του εργοδότη ως προωθητική ενέργεια ή ως δοκιμαστική έκδοση για μια δοκιμή.
  4. Η παροχή δεδομένων κατά τη διαδικασία εγγραφής είναι εξ ολοκλήρου εθελοντική, ωστόσο αναγκαία για την εγγραφή.
  5. Ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει πραγματικά στοιχεία στη φόρμα εγγραφής και να τα ενημερώνει σε περίπτωση αλλαγής.
  6. Αφού αποστείλει σωστά συμπληρωμένη φόρμα εγγραφής, ο εργοδότης θα λάβει ένα e-mail που θα περιέχει τις περαιτέρω οδηγίες.
  7. Η πρόσβαση στο Λογαριασμό θα είναι δυνατή εισάγοντας τα στοιχεία σύνδεσης. Η σύνδεση στο Λογαριασμό είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται κατά την εγγραφή.
  8. Ο Πάροχος υπηρεσιών μπορεί να μπλοκάρει το λογαριασμό του Χρήστη εάν υπάρχει εύλογη υποψία ότι παραβιάζει τις διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων με οποιονδήποτε τρόπο.
  9. Η δημιουργία ενός νέου κωδικού πρόσβασης είναι δυνατή μόνο με τη χρήση της φόρμας «Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης» που διατίθεται στον πίνακα σύνδεσης.
 7. Η Υπηρεσία για τον πληροφοριοδότη
  1. Ως μέρος της Υπηρεσίας για τον πληροφοριοδότη, η Wemoral.com επιτρέπει στον πληροφοριοδότη να υποβάλει μέσω WeMoral.com ανώνυμο Παράπονο που αφορά τον εργοδότη.
  2. Για να δημιουργήσει την καταγγελία, ο πληροφοριοδότης πρέπει να κάνει κλικ στο κουμπί «Νέα υπόθεση» που διατίθεται στη σελίδα προορισμού του εργοδότη. Ως μέρος της δημιουργίας της καταγγελίας, ο πληροφοριοδότης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα μήνυμα κειμένου και να προσθέσει συνημμένα σε αυτό. Κατά τη στιγμή της αποστολής, η καταγγελία λαμβάνει έναν ατομικό αριθμό ταυτότητας και έναν κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση στην καταγγελία.
  3. Κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με την Παραγγελία που υποβλήθηκε από τον εργοδότη ή τον πληροφοριοδότη μετά την αποστολή της Παραπόνων, αφορούν την ατομική ταυτότητα της Παραπόνων.
  4. Ο πληροφοριοδότης είναι σε θέση να ελέγξει την τρέχουσα κατάσταση της Καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάγνωσης της απάντησης ενός εργοδότη, μετά παρέχει ατομική ταυτότητα της Παραπαπόνου και τον κωδικό πρόσβασης σε ειδικό χώρο στη σελίδα προορισμού του εργοδότη στον τομέα Wemoral.com.
  5. Η καταγγελία είναι ανώνυμη, πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή της τοποθεσίας του Οι πληροφοριοδότες διαγράφονται και ο εργοδότης έχει πρόσβαση στην ανώνυμη Αναφορά, χωρίς προσωπικά δεδομένα της Ο πληροφοριοδότης (εκτός αν ο ίδιος ο πληροφοριοδότης τοποθετήσει τέτοια δεδομένα στο περιεχόμενο της καταγγελίας).
  6. Τα παράπονα είναι κρυπτογραφημένα.
  7. Ο πληροφοριοδότης δεν είναι σε θέση να λάβει ανατροφοδότηση/ειδοποίηση από τον εργοδότη ή τον Πάροχο Υπηρεσιών σχετικά με την απάντηση στο παράπονό του, επειδή το Wemoral.com δεν έχει προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία επικοινωνίας του πληροφοριοδότη. Ο πληροφοριοδότης πρέπει να ελέγχει ανεξάρτητα στην ιστοσελίδα WeMoral.com εάν έχει ληφθεί απάντηση στην καταγγελία του.
 8. Γενικοί όροι χρήσης του Wemoral.com
  1. Οι Χρήστες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το WeMoral.com σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου, τις αρχές της κοινωνικής συνύπαρξης, τις ορθές πρακτικές, τις διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και γενικά αποδεκτούς κανόνες συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο.
  2. Ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν ευθύνεται για τις συνέπειες της χρήσης του Wemoral.com από τον Χρήστη κατά τρόπο αντίθετο προς το γενικά ισχύουσες διατάξεις του δικαίου, αρχές κοινωνικής συνύπαρξης ή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
  3. Ο Πάροχος Υπηρεσιών θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι η Wemoral.com λειτουργεί με συνεχή τρόπο, ωστόσο, προειδοποιεί ότι ενδέχεται να προκύψουν τεχνικά διαλείμματα κατά τη λειτουργία του Wemoral.com που προκύπτουν από την ανάγκη διεξαγωγής συντήρησης, δραστηριότητες εκσυγχρονισμού ή παροχής υπηρεσιών, καθώς και για άλλους λόγους πέρα από τον έλεγχο του Παρόχου Υπηρεσιών (π.χ. ανωτέρα βία, πράξεις ή παράλειψη τρίτων για τους οποίους δεν ευθύνεται το WeMoral.com), εκ των οποίων ενημερώνει τους Χρήστες όσο το δυνατόν περισσότερο με διαθέσιμο τρόπο και με κατάλληλη εκ των προτέρων, εάν είναι δυνατόν.
  4. Ο Πάροχος υπηρεσιών προειδοποιεί ότι τα υλικά που παρέχονται στο Wemoral.com, που δεν προέρχονται από τους χρήστες, προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων και συγγενικών δικαιωμάτων. Η χρήση του περιεχομένου που δημοσιεύεται στο Wemoral.com δεν σημαίνει ότι ο Χρήστης αποκτά τυχόν δικαιώματα επί των έργων ή των βάσεων δεδομένων που διατίθενται μέσω του Wemoral.com.
  5. Ο Πάροχος υπηρεσιών δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στο Wemoral.com από τους χρήστες που είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων.
  6. Ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να διατηρεί μυστικά τα στοιχεία σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασής του και να τα προστατεύει από την πρόσβαση τρίτων.
  7. Οι πόροι από το Wemoral.com ενδέχεται να μην αντιγραφούν στον υπολογιστή του χρήστη ή να καταγράφονται με άλλο τρόπο από το χρήστη που δεν κατέχουν τα πνευματικά δικαιώματα σε αυτούς, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Παρόχου Υπηρεσιών.
 9. Εκπαίδευση, e-learning
  1. Ο Πάροχος υπηρεσιών μπορεί να διαθεί δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδεύσεις επί πληρωμή.
  2. Ο Πάροχος υπηρεσιών προειδοποιεί ότι όλο το περιεχόμενο που παρουσιάζεται στο Wemoral.com είναι ιδιοκτησία του Πάροχος υπηρεσιών ή τους συντάκτες του και προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, πράγμα που σημαίνει ότι χωρίς να λάβει προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των εξουσιοδοτημένων προσώπων ή οντοτήτων, ο Χρήστης δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει αυτό το περιεχόμενο με τρόπο που θα μπορούσε να παραβιάζει οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα.
  3. Τυχόν πρόσθετες μη δωρεάν λειτουργίες που διατίθενται στους Χρήστες διαρκούν για την περίοδο που αναφέρεται στην προδιαγραφή μιας δεδομένης λειτουργικότητας, διαθέσιμη πριν από την αγορά του.
 10. Πληρωμή για τις υπηρεσίες στο Wemoral.com
  1. Τυχόν πληρωμές που προκύπτουν από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις θα πραγματοποιούνται στον τραπεζικό λογαριασμό του Παρόχου Υπηρεσιών.
  2. Ο Πάροχος υπηρεσιών μπορεί να παρέχει πληρωμές μέσω εξωτερικών παρόχων ηλεκτρονικών πληρωμών. Στην περίπτωση αυτή, οι πληρωμές γίνονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού του παρόχου.
 11. Ευθύνη για το περιεχόμενο του Wemoral.com
  1. Ο Πάροχος Υπηρεσιών θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο και προέρχονται από την Wemoral.com παρουσιάζεται σωστά, ωστόσο, ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν ευθύνεται για σφάλματα ή συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Όσον αφορά το περιεχόμενο που δεν προέρχεται από τον Πάροχο Υπηρεσιών αλλά από μεμονωμένους Χρήστες, αυτοί οι μεμονωμένοι Χρήστες είναι υπεύθυνοι για αυτό το περιεχόμενο.
  2. Ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν ευθύνεται έναντι του Χρήστη ή σε τρίτους για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από την άμεση ή έμμεση χρήση πληροφοριών ή υλικών που δημοσιεύονται στο Wemoral.com. Ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν είναι επίσης υπεύθυνος για ζημιές που προκύπτουν από βλάβη στο υλικό του Χρήστη ή σε άλλες κινητές συσκευές του, καθώς και τα δεδομένα του σε σχέση με τη χρήση του Wemoral.com, ιδίως ως αποτέλεσμα των ιών υπολογιστών που εισέρχονται στο σύστημα του υπολογιστή του Χρήστη.
  3. Ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν ευθύνεται για τη μη διαθεσιμότητα του WeMoral.com λόγω της αποτυχίας των τηλεπικοινωνιών, ιδίως εάν μπορεί να αποδοθεί στον πάροχο υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο, υπηρεσίες φιλοξενίας και για άλλα αποτελέσματα δυσλειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών γραμμών και ζημιών που προκλήθηκαν από αυτές, ανεξάρτητα από τους λόγους, εκτός αν προκλήθηκε εκ προθέσεως από τον Πάροχο Υπηρεσιών.
  4. Ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν ευθύνεται για πράξεις και παραλείψεις των Χρηστών. Ούτε θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε παραβίαση της προσωπικά δικαιώματα τρίτων ή πνευματικά δικαιώματα από τους Χρήστες ή τρίτους.
  5. Το Wemoral.com περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των δικτυακών τόπων. Η δημοσίευση ενός συνδέσμου δεν σημαίνει ότι ο Πάροχος Υπηρεσιών συνιστά την ιστοσελίδα, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες.
 12. Διαδικασία καταγγελίας
  1. Ο Χρήστης δικαιούται να υποβάλει καταγγελία σε θέματα που σχετίζονται με την παροχή των Υπηρεσιών.
  2. Η καταγγελία μπορεί να είναι οποιαδήποτε κράτηση ή παρατήρηση σχετικά με την παροχή Υπηρεσιών.
  3. Τα παράπονα μπορούν να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: contact (at) wemoral.com
  4. Οι καταγγελίες πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον:
   1. όνομα, επώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας του Χρήστη,
   2. περιγραφή του γεγονότος που αποτελεί τη βάση της καταγγελίας,
   3. τον τρόπο ειδοποίησης του Χρήστη σχετικά με τη μέθοδο χειρισμού της καταγγελίας.
  5. Ο Πάροχος υπηρεσιών θα εξετάσει το παράπονο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της καταγγελίας από τον Χρήστη. Ο Πάροχος Υπηρεσιών θα ενημερώσει τον Χρήστη σχετικά με τη μέθοδο χειρισμού της καταγγελίας με τον τρόπο που υποδεικνύει ο Χρήστης στην καταγγελία.
 13. Τελικές διατάξεις
  1. Έκδοση των όρων και προϋποθέσεων: Όροι και Προϋποθέσεις της 29.12.2021
  2. Ο Πάροχος υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους και Προϋποθέσεις για σημαντικούς λόγους. Σε περίπτωση αλλαγών στους Όρους και Προϋποθέσεις, ο Πάροχος Υπηρεσιών θα ειδοποιήσει τους Χρήστες.
  3. Η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις υπόκειται στην πολωνική νομοθεσία, η οποία δεν στερεί την Οι καταναλωτές των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με τις υποχρεωτικές διατάξεις του δικαίου της χώρας μόνιμης διαμονής τους.
  4. Καμία από τις διατάξεις των Όρων και Προϋποθέσεων δεν αποκλείει ή περιορίζει τα δικαιώματα των Χρηστών που απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου.