10 ключови показатели за измерване на успеха на програмите за подаване на нередности

10 ключови показатели за измерване на успеха на програмите за подаване на нередности

Marta Giemza |

Прилагането на програма за подаване на сигнали за нередности е решаваща стъпка за организациите, ангажирани с насърчаването на прозрачността, етичните практики и културата на отчетност. Не е достатъчно обаче само наличието на програма за подаване на сигнали за нередности; измерването на нейния успех е също толкова жизненоважно. Определянето на ефективността на такива програми изисква цялостен подход, включващ идентифициране и анализ на ключови показатели.

  1. Брой получени доклади: Общият брой на докладите, подадени чрез канала за подаване на нередности, е основен показател. По-голям брой може да показва, че служителите се чувстват комфортно, излагайки се с опасения, което предполага положителен прием на програмата.
  2. Време за разрешаване на доклада: Навременното разрешаване на докладите за сигнализиращи за нередности е от решаващо значение за поддържането на доверието в системата. Измерването на средното време, необходимо за изследване и решаване на докладвани проблеми, помага да се оцени ефективността на механизмите за реакция на организацията.
  3. Анонимни и неанонимни докла ди: Анализът на съотношението между анонимни и неанонимни доклади дава представа за нивото на доверие на служителите в поверителността на програмата за подаване на сигнали за нередности. По-голям брой анонимни доклади може да предполага необходимостта от подобряване на мерките за изграждане на доверие.
  4. Естество на доклад ите: Категоризирането на докладите въз основа на тяхното естество (етични нарушения, финансови нарушения, тормоз и т.н.) позволява на организациите да идентифицират преобладаващи проблеми. Тази информация насочва насочени интервенции и корекции на политиките.
  5. Повтарящи се отчети: Проследяването на броя на повтарящите се доклади от едни и същи лица във времето може да подчертае постоянни проблеми в организацията, които могат да изискват по-задълбочено разследване или системни промени.
  6. Удовлетвореност на служ ителите: Провеждането на проучвания за оценка на удовлетвореността на служ ителите от процеса на подаване на сигнали за нередности предоставя ценни качест Положителната обратна връзка показва, че програмата се възприема като справедлива, ефективна и подкрепяща.
  7. Процент на разрешаване на инциден ти: Изчисляването на процента на докладваните инциденти, които са били успешно разрешени или адресирани, помага да се оцени цялостното въздействие на програмата за подаване на нередности при смекчаване на организационните рискове.
  8. Правни последици: Наблюдението на броя на докладите, довели до правни действия или интервенции, помага да се измери способността на програмата да идентифицира и решава проблеми, които биха могли да доведат до правни последици за организацията.
  9. Оценка на организационната култура: Периодичните оценки на цялостната организационна култура, включително нивата на доверие, прозрачността и етичното поведение, могат да бъдат ценни за разбирането на по-широкото въздействие на програмата за подаване на сигнали за нередности върху работната среда.
  10. Защита на сигналите за нередности: Га рантирането, че лицата, които подават сигнали за нередности, са защитени от отмъщение е критичен аспект на успеха на програмата. Проследяването на случаите на отмъщение и оценката на ефективността на защитните мерки спомага за укрепване на цялостната програма.

Ефективното измерване на успеха на програмите за подаване на сигнали включва цялостна оценка на количествените и качествените показатели. Анализирайки тези ключови показатели, организациите могат не само да оценят ефективността на програмата, но и да идентифицират области за подобрение, като в крайна сметка насърчават културата на почтеност и отчетност на работното място. Редовните прегледи и корекции въз основа на тези показатели са от съществено значение за поддържането на доверието и доверието на служителите в процеса на подаване на сигнали за нередности.

Смятате ли, че статията интересна? Споделете го с другите
Може да се интересувате и от