Πώς η υπηρεσία πληροφοριοδοτών μπορεί να ωφελήσει τους εργαζόμενους;

Πώς η υπηρεσία πληροφοριοδοτών μπορεί να ωφελήσει τους εργαζόμενους;

Marta Giemza |

Πληροφοριοδότης είναι όταν ένας εργαζόμενος αποκαλύπτει ανέντιμες, παράνομες, δόλιες ή επικίνδυνες πρακτικές από τον εργοδότη ή συνάδελφό του. Ένας υπάλληλος που αναφέρει ανάρμοστη συμπεριφορά που πιστεύει ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον είναι εξουσιοδοτημένο πρόσωπο εντός ενός οργανισμού ή χώρου εργασίας, ανάλογα με τις διαδικασίες που ακολουθούνται. Είναι αυτό που γνωρίζουμε ως αναφορά ή καταγγελία δυσλειτουργιών.

Η άνοδος της καταγγελίας δυσλειτουργιών ξεκίνησε με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση της περιόδου 2007—2008, η οποία οδήγησε σε καταστολή της εταιρικής διαφθοράς, και σήμερα τα οφέλη ενός συστήματος καταγγελίας δυσλειτουργιών επεκτείνονται πέρα από την αποκάλυψη οικονομικών παρατυπιών. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τις δραστηριότητες καταγγελίας δυσλειτουργιών μπορούν να είναι ανεκτίμητες για τους οργανισμούς που επιθυμούν να αποτρέψουν ζημίες ως αποτέλεσμα αυτών των δραστηριοτήτων. Επιπλέον, μελέτες δείχνουν ότι η εφαρμογή επαρκών και αποτελεσματικών εσωτερικών διαύλων επικοινωνίας μέσω των οποίων οι εργαζόμενοι μπορούν να εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με αμφισβητήσιμες δραστηριότητες ωφελεί τους εργαζομένους όσο ωφελεί και τον οργανισμό.

Τα συστήματα καταγγελίας δυσλειτουργιών μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο μέρος μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας, η οποία ενθαρρύνει τη λογοδοσία και δίνει στους εργαζομένους φωνή και επιρροή στον χώρο εργασίας. Η εντιμότητα και η διαφάνεια συμβάλλουν στη σαφή και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων και των τμημάτων διοίκησης, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας. Με ειλικρίνεια μεταξύ των εργαζομένων, είναι πιθανό ότι μια υψηλότερη καλλιέργεια αφοσιωμένων και πιστών εργαζομένων θα βοηθήσει την εταιρεία σας να πετύχει.

Πολιτική καταγγελίας δυσλειτουργιών

Μια αποτελεσματική πολιτική καταγγελίας δυσλειτουργιών βελτιώνει επίσης το ηθικό περιβάλλον αυξάνοντας την εμπιστοσύνη των εργαζομένων ότι οι ηθικές ανησυχίες τους θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και ότι δεν θα τιμωρηθούν για τις προσπάθειες που έχουν καλή τη πίστη να καταγγείλουν υποτιθέμενες παραβιάσεις του νόμου ή του κώδικα δεοντολογίας.

Επιπλέον, πρόσφατη έρευνα πελατών σχετικά με τις οργανωτικές καταγγελίες δείχνει ότι το 50% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης είναι το κύριο πλεονέκτημα ενός συστήματος καταγγελίας δυσλειτουργιών. Αυτό υποδηλώνει ότι η καταγγελία δυσλειτουργιών έχει υπερβεί τις ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές έγκαιρης προειδοποίησης και αποτελεί πλέον σημαντικό μέρος της οργανωτικής δεοντολογίας.

Ωστόσο, προκειμένου να σύστημα καταγγελίας δυσλειτουργιών να εκπληρώσει το ρόλο της και να είναι επωφελής τόσο για τον οργανισμό όσο και για τους εργαζόμενους, πρέπει να είναι κατάλληλο για τον οργανισμό. Αυτό σημαίνει ότι τα καλύτερα αποτελέσματα θα φέρουν ένα σύστημα καταγγελίας δυσλειτουργιών, το οποίο θα προσαρμόζεται στην ιδιαιτερότητα του οργανισμού και των εργαζομένων του. Η εφαρμογή του συστήματος συνίσταται όχι μόνο στην παροχή κατάλληλου λογισμικού, αλλά κυρίως στη δημιουργία κατάλληλων εσωτερικών πολιτικών και στην κατάλληλη κατάρτιση των εργαζομένων.

Κάθε πολιτική πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με το τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι σε περίπτωση καταγγελίας. Μια πολιτική πληροφοριοδοτών για τους εργαζομένους θα πρέπει να εξηγεί τις διαδικασίες τους για την αποκάλυψη πληροφοριών και τον τρόπο με τον οποίο αναμένουν ανατροφοδότηση. Θα πρέπει επίσης να δείξει πώς ο εργαζόμενος σφύριξε και πώς βίωσε το αποτέλεσμα. Σε τελική ανάλυση, στόχος θα πρέπει να είναι τόσο η διασφάλιση του ίδιου του συστήματος, αλλά κυρίως η διασφάλιση της άνεσης και της ανωνυμίας του πληροφοριοδότη.

Βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον; Μοιραστείτε το με άλλους
Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει