Vanliga frågor

Vanliga frågor

Vad är WeMoral visselblåsningstjänst?

WeMoral visselblåsningstjänst är en webbaserad lösning som är avsedd för ditt företag och som är tillgänglig för dina anställda och intressenter som gör det möjligt för dem att rapportera eventuella fel på arbetsplatsen. Sådana rapporterade handlingar eller beteenden (incidenter) kan, om de inte identifieras och åtgärdas, påverka företagets verksamhet eller skapa allvarligt ansvar (t.ex. avseende hälsa och säkerhet, miljö, mänskliga rättigheter, individuella rättigheter, privatliv osv.).

Är det obligatoriskt? Sedan när ska mitt företag genomföra en visselblåsningstjänst?

I UE-direktivet om visselblåsare införs fasta tidsfrister från vilka innehav av visselblåsningstjänsten är obligatorisk för enskilda organisationer. Detta utesluter dock inte möjligheten till ett tidigare frivilligt genomförande av ett sådant system i ditt företag om det inte omfattas av skyldigheten. Enligt UE-direktivet om visselblåsare:

Från och med den 17 december 2021 - den nya lagen måste införlivas i nationell lagstiftning av EU:s medlemsstater. Från och med detta datum måste varje organisation med minst 250 anställda vara redo att följa den nya lagen.

Från och med den 17 december 2023 måste varje organisation med 50 — 249 anställda vara redo att följa den nya lagen och genomföra en visselblåsningstjänst.

Vad innebär skyldigheten att ha en visselblåsning tjänst? Var är det tillämpligt?

Det nya kravet kommer från Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar överträdelser av unionsrätten och ålägger alla enheter som är verksamma inom EU att följa det. Du hittar direktivet här: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1937

Vilken typ av visselblåsning kanal behöver implementeras?

Interna kanaler för visselblåsning blir viktigare än någonsin. Enligt direktivet bör arbetsgivarna införa lämpliga interna system för att uppmuntra sina anställda att rapportera incidenter internt, dvs. till sin arbetsgivare i första hand. Det bör dock noteras att visselblåsare kommer att skyddas av direktivet även när de rapporterar till behöriga myndigheter eller till medierna.

I EU-direktivet ställs särskilda krav på vilken typ av kanal för visselblåsning som ska tillhandahållas. Huvudvillkoren är att systemet ska säkerställa att visselblåsaren är anonymt. WeMoral är en komplex lösning som ger arbetsgivare överensstämmelse med alla de senaste kraven, och ger medarbetarna högsta nivå av säkerhet och anonymitet.