Příklad zásady whistleblowing

Příklad zásady whistleblowing

Damian Sawicki |

Jednou z povinností a výzev subjektů, které provádějí ustanovení o ochraně oznamovatelů ve své organizaci, je vypracování a přijetí interních postupů pro přijímání a navazovat na zprávy.

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které nahlásí porušení Právo Unie (směrnice o oznamovatelích) stanoví, že oznamující osoby by měly být vybízeny k tomu, aby nejprve využívaly interní kanály hlášení a podávaly zprávy svému zaměstnavateli, jsou-li tyto kanály k dispozici a lze rozumně očekávat, že budou fungovat. V důsledku toho by právní subjekty v soukromém a veřejném sektoru měly zavést vhodné interní postupy pro přijímání a následná opatření zprávy.

Podle článku 9 směrnice o informátorovi zahrnují postupy pro interní podávání zpráv a následná opatření podle článku 8:

  • kanály pro přijímání zpráv, které jsou navrženy, vytvořeny a provozovány bezpečným způsobem, který zajišťuje důvěrnost totožnosti oznamující osoby a jakékoli třetí osoby strana uvedená ve zprávě je chráněna a brání přístupu k ní neoprávněným zaměstnancům;
  • potvrzení o přijetí zprávy oznamující osobě do sedmi dnů od tohoto obdržení;
  • určení nestranné osoby nebo útvaru příslušného pro sledování zpráv, kterým může být stejná osoba nebo útvar jako osoba, která přijímá zprávy a které udržovat komunikaci s oznamující osobou a v případě potřeby požadovat od oznamující osoby další informace a poskytovat jí zpětnou vazbu;
  • pečlivé sledování určenou osobou nebo úřadem uvedeným v písmenu c);
  • důsledná následná opatření, pokud to stanoví vnitrostátní právní předpisy, pokud jde o anonymní hlášení;
  • přiměřenou lhůtu pro poskytnutí zpětné vazby nepřesahující tři měsíce od potvrzení o přijetí nebo, pokud nebylo oznamující osobě zasláno žádné potvrzení, tři měsíce od uplynutí sedmidenní lhůty po podání zprávy;
  • poskytování jasných a snadno dostupných informací o postupech externího podávání zpráv příslušným orgánům podle článku 10 a případně institucím, subjektů, úřadů nebo jiných subjektů Unie.

Návrh zákona o ochraně osob, které hlásí porušení zákona, požaduje, aby zaměstnavatelé, na něž se vztahuje tento zákon, zavedli interní pravidla pro podávání zpráv, která definují postup pro podávání zpráv porušení zákona a přijímání následných opatření. Navrhovaná ustanovení předpokládají, že předpisy budou aktem vnitřního práva zaměstnavatele, a proto by jeho obsah měl být dohodnuto se zástupci zaměstnanců v souladu s platnými předpisy.

V rámci partnerství mezi WeMoral a advokátní kanceláří SPG Legal Sawicki i Wspólnicy vyvinuli jsme návrh nařízení pro whistleblowers, který je k dispozici ke stažení zdarma.

Považoval jste článek za zajímavý? Sdílejte to s ostatními
Mohlo by vás také zajímat