REGULAMIN APLIKACJI I SERWISU

§1. Definicje.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustalono następujące definicje:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 2. Serwis – serwis Usługodawcy funkcjonujący pod adresem www.wemoral.com, obejmujący oprogramowanie WeMoral.
 3. WeMoral – oprogramowanie działające w modelu SaaS (Software as a Service), opierające się na pracy w chmurze obliczeniowej, zainstalowane na serwerach Usługodawcy i zarządzane przez niego, udostępniane Pracodawcy i Sygnalistom za pośrednictwem przeglądarki internetowej, służące do dokonywania przez Sygnalistów anonimowych Zgłoszeń oraz ich rozpatrywania przez Pracodawcę.
 4. Usługodawca – WeMoral sp. z o.o., ul. Grabińska 22F/2, 92-780 Łódź, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000940937, posiadająca nr NIP: 7282858021, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 zł, posiadająca adres e-mail: hello@wemoral.com, oraz nr tel: 574 139 632.
 5. Pracodawca – podmiot zlecający świadczenie Usługi, któremu udostępniono dedykowany landing page w ramach WeMoral, umożliwiający rozpatrywanie i zarządzanie Zgłoszeniami Sygnalistów.
 6. Usługa – zapewnianie Pracodawcy i Sygnalistom w okresie Subskrypcji dostępu do WeMoral, w tym zapewnienie Asysty.
 7. Asysta – wchodzące w skład Usługi wsparcie techniczne Pracodawcy w zakresie korzystania z WeMoral.
 8. Subskrypcja – okres świadczenia przez Usługodawcę usługi dostępu do Materiałów płatnych lub Usługi.
 9. Sygnalista – anonimowa osoba dokonująca Zgłoszenia do Pracodawcy za pośrednictwem WeMoral.
 10. Zgłoszenie - anonimowa informacja dotycząca działań lub zaniechań niezgodnych z prawem lub z polityką wewnętrzną Pracodawcy przekazana przez Sygnalistę za pośrednictwem WeMoral.
 11. Formularz Zgłoszeniowy - usługa elektroniczna w postaci interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie umożliwiająca założenie Zgłoszenia przez Sygnalistę.
 12. Umowa – porozumienie między Usługodawcą i Pracodawcą lub Użytkownikiem, którego przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę usługi dostępu do Usługi lub Materiałów płatnych w okresie Subskrypcji w zamian za uiszczenie Opłaty.
 13. Formularz Rejestracji – usługa elektroniczna w postaci interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie umożliwiająca założenie dedykowanego landing page’a Pracodawcy w WeMoral.
 14. Formularz Zamówienia – usługa elektroniczna w postaci interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie umożliwiająca złożenie zamówienia na płatne Materiały.
 15. Formularz Kontaktowy - usługa elektroniczna w postaci interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie umożliwiająca skontaktowanie się z Usługodawcą.
 16. Materiały – płatne lub bezpłatne materiały edukacyjne, w tym szkolenia.
 17. Darmowe konto – usługa elektroniczna polegająca na udzieleniu dostępu do WeMoral.
 18. Newsletter - usługa elektroniczna świadczona za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia automatyczne przesyłanie cyklicznych treści edukacyjnych oraz marketingowych o usługach, nowościach i promocjach w Serwisie.
 19. Opłata – wynagrodzenie należne Usługodawcy w postaci opłaty abonamentowej lub opłaty jednorazowej.
 20. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu, w tym Pracodawca i Sygnalista.
 21. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§2. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, o którym mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://wemoral.com/pl/toc.
 3. Usługodawca oświadcza, że:
 1. jest uprawniony do świadczenia usług, korzystania i rozporządzania Serwisem na warunkach wskazanych w Regulaminie,
 2. korzystanie z Serwisu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie nie wymaga zezwoleń osób trzecich, ani nie narusza praw autorskich twórców Serwisu,
 3. Serwis nie jest obciążony prawami ani roszczeniami osób trzecich.
 1. Korzystanie z Usługi oznacza akceptację Regulaminu.
 2. WeMoral jest programem komputerowym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z czym podlega ochronie prawnej przewidzianej w tej ustawie oraz innych przepisach prawa.
 3. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie WeMoral w całości lub części, a także modyfikowanie, czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie.
 4. Pracodawcy nie przysługuje prawo udostępniania WeMoral osobom trzecim, z wyjątkiem swoich pracowników lub współpracowników w celu zarządzania Zgłoszeniami Sygnalistów.

§3. Funkcjonalność Serwisu.

 1. Serwis oferuje następujące funkcjonalności:
 1. składanie Zgłoszeń przez Sygnalistów,
 2. udzielenie Użytkownikom dostępu do bezpłatnych Materiałów,
 3. złożenie zamówienia na Usługę lub na dostęp do Materiałów płatnych,
 4. udzielanie Pracodawcom dostępu do Usługi poprzez utworzenie dedykowanego landing page’a Pracodawcy w WeMoral, umożliwiającego Sygnalistom dokonywanie Zgłoszeń, a Pracodawcy ich rozpatrywanie i zarządzanie nimi,
 5. wsparcie techniczne, tj. Asysta, Pracodawcy w zakresie korzystania z WeMoral,
 6. nawiązanie kontaktu między Użytkownikiem a Usługodawcą za pośrednictwem Formularza Kontaktowego,
 7. wypróbowanie WeMoral za pomocą usługi Darmowego konta,
 8. zapis do Newslettera.
 1. Usługodawca zobowiązuje się dbać o aktualność, bezpieczeństwo i integralność danych wprowadzanych do Serwisu. Dane wprowadzane do Serwisu są zabezpieczane od momentu ich wprowadzenia poprzez szyfrowane połączenie pomiędzy infrastrukturą Usługodawcy, a komputerem lub urządzeniem mobilnym Użytkownika.
 2. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie, bez konieczności informowania oraz uzyskiwania zgody Użytkownika do aktualizowania, naprawy oraz modyfikowania Serwisu, w tym dokonywania zmian funkcjonalności, wylądu oraz sposobu działania poszczególnych elementów, w szczególności jeżeli dokonane zmiany zmierzać będą do podniesienia jakości i bezpieczeństwa Serwisu.

§4. Parametry techniczne korzystania z Serwisu.

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest przy pomocy urządzenia z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej oraz w większości przypadków również aktywnego adresu e-mail.
 2. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfami swojego operatora telekomunikacyjnego.
 3. Dostęp Pracodawcy do dedykowanego landing page’a będzie możliwy poprzez podanie danych logowania: loginu i hasła.
 4. Pracodawca zobowiązany jest do zachowania swojego loginu i hasła w tajemnicy oraz do ich ochrony przed dostępem osób trzecich.
 5. Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis będzie funkcjonował bez zakłóceń, opóźnień lub błędów, gdyż jego użytkowanie zależy od wielu czynników, które mogą powodować błędy w komunikacji, w tym między innymi: sieć lokalna i ustawienia sieciowe, firewall, dostawca usług internetowych, publiczny Internet, zasilanie. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis działał w sposób

ciągły, jednakże ostrzega, że w eksploatacji Serwisu mogą wystąpić przerwy techniczne wynikające z konieczności przeprowadzenia czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych lub usługowych, a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy (np. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności), o czym poinformuje Użytkowników w miarę możliwości technicznych w dostępny sposób i z odpowiednim wyprzedzeniem, jeśli będzie to możliwe.

§5. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Na podstawie Regulaminu Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną takie jak: dostęp do Serwisu, dostęp do WeMoral, dostęp do Materiałów, Formularz Rejestracji, Formularz Zamówienia, Formularz Kontaktowy, Darmowe konto, Newsletter.
 2. Usługa dostępu do Serwisu świadczona jest:
 1. nieodpłatnie i jednorazowo,
 2. zawarcie umowy następuje z chwilą dokonania czynności wejścia na Serwis np. poprzez wpisanie adresu www.wemoral.com w pasku przeglądarki, kliknięcie jakiegokolwiek odnośnika,
 3. umowa ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia korzystania z Serwisu.
 1. Usługa dostępu do WeMoral świadczona jest:
 1. odpłatnie przez czas oznaczony,
 2. zawarcie Umowy następuje z chwilą wypełnienia Formularza Rejestracji i kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego, o analogicznej funkcji i przekierowania Użytkownika do dostawcy usług płatności w celu uregulowania Opłaty,
 3. po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia uiszczenia Opłaty, Pracodawca otrzyma wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje,
 4. podanie danych w procesie rejestracji jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z dedykowanego landing page’a,
 5. Pracodawca jest zobowiązany do podania prawdziwych danych w Formularzu Rejestracyjnym oraz do ich aktualizacji w przypadku ich zmiany,
 6. dostęp do konta będzie możliwy poprzez podanie danych logowania,
 7. loginem do konta jest adres e-mail podany w Formularzu Rejestracji,
 8. utworzenie nowego hasła jest możliwe tylko za pomocą formularza "Nie pamiętam hasła" dostępnego w panelu logowania,
 9. rozwiązanie Umowy następuje z chwilą upływu Subskrypcji lub wypowiedzenia złożonego przez Pracodawcę, przy czym wypowiedzenie nie powoduje zwrotu uiszczonej Opłaty,
 10. szczegóły w zakresie wypowiedzenia zostały zawarte w §13 ust. 4 Regulaminu,
 11. przed dokonaniem zakupu Usługi Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem.
 1. Usługa dostępu do Materiałów płatnych świadczona jest:
 1. w zależności od rodzaju Materiału jednorazowo lub na czas oznaczony,
 2. zawarcie umowy następuje z chwilą wypełnienia Formularza Zamówienia i kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego, o analogicznej funkcji i przekierowania Użytkownika do dostawcy usług płatności w celu uregulowania Opłaty,
 3. usługa dostępu do Materiałów płatnych jest aktywowana (dostarczana) niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia uiszczenia Opłaty,
 4. rozwiązanie Umowy następuje z chwilą upływu Subskrypcji lub wypowiedzenia złożonego przez Użytkownika, przy czym wypowiedzenie nie powoduje zwrotu uiszczonej Opłaty – szczegóły w zakresie rezygnacji zostały zawarte w §13 ust. 4 Regulaminu,
 5. przed dokonaniem zakupu usługi dostępu do Materiałów płatnych, Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem.
 1. Usługa dostępu do Materiałów bezpłatnych świadczona jest:
 1. jednorazowo,
 2. zawarcie umowy następuje z chwilą dokonania czynności wejścia na podstronę Serwisu umożliwiającą dostęp do Materiałów bezpłatnych,
 3. umowa ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia korzystania z tej podstrony Serwisu.
 1. Usługa Formularz Zgłoszeniowy świadczona jest:
 1. nieodpłatnie i jednorazowo,
 2. zawarcie umowy następuje z chwilą rozpoczęcia wprowadzania do Formularza Zgłoszeniowego wymaganych danych,
 3. umowa ulega rozwiązaniu z chwilą rozpatrzenia Zgłoszenia przez Pracodawcę albo z chwilą uprzedniego zakończenia korzystania z Formularza Zgłoszeniowego (przed wysłaniem Zgłoszenia).
 1. Usługa Formularz Rejestracji świadczona jest:
 1. nieodpłatnie i jednorazowo,
 2. zawarcie umowy następuje z chwilą rozpoczęcia wprowadzania do Formularza Rejestracji wymaganych danych,
 3. umowa ulega rozwiązaniu z chwilą rejestracji albo z chwilą uprzedniego zakończenia korzystania z Formularza Rejestracji.
 1. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest:
 1. nieodpłatnie i jednorazowo,
 2. zawarcie umowy następuje z chwilą rozpoczęcia wprowadzania do Formularza Zamówienia danych,
 3. umowa ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo z chwilą uprzedniego zakończenia korzystania z Formularza Zamówienia.
 1. Usługa Formularz Kontaktowy świadczona jest:
 1. nieodpłatnie i jednorazowo,
 2. zawarcie umowy następuje z chwilą rozpoczęcia wprowadzania do Formularza Kontaktowego danych,
 3. podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do nawiązania kontaktu za pośrednictwem Formularza Kontaktowego z Usługodawcą,
 4. w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w sprawie wskazanej w Formularzu Kontaktowym Usługodawca wykorzysta podany przez Użytkownika adres e-mail lub numer telefonu,
 5. umowa ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo z chwilą uprzedniego zakończenia korzystania z Formularza Kontaktowego.
 1. Usługa Darmowe konto świadczona jest:
 1. nieodpłatnie i jednorazowo,
 2. zawarcie umowy następuje z chwilą wypełnienia formularza, kliknięcia w przycisk „Stwórz darmowe konto” i kliknięcia w link aktywacyjny przesłany na podany w formularzu adres e-mail,
 3. podanie danych w formularzu jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do utworzenia Darmowego konta,
 4. umowa ulega rozwiązaniu z chwilą wygaśnięcia funkcjonalności konta z powodu upływu czasu lub wypowiedzenia umowy składając oświadczenie na adres e-mail Usługodawcy wskazany w §1 ust. 4 Regulaminu.
 1. Usługa Newsletter świadczona jest:
 1. nieodpłatnie, na czas nieoznaczony,
 2. zawarcie umowy następuje z chwilą zapisu do Newslettera i kliknięcia w link aktywacyjny przesłany na podany adres e-mail,
 3. umowa ulega rozwiązaniu z chwilą wypisania się z Newslettera poprzez złożenie oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy wskazany w §1 ust. 4 Regulaminu.
 1. Usługodawca może dokonywać zmian w Serwisie z ważnych przyczyn, za które uważa się m.in. ulepszenie wyglądu i funkcjonalności Serwisu, zwiększenie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną.

§6. Zamawianie Usługi.

 1. Korzystanie przez Pracodawcę z WeMoral wymaga rejestracji za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego.
 2. Formularz Rejestracyjny wymaga podania następujących danych:
 1. imienia i nazwiska lub nazwy firmy,
 2. adresu,
 3. identyfikatora podatkowego,
 4. adresu e-mail oraz numeru telefonu,
 5. hasła.
 1. Zatwierdzenie danych w Formularzu Rejestracyjnym jest równoznaczne ze złożeniem przez Pracodawcę oświadczenia o:
 1. zgodności ze stanem faktycznym i prawnym danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym,
 2. zapoznaniu się z treścią Regulaminu, Polityki Prywatności i Polityki Cookies, zaakceptowaniu Regulaminu,
 3. wyrażeniu zgody na otrzymanie za pośrednictwem korespondencji mailowej, na wskazany przez Pracodawcę adres email, informacji o wszystkich zmianach dotyczących zasad świadczenia usług oraz wprowadzonych aktualizacjach w WeMoral.
 1. Umowa zostaje zawarta po spełnieniu następujących przesłanek:
 1. wypełnienie i zatwierdzenie Formularza Rejestracyjnego,
 2. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, Polityki Prywatności i Polityki Cookies oraz o zaakceptowaniu Regulaminu,
 3. uiszczenia Opłaty,
 4. aktywacji konta w WeMoral.
 1. Z chwilą aktywacji Pracodawca uzyskuje dostęp do WeMoral, o czym zostanie niezwłocznie zawiadomiony.
 2. Umowa nie zostaje zawarta w przypadku, gdy Pracodawca zalega z płatnościami lub podczas rejestracji podał dane niezgodne ze stanem faktycznym.

§7. Zgłoszenia Sygnalistów.

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Sygnaliście złożenie za pośrednictwem WeMoral anonimowego Zgłoszenia dotyczącego Pracodawcy.
 2. W celu utworzenia Zgłoszenia Sygnalista musi kliknąć przycisk "Nowe zgłoszenie" dostępny na stronie zgłoszeń Pracodawcy. Sygnalista ma możliwość wypełnienia Formularza Zgłoszenia poprzez utworzenie wiadomości tekstowej i dodania do niej załączników. W momencie wysłania Zgłoszenia otrzymuje indywidualny identyfikator oraz hasło dostępu do Zgłoszenia.
 3. Po przesłaniu Zgłoszenia, każda czynność Sygnalisty z nim związana ze Zgłoszeniem dotyczy indywidualnego identyfikatora Zgłoszenia.
 4. Sygnalista ma możliwość sprawdzenia aktualnego statusu Zgłoszenia, w tym przeczytania odpowiedzi Pracodawcy, po podaniu indywidualnego identyfikatora Zgłoszenia oraz hasła w dedykowanym miejscu na stronie zgłoszeń Pracodawcy w WeMoral.
 5. Zgłoszenie jest anonimizowane, co oznacza, że usuwane są wszystkie dane, które mogą być wykorzystane do ustalenia tożsamości lub lokalizacji Sygnalisty, a Pracodawca ma dostęp do zanonimizowanego Zgłoszenia, bez żadnych danych osobowych Sygnalisty (chyba że sam Sygnalista umieszcza takie dane w treści Zgłoszenia).
 6. Zgłoszenia są szyfrowane.
 7. Sygnalista nie jest w stanie otrzymać informacji zwrotnej/powiadomienia od Pracodawcy lub Usługodawcy o udzieleniu odpowiedzi na jego Zgłoszenie, ponieważ Usługodawca nie posiada danych osobowych ani kontaktowych Sygnalisty. Sygnalista musi samodzielnie sprawdzić za pośrednictwem WeMoral czy Pracodawca udzielił odpowiedzi na jego Zgłoszenie.

§8. Płatności, Subskrypcja.

 1. Z tytułu świadczenia przez Usługodawcę płatnych usług należna jest Opłata.
 2. Opłaty wskazane są w cenniku dostępnym na stronie www.wemoral.com/pricing. Opłaty wskazane w cenniku są cenami brutto określonymi w walucie euro.
 3. Opłata pobierana jest automatycznie, z góry, przy pomocy karty Pracodawcy, której numer podał podczas rejestracji.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości Opłat bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana nie wpływa na zamówienia uprzednio przyjęte do realizacji.
 5. Faktury VAT są wystawiane automatycznie do każdego zakupu, bez względu na to, czy zakup dokonany jest przez osobę fizyczną czy firmę.
 6. Wniosek o zmianę danych na fakturze należy złożyć poprzez wysłanie e-maila na adres hello@wemoral.com ze wskazaniem, które dane mają być zmienione.
 7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 8. Pracodawca i Użytkownik wyrażają zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.
 9. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Opłaty, obok informacji o obniżce uwidaczniane będą informacje o najniższej wysokości Opłaty, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

§9. Gwarantowany poziom świadczenia Usługi (SLA).

 1. Usługodawca zapewnia dostępność WeMoral 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez 95% czasu w skali miesiąca. W przypadku wystąpienia przerw w świadczeniu Usługi w trakcie Subskrypcji, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas jej niedostępności, Usługodawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu Subskrypcji Usługi o 1 dzień za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerw, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Zastosowanie określonego w ust. 1 powyżej poziomu dostępności Usługi jest wyłączone w przypadku:
 1. wystąpienia awarii Serwisu lub WeMoral w wyniku siły wyższej,
 2. wystąpienia przerw w dostępie do Serwisu lub WeMoral w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi lub mającymi na celu rozbudowę Serwisu lub WeMoral, pod warunkiem powiadomienia Pracodawcy z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem o planowanych pracach i terminie ich zakończenia.
 1. Usługodawca w ramach Usługi zapewnia Asystę. Problemy z WeMoral należy zgłaszać za pośrednictwem adresu email: hello@wemoral.com. Odpowiedź na zgłoszenia odbywa się niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości.
 2. Realizacja Asysty może wiązać się z koniecznością udostępnienia przez Pracodawcę jego hasła i loginu służących do logowania w WeMoral. W takim przypadku Pracodawca zobowiązany jest do podania ww. danych wyznaczonemu pracownikowi lub współpracownikowi Usługodawcy.
 3. W przypadku wystąpienia problemów w WeMoral Usługodawca podejmie niezbędne działania mające na celu usunięcie:
 1. problemów krytycznych – uniemożliwiających korzystanie z WeMoral, w ciągu 6 godzin od ich zgłoszenia w dniu roboczym lub w ciągu 6 godzin liczonych od najbliższego dnia roboczego od dnia zgłoszenia,
 2. problemów poważnych – utrudniających lub zmniejszających funkcjonalność WeMoral, przy zachowaniu możliwości korzystania z WeMoral – w ciągu 72 godzin od ich zgłoszenia w dniu roboczym lub w ciągu 72 godzin liczonych od najbliższego dnia roboczego od dnia zgłoszenia,
 3. problemów zwykłych – mających niewielki wpływ na działanie systemu, nie ograniczając w sposób istotny podstawowych funkcjonalności WeMoral - w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia w dniu roboczym lub w ciągu 14 dni liczonych od najbliższego dnia roboczego od dnia zgłoszenia.
 1. Jeżeli w danym dniu zostaną zgłoszone więcej niż jeden problem krytyczny, ich realizacja powinna odbywać się według priorytetów uzgadnianych pomiędzy Usługodawcą i Pracodawcą.
 2. W przypadku zgłoszenia, które okaże się nieuzasadnione Usługodawca poinformuje o tym Pracodawcę. Dalsze ewentualne prace nad takim zgłoszeniem mogą być prowadzone w trybie zlecania prac dodatkowych za odrębnie ustalonym wynagrodzeniem.
 3. Pracodawca w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od Usługodawcy o rozwiązaniu problemu, weryfikuje jego skuteczność i zależnie od swojej oceny:
 1. zamyka zgłoszenie potwierdzając rozwiązanie problemu,
 2. dokonuje dodatkowych zapytań związanych ze zgłoszeniem na zasadach określonych powyższymi postanowieniami.
 1. W sytuacji, gdy Pracodawca w terminie wskazanym w ust. 8 powyżej, nie potwierdzi rozwiązania problemu, ani nie zgłosi zastrzeżeń, co do skuteczności zastosowanego przez Usługodawcę rozwiązania, jak również nie zgłosi dodatkowych zapytań, oznacza to, że problem został należycie rozwiązany bez żadnych uwag i zastrzeżeń.
 2. Usługodawca uprawniony jest do bieżącego monitorowania funkcjonowania WeMoral oraz do dokonywania jego niezbędnych modyfikacji i usprawnień. W ramach powyższego uprawnienia Usługodawca gwarantuje, że niezbędne modyfikacje i usprawnienia WeMoral dokonywane będą w taki sposób, aby nie ingerować w zapisane w WeMoral dane Pracodawcy, ani nie doprowadzać do ich modyfikacji bądź zniekształcenia na skutek wprowadzenia zmian w WeMoral.

§10. Obowiązki Użytkowników.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, z zasadami współżycia społecznego oraz postanowieniami Regulaminu. W szczególności zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika do Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich.
 2. Pracodawca zobowiązany jest do terminowego wnoszenia Opłat za korzystanie z WeMoral.
 3. Pracodawca ma prawo do korzystania z WeMoral wyłącznie na własny użytek, co oznacza na warunkach opisanych w Regulaminie, w tym na służbowych i prywatnych smartphonach, tabletach i komputerach, w celach związanych z prowadzoną przez Pracodawcę działalnością gospodarczą.
 4. Usługodawca nie wyraża zgody na dokonywanie w WeMoral jakichkolwiek zmian, uzupełnień, adaptacji lub przeróbek, dalszych tłumaczeń, odtwarzań, dekompilacji, deasemblacji lub łamania kodu źródłowego WeMoral jak również na wprowadzenie do WeMoral jakiegokolwiek oprogramowania zewnętrznego, w tym złośliwego oraz treści o charakterze bezprawnym.
 5. Użytkownicy obowiązani są do zaniechania dokonywania czynności mających na celu stworzenie w oparciu o WeMoral programów komputerowych o podobnym jak WeMoral przeznaczeniu lub funkcji.
 6. Pracodawcy nie wolno sprzedawać, publikować, dystrybuować, wypożyczać, oddawać w leasing lub pożyczać WeMoral ani w inny sposób odstępować jakichkolwiek praw wynikających z Regulaminu oraz w inny sposób przekazywać stronom trzecim dostępu do WeMoral.
 7. Użytkownicy nie są uprawnieni do usuwania z WeMoral żadnych oznaczeń, uwag lub opisów służących do określenia pochodzenia, identyfikacji lub praw własności do WeMoral.

§11. Prawa i obowiązki Usługodawcy.

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług z najwyższą starannością.
 2. Usługodawca uprawniony jest do kontroli zgodności korzystania przez Pracodawcę z WeMoral.
 3. Usługodawca uprawniony jest do powierzania wykonywania Umowy osobom trzecim. W takim wypadku Usługodawca zawiadomi niezwłocznie Pracodawcę o osobie i adresie wykonawcy.
 4. W ramach Usługi Usługodawca zapewnia backup danych z WeMoral w trybie codziennym (backup wykonywany jest automatycznie raz dziennie). Dane pozostają na serwerze Usługodawcy przez okres co najmniej 2 tygodni.
 5. Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie Usługi z zachowaniem danych na serwerze w przypadku braku płatności ze strony Pracodawcy lub innego naruszenia Regulaminu.

§12. Odpowiedzialność.

 1. Usługodawca w zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. zakłócenia, przerwy lub opóźnienia spowodowane awarią,
 2. jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika, bądź osoby trzecie będące następstwem korzystania z WeMoral, bądź brakiem możliwości korzystania z WeMoral na zasadach określonych w Regulaminie,
 3. szkody poniesione przez Użytkownika, bądź osoby trzecie w związku z naruszeniem warunków Regulaminu, w szczególności w rezultacie nieuprawnionego lub nieprawidłowego instalowania lub korzystania z WeMoral,
 4. szkody wynikające z używania, niewłaściwego używania bądź braku możliwości używania WeMoral, szkody powstałe w następstwie utraty lub zniekształcenia danych, szkody wynikające z rozpowszechnienia przy użyciu WeMoral szkodliwych aplikacji lub zblokowania możliwości korzystania z innego oprogramowania,
 5. brak kompatybilności WeMoral z wtyczkami zewnętrznych usługodawców,
 6. dane przetwarzane przez Użytkownika przy użyciu WeMoral, a także za skutki ich przetwarzania,
 7. roszczenia osób trzecich wynikłe w związku z wykorzystaniem WeMoral przez Użytkownika,
 8. szkody wynikłe z uszkodzenia sprzętu Użytkownika lub innych ich urządzeń mobilnych, a także ich danych w związku z korzystaniem z WeMoral w szczególności w wyniku przedostania się wirusów komputerowych do systemu komputerowego Użytkownika,
 9. skutki udostępnienia przez Pracodawcę loginu i hasła do dedykowanego landing page’a do WeMoral osobom trzecim,
 10. skutki korzystania przez Użytkownika, Sygnalistę lub Pracodawcę z Serwisu w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem.
 1. Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe świadczenie Usługi spowodowane:
 1. niespełnieniem wymagań technicznych koniecznych do korzystania z WeMoral,
 2. działaniem osób trzecich,
 3. nieprawidłowym korzystaniem z WeMoral przez Pracodawcę,
 4. przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.
 1. Pracodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Pracodawcy i osób działających w jego imieniu, sprzeczne z Regulaminem, w szczególności za niedopełnienie przez Pracodawcę obowiązków, które nakładają na niego przepisy prawa.
 2. Usługodawca nie ingeruje w treść oraz zakres i rodzaj danych wprowadzanych do WeMoral. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za umieszczanie przez Usługobiorcę w WeMoral treści naruszających normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, płciową itp.,) pornografię, naruszających dobra osobiste innych osób.
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w Serwisie były przedstawione poprawnie, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub jakiekolwiek konsekwencje wynikające z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie. W zakresie treści, które nie pochodzą od Usługodawcy ale od poszczególnych Użytkowników, ci indywidualni Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za te treści.
 4. Serwis zawiera linki do stron internetowych osób trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron. Opublikowanie linku nie oznacza, że Usługodawca poleca stronę internetową, produkty lub usługi.
 5. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Usługodawcy roszczeń osób trzecich związanych z wykorzystaniem WeMoral przez Użytkownika lub wszczęcia przeciwko Usługodawcy procesu w tym zakresie, Użytkownik bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie pozwanego, zwolni Usługodawcę z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w tym odszkodowanie lub zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione i udokumentowane przez Usługodawcę koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

§13. Wypowiedzenie i rozwiązanie Umowy.

 1. Umowa zostaje zawarta na czas opłaconej Subskrypcji.
 2. Usługodawca uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania Umowy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń, w razie:
 1. opóźnienia się w zapłacie Opłat,
 2. naruszenia postanowień Regulaminu.
 1. Użytkownik lub Pracodawca może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie. Wówczas Umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu wykupionej Subskrypcji. Użytkownikowi, ani Pracodawcy nie przysługuje prawo żądania zwrotu Opłat w przypadku wypowiedzenia Umowy przed upływem okresu Subskrypcji.
 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno zostać wysłane do Usługodawcy drogą elektroniczną na adres: hello@wemoral.com lub listownie na adres: Wemoral sp. z o.o. ul. Grabińska 2F/2, 92-780 Łódź.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy Pracodawca zobowiązany jest zaprzestać korzystania z WeMoral.
 4. Usługodawca zapewnia Pracodawcy możliwość tworzenia kopii zapasowych danych wprowadzanych do WeMoral poprzez możliwość eksportu danych w formacie xml., .xls, .pdf, jak również pobierania i zapisywania na zewnętrznych nośnikach danych plików obrazu w powszechnie obowiązujących formatach plików obrazu.
 5. Po rozwiązaniu Umowy dane wprowadzone do WeMoral zgromadzone na koncie Pracodawcy w WeMoral przechowywane będą przez okres 30 dni od daty rozwiązania Umowy. Po wskazanym okresie dane te zostaną skasowane. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Pracodawcę w związku z utratą tych danych.
 6. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia o bezprawnym charakterze działań Pracodawcy lub przetwarzania danych od właściwych organów lub instytucji publicznych, Usługodawca na podstawie art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest uprawniony do zablokowania dostępu do tych danych, a także zablokowania Pracodawcy dostępu do WeMoral. Pracodawca zostanie powiadomiony o zastosowanej blokadzie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Pracodawcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych lub w związku ze wstrzymaniem lub ograniczeniem realizacji Usługi z powodów określonych powyżej.

§14. Ochrona danych osobowych i poufność.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca. Dane przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności i Polityce cookies.
 2. Każda ze stron (Strona Ujawniająca) ujawniła lub może ujawnić drugiej stronie (Stronie Otrzymującej) pewne Informacje Zastrzeżone określone poniżej, a Strona Otrzymująca obowiązuje się nie wykorzystywać takich Informacji Zastrzeżonych ani żadnej ich części w celu innym niż cel wyraźnie określony w niniejszym Regulaminie.
 3. Wszelkie Informacje Zastrzeżone będą i pozostaną wyłączną własnością Strony Ujawniającej.
 4. Strony zobowiązują się, że:
 1. Dla celów Regulaminu, “Informacje Zastrzeżone" oznaczać będą informacje pochodzące od Strony Ujawniającej lub nie, wykorzystywane przez Stronę Ujawniającą w prowadzonej przez nią działalności i (i) zastrzeżone dla, dotyczące lub stworzone przez Stronę Ujawniającą; (ii) dające Stronie Ujawniającej pewną przewagę konkurencyjną lub możliwość uzyskania takiej przewagi lub których ujawnienie może okazać się szkodliwe dla interesów Strony Ujawniającej; (iii) oznaczone jako Informacje Zastrzeżone przez Stronę Ujawniającą; lub które z uwagi na jakiekolwiek istotne okoliczności powinny zostać uznane przez Stronę Otrzymującą za poufne i zastrzeżone dla Strony Ujawniającej; lub (iv) nie znane ogólnie przez personel Strony nie-Ujawniającej.
 2. Takie Informacje Zastrzeżone obejmują również, ale nie tylko następujące typy informacji oraz inne informacje o podobnych charakterze (bez względu na to, czy zostały ograniczone do formy pisemnej czy nie i oznaczone jako poufne lub nie):
 1. Oprogramowanie komputerowe dowolnego typu w dowolnej fazie rzeczywistych lub przewidywanych badań i rozwoju, w tym również, ale nie tylko programy i moduły programów, rutyny i podrutyny, procesy, algorytmy, pomysły projektowe, specyfikacje projektowe (noty projektowe, adnotacje, dokumentacja, diagramy, arkusze kodowe i tym podobne), kody źródłowe, kody wynikowe i moduły ładowania, programowanie, patche programowe i projekty systemu;
 2. Informacje odnoszące się do praw zastrzeżonych Strony Ujawniającej przed przekazaniem ich do publicznej wiadomości, w tym również, ale nie tylko, o charakterze praw zastrzeżonych, danych produkcyjnych, technicznych i inżynieryjnych, danych testowych i wyników testów, statusu i szczegółów badań i rozwoju produktów i usług oraz informacje odnoszące się do nabywania, ochrony, egzekucji i licencjonowania praw zastrzeżonych (w tym patentów, praw autorskich i tajemnic handlowych);
 3. Informacje wewnętrzne dotyczące personelu Strony Ujawniającej oraz informacje finansowe, nazwy dostawców oraz inne informacje dotyczące dostawców (w tym również dane charakterystyczne dostawców, usługi i umowy) informacje dotyczące zakupów oraz kosztów wewnętrznych, usług wewnętrznych, instrukcji obsługi oraz sposobu i metod prowadzenia działalności przez Stronę Ujawniającą;
 4. Plany marketingowe i plany rozwoju, dane cenowe i kosztowe, wysokość cen i opłat, polityka cenowa i rachunkowa, procedury wyceny, techniki marketingowe i metody uzyskiwania zleceń, prognozy i założenia oraz wielkości prognozowane, plany na przyszłość i potencjalne strategie Strony Ujawniającej, które zostały przedyskutowane lub są dyskutowane;
 5. Nazwiska (nazwy) klientów oraz ich przedstawicieli, kontrakty, ich zawartość i strony kontraktów, obsługa klienta, dane dostarczane przez klientów oraz typ, ilość i specyfikacje produktów i usług nabywanych, dzierżawionych, licencjonowanych oraz otrzymywanych przez Klientów Strony Ujawniającej.
 1. Strona Otrzymująca będzie wykorzystywała Informacje Zastrzeżone jedynie w celu realizacji Umowy.
 1. Strona Otrzymująca zobowiązuje się bezpośrednio ani pośrednio nie ujawniać, nie prezentować, nie dostarczać, nie przenosić, ani w żaden inny sposób nie udostępniać żadnych Informacji Zastrzeżonych żadnej osobie ani podmiotowi w okresie, gdy Strona Otrzymująca ma dostęp do Informacji Zastrzeżonych lub po tym okresie, o ile Strona Otrzymująca nie otrzyma uprzedniej pisemnej zgody od Strony Ujawniającej. Strona Otrzymująca zobowiązuje się nie robić kopii Informacji Zastrzeżonych ani żadnej ich części. Nigdy ani w żadnych okolicznościach Strona Otrzymująca zobowiązuje się nie przekonstruowywać, nie dekompilować Informacji Zastrzeżonych.
 2. Strona Otrzymująca nie ujawni żadnych Informacji Zastrzeżonych żadnej osobie trzeciej z wyjątkiem pracowników lub wyznaczonych konsultantów Strony Otrzymującej, którzy (a) muszą znać takie informacje w związku z realizacją Umowy i (b) są związani przez Stroną Otrzymującą podobnym obowiązkiem poufności.
 3. Jeśli od Strony Otrzymującej prawo wymaga ujawnienia Informacji Zastrzeżonych, Strona Otrzymująca nie uczyni tego nie dokładając najpierw wszelkich starań w celu poinformowania Strony Ujawniającej o takim wymaganiu prawnym oraz nie dając Stronie Ujawniającej możliwości zakwestionowania takiego wymagania.
 4. Powyższe nie odnosi się do Informacji Zastrzeżonych, co, do których Strona Otrzymująca może udowodnić na piśmie, że (a) znajdowały się w publicznej wiadomości nie z jej winy; (b) znała je, bez ograniczeń, przed ujawnieniem ich przez Stronę Ujawniającą, (c) zostały jej odpowiednio ujawnione, bez ograniczeń, przez inną osobę do tego uprawnioną, (d) zostały uzyskane niezależnie przez Stronę Otrzymującą bez wykorzystania ani odniesienia do Informacji Zastrzeżonych Strony Ujawniającej lub (e) ujawnienie ich wymagane jest przez obowiązujące prawo lub nakaz sądowy lub procedurę, o ile w zakresie dozwolonym i wykonalnym w danych okolicznościach, Strona Otrzymująca dostarczy Stronie Ujawniającej (i) wcześniejsze powiadomienie o zamiarze ujawnienia oraz zapewni jej możliwość odpowiedzi lub sprzeciwienia się takiemu nakazowi lub (ii) jeśli wcześniejsze powiadomienie w danych okolicznościach jest niedozwolone lub niewykonalne, niezwłocznie powiadomi o takim ujawnieniu.
 5. Strona Otrzymująca powiadomi niezwłocznie Stronę Ujawniającą o wszelkich nieautoryzowanych przypadkach udostępnienia Informacji Zastrzeżonych.
 6. Jeśli Strona otrzymującą zdecyduje się nie kontynuować kontaktów handlowych ze Stroną Ujawniającą lub, jeśli zostanie poproszona przez Stronę Ujawniającą, Strona Otrzymująca niezwłocznie zwróci Informacje Zastrzeżone oraz wszelkie kopie i wyciągi z nich.
 7. Strony uznają, że Informacje Zastrzeżone mają charakter wyjątkowy i przedstawiają dużą wartość oraz, że ujawnienie dokonane wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu będzie miało skutek w postaci nieodwracalnej szkody Strony Ujawniającej, dla której odszkodowanie pieniężne nie będzie stanowiło wystarczającego zadośćuczynienia. Dlatego też, strony zobowiązują się, że w przypadku naruszenia poufności, Strona Ujawniająca uprawniona będzie do kary umownej w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). W przypadku, gdy szkoda Strony Ujawniającej przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, może ona dochodzić odszkodowania za zasadach ogólnych.
 8. Obowiązek poufności pozostaje w mocy w odniesieniu do wszelkich Informacji Zastrzeżonych również po wygaśnięciu obowiązywania Umowy, niezależnie od trybu, bez ograniczeń czasowych, w tym także w przypadku nieważności pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Usługodawca gwarantuje, że dane Pracodawcy wprowadzone do WeMoral są odpowiednio chronione i zabezpieczone przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich, a wszelkiego rodzaju Informacje Zastrzeżone, w których posiadanie Usługodawca wejdzie w związku z świadczeniem usług, niezależnie od ich rodzaju i formy pozostaną wyłączną własnością Pracodawcy i nie będą przetwarzane przez Usługodawcę w żaden inny sposób niż dla potrzeb realizacji Umowy. Z chwilą zakończenia korzystania z WeMoral przez Pracodawcę (po rozwiązaniu Umowy), Usługodawca gwarantuje niezwłoczne usunięcie wszystkich danych Pracodawcy znajdujących się w WeMoral i na żądanie Pracodawcy potwierdzi dokonanie usunięcia tych danych.

§15. Reklamacje.

 1. Usługodawca odpowiada za zgodność świadczenia z umową.
 2. Reklamacje dotyczące Usług, w tym aspektów technicznych, których nie udało się rozwiązać poprzez Asystę, należy składać w terminie 14 dni od wystąpienia przyczyny reklamacji.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres hello@wemoral.com bądź listownie na adres siedziby Usługodawcy.
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać informacje w zakresie niezgodności z umową, w szczególności wskazujące na adres, pod jakim dostępna jest WeMoral, dane zgłaszającego, jego login w WeMoral, czas wystąpienia problemu oraz dokładny jego opis.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w najkrótszym możliwym terminie. Jeśli zgłoszenie będzie wymagało dogłębnej analizy lub konsultacji i weryfikacji, termin realizacji będzie dłuższy, nie przekroczy on jednak 14 dni od otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia.
 6. Informację o rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik otrzyma drogą e-mailową lub innym kanałem komunikacji, dowolnie wybranym przez Użytkownika w trakcie zgłaszania reklamacji.
 7. Reklamacje Konsumentów rozpatrywane są zgodnie z art. 43k i następne ustawy o prawach konsumenta.
 8. Wszelkie spory z Konsumentami w zakresie Usługi i pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 9. Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 10. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 1. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji.
 3. W celu odstąpienia od umowy Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał do Usługodawcy na adres pocztowy lub adres e-mail informację dotyczącą odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Usługodawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy.
 6. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta do opłacenia zamówienia, chyba że Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 1. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał konsumentowi potwierdzenie powyższego.

§17. Opinie w Serwisie.

 1. Usługodawca nie umożliwia Użytkownikom możliwości oceny Serwisu i WeMoral.

§18. Postanowienia końcowe.

 1. Usługodawca i Pracodawca są obowiązani do informowania siebie nawzajem o zmianach w zakresie adresu do doręczeń, adresu e-mail i nr telefonu kontaktowego. W razie zaniechania poinformowania drugiej strony o zmianie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, doręczenia i zawiadomienia przesyłane na niezmieniony adres wywołują skutki prawne.
 2. Pracodawcy nie przysługuje prawo cesji na podmioty trzecie praw i obowiązków wynikających z Umowy.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://wemoral.com/pl/toc Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności gdy będzie to wymagane aktualizacją lub innymi zmianami w świadczeniu Usługi lub przepisami prawa.
 4. W przypadku zmian Regulaminu Pracodawca zostanie niezwłocznie, nie później niż 14 dni przed wejściem w życie, poinformowany o wprowadzanej zmianie poprzez udostępnienie zaktualizowanej wersji Regulaminu na ww. stronie internetowej w wersji umożliwiającej jej zapis na dysku oraz co najmniej poprzez jedną z poniższych metod informowania o zmianach:
 1. wysłanie informacji pocztą elektroniczną na adres podany w Formularzu Rejestracji,
 2. informacji wyświetlanej w WeMoral.
 1. W razie niewyrażenia zgody przez Pracodawcę na brzmienie Regulaminu z uwzględnieniem wprowadzanych zmian na zasadach wskazanych w ust. 3 i 4 powyżej, Pracodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na koniec kolejnego okresu rozliczeniowego. W wypadku tym Pracodawca zobowiązany jest terminie 14 dni przesłać Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. W okresie wypowiedzenia obowiązuje dotychczasowy Regulamin.
 2. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 3. Prawem właściwym jest wyłącznie prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W razie sporów sądem prawidłowo właściwym jest wyłącznie polski sąd powszechny miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór formularza odstąpienia od umowy.

Załącznik do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat: WeMoral sp. z o.o., ul. Grabińska 22F/2, 92-780 Łódź, adres e-mail: hello@wemoral.com, oraz nr tel: 574 139 632
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)_____________________
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)__________________
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ____________________________________________________
 • Adres konsumenta(-ów) ____________________________________________________________
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • ________________________
 • Data _________________

(*) Niepotrzebne skreślić.