Как да внедрим система за подаване на сигнали?

Как да внедрим система за подаване на сигнали?

Marek Tekieli |

Какво представлява внедряването на система за подаване на сигнали?

Във връзка с предстоящата дата на влизане в сила на Директивата за сигнала е крайно време задължените субекти да се подготвят за новите разпоредби. Прилагането на разпоредбите на директивата в практиката на дейността на предприятието изисква подготовка и се свежда до процес, състоящ се от три етапа:

а) Етап на разработване на процедури

б) Етап на изпълнение

в) Етап на мониторинг, управление и поддръжка на системата

Етап на разработване на процедури

Подготовката на процедурите е първият етап от въвеждането на системата за подаване на сигнали към предприятието. Този етап е неразделно свързан с анализа на структурата на предприятието, както и съществуващите в процедурите и регламентите на предприятието. Въз основа на този анализ е възможно да се създаде система за подаване на сигнали, която е безопасна, проста и функционална. Резултатът от този етап е създаване на структура от безопасни информационни канали и определяне на процедури, които трябва да се следват в случай на грешки във функционирането на системата.

Етап на изпълнение

Етапът на изпълнение е всичко за привеждане в живот на планираните процедури. В този момент е време да се запознаят служителите с функционирането на системата и да се проведе обучение за нейната работа. Наред с изпълнението започва регистрацията на докладите на подавателите на сигнали и редовното отчитане на операциите на системата. Също така е време да се избере орган, който да управлява системата и да се създаде комисия за разглеждане на докладите на подавателите на сигнали. Те могат да бъдат служители на субекти или външно дружество (виж повече в статията относно комисия за разглеждане на докладите на подавателите на сигнали).

Етап на мониторинг, управление и поддържане на процедурите

След въвеждането на системата за отчитане на сигналите, е време постоянно да наблюдаваме нейното функциониране. Ефектът от спазването на системата може да бъде необходимостта да се промени или подобри. Препоръките в това отношение следва да бъдат предложени от предприятието, което управлява системата. На този етап се изисква да реагира на всякакви грешки и да се адаптира системата към организационните промени, настъпили в предприятието. Това е етапът, на който дружеството е готово да каже по всяко време, че отговаря на изискванията на директивата.

Как да приложим система за разяждане на сигнали?

Във всеки случай корекцията на дейността на дружеството към задълженията, произтичащи от Директивата за Whistleblower, изисква внимателен анализ на структурата на предприятието. Ефективността и безопасността на системата за подаване на сигнали са гарантирани само чрез прилагането на индивидуално съобразени процедури, основани на знанията за функционирането на предприятието.

Изключително важно е също така да се разработят всеобхватни процедури, които определят процедурата, която трябва да се спазва при всяко възможно събитие, свързано с докладите на подаващите сигнали. При тези видове ситуации, ad hoc операцията и последващото създаване на рутината не са възможни. Ефективните процеси и процедури трябва да бъдат дефинирани преди внедряването на системата за свирки.

Обширният процес на внедряване на системата за подаване на сигнали, както и необходимостта от постоянен мониторинг и поддръжка, подтиква задължените субекти да възлагат услуги в тази област на външни компании. В много случаи това е дори препоръчително поради противоречията относно ефективността и ефективността на вътрешните комитети, които се занимават със заявления.

WeMoral осигурява пълното внедряване на системата за подаване на сигнали, от разработването на процедури до постоянното наблюдение, управление и поддържане на нейното функциониране. Използването на WeMoral услуги гарантира, че задълженият субект ще въведе безопасен, ефективен и надежден инструмент за управление на докладите за сигнала.

Смятате ли, че статията интересна? Споделете го с другите
Може да се интересувате и от