Exempel på policy för visselblåsning

Exempel på policy för visselblåsning

Damian Sawicki |

En av skyldigheterna och utmaningarna för enheter som genomför bestämmelserna om skydd av visselblåsare i deras organisation är utvecklingen och antagandet av interna förfaranden för att ta emot och uppföljning av rapporter.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd av personer som anmäler överträdelser i unionsrätten (direktivet om visselblåsare) föreskrivs att rapporterande personer bör uppmuntras att först använda interna rapporteringskanaler och rapportera till sin arbetsgivare, om sådana kanaler är tillgängliga för dem och rimligen kan förväntas fungera. Rättssubjekt inom den privata och offentliga sektorn bör därför fastställa lämpliga interna förfaranden för att ta emot och följa upp rapporter.

Enligt artikel 9 i direktivet om visselblåsare ska förfarandena för intern rapportering och uppföljning enligt artikel 8 omfatta följande:

  • kanaler för mottagande av rapporter som utformas, upprättas och drivs på ett säkert sätt som säkerställer att konfidentialiteten för den rapporterande personens identitet och varje tredje Den part som nämns i rapporten är skyddad och hindrar icke-auktoriserad personal att få tillgång till den.
  • Bekräftelse på mottagandet av rapporten till den uppgiftslämnande personen inom sju dagar efter mottagandet.
  • utnämning av en opartisk person eller avdelning som är behörig att följa upp rapporterna och som kan vara samma person eller avdelning som den som tar emot rapporterna och som upprätthålla kommunikationen med den rapporterande personen och vid behov begära ytterligare information från och ge återkoppling till den rapporterande personen,
  • omsorgsfull uppföljning av den utsedda person eller avdelning som avses i led c,
  • omsorgsfull uppföljning, om så föreskrivs i nationell lagstiftning, när det gäller anonym rapportering,
  • en rimlig tidsram för att lämna återkoppling, högst tre månader från mottagningsbeviset eller, om ingen bekräftelse skickats till den rapporterande personen, tre månader räknat från och med utgången av den sju dagar långa perioden efter det att rapporten gjordes,
  • Tillhandahållande av tydlig och lättillgänglig information om förfarandena för extern rapportering till behöriga myndigheter i enlighet med artikel 10 och, i förekommande fall, till institut. Unionens organ, kontor eller byråer.

Utkastet till lag om skydd av personer som rapporterar brott mot lagen kräver arbetsgivare som omfattas av denna lag att fastställa interna rapporteringsregler, som definierar förfarandet för rapportering brott mot lagen och vidta uppföljningsåtgärder. De föreslagna bestämmelserna förutsätter att förordningarna kommer att vara en handling i arbetsgivarens interna lag, och därför bör dess innehåll vara överenskommits med arbetstagarrepresentanterna, i enlighet med gällande bestämmelser.

Som en del av partnerskapet mellan WeMoral och advokatbyrån SPG Legal Sawicki i Wspólnicy vi har utvecklat en utkast till förordningar för whistleblowers, som är tillgänglig för gratis nedladdning.

Tyckte du att artikeln var intressant? Dela den med andra
Du kanske också är intresserad av