Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest WeMoral - serwis dla sygnalistów?

WeMoral to rozwiązanie internetowe dedykowane Twojej firmie i dostępne dla Twoich pracowników i zainteresowanych stron, które pozwala im zgłaszać wszelkie wykroczenia w miejscu pracy. Zgłoszone działania lub zachowania (incydenty) mogą, jeżeli nie zostały zidentyfikowane i nie zostały rozwiązane, wpływać na działalność spółki lub spowodować poważną odpowiedzialność (w zakresie m.in. zdrowia i bezpieczeństwa, środowiska, praw człowieka, praw jednostki, prywatności itp.).

Czy to jest obowiązkowe? Od kiedy moja firma ma obowiązek wdrożyć system do whistleblowingu?

Dyrektywa UE w sprawie sygnalistów wyznacza daty, od których posiadanie systemu do whistleblowingu jest obowiązkowe dla poszczególnych organizacji. Nie wyklucza to jednak możliwości wcześniejszego dobrowolnego wdrożenia takiego systemu w Twojej firmie jeżeli nie jest ona do tego zobowiązana. Zgodnie z Dyrektywą UE w sprawie sygnalistów:

Począwszy od 17 grudnia 2021 r. nowe prawo wynikające z Dyrektywy musi zostać implementowane do prawa krajowego przez kraje członkowskie UE. Od tego dnia każda organizacja zatrudniająca co najmniej 250 pracowników musi zapewnić zgodność z nowymi przepisami i wdrożyć system do whistleblowingu.

Począwszy od 17 grudnia 2023 r. - każda organizacja zatrudniająca od 50 do 249 pracowników musi zapewnić zgodność z nowymi przepisami i wdrożyć system do whistleblowingu.

Co nakłada obowiązek posiadania serwisu informowania o nieprawidłowościach? Gdzie to ma zastosowanie?

Nowy wymóg wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i zobowiązuje każdy podmiot działający w UE do przestrzegania tego prawa. Sformułowanie dyrektywy można znaleźć tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1937

Jakie kanały komunikacji dla sygnalistów powinny zostać wdrożone?

Wewnętrzne kanały informowania o nieprawidłowościach stają się ważniejsze niż kiedykolwiek. Zgodnie z dyrektywą pracodawcy powinni wdrożyć odpowiednie systemy wewnętrzne, aby zachęcić swoich pracowników do wewnętrznego zgłaszania incydentów, tj. w pierwszej kolejności pracodawcy. Należy jednak zauważyć, że podmioty zgłaszające przypadki naruszenia będą chronione dyrektywą również w przypadku zgłaszania właściwym organom lub mediom.

Dyrektywa UE ustanawia szczególne wymogi dotyczące charakteru kanału informacyjnego, który ma być zapewniony. Głównym warunkiem jest to, że system zapewnia anonimowość informatora. WeMoral to kompleksowe rozwiązanie, które zapewnia pracodawcom zgodność ze wszystkimi najnowszymi wymaganiami i zapewnia pracownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa i anonimowości.