Provförfarande för rapportering av oegentligheter och skydd för visselblåsare

Dela
Provförfarande för rapportering av oegentligheter och skydd för visselblåsare

En av de skyldigheter och utmaningar som de enheter som genomför bestämmelserna om skydd av visselblåsare i sin organisation är att utarbeta och anta interna förfaranden för mottagande och uppföljning av rapporter.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar överträdelser av unionsrätten (direktivet om visselblåsare) ska rapporterande personer uppmuntras att först använda interna rapporteringskanaler och rapportera till sin arbetsgivare, om sådana kanaler finns tillgängliga för dem och rimligen kan förväntas arbeta. Till följd av detta bör rättsliga enheter inom den privata och offentliga sektorn fastställa lämpliga interna förfaranden för att ta emot och följa upp rapporter.

Enligt artikel 9 i direktivet om visselblåsare ska förfarandena för intern rapportering och uppföljning enligt artikel 8 omfatta följande:

  1. Kanaler för mottagande av rapporter som utformats, upprättas och drivs på ett säkert sätt som säkerställer att konfidentialiteten för den rapporterande personens identitet och tredje part som nämns i rapporten skyddas och förhindrar att icke-auktoriserad personal får tillgång till dem.
  2. Bekräftelse på mottagandet av rapporten till den rapporterande personen inom sju dagar från mottagandet.
  3. Utnämning av en opartisk person eller avdelning som är behörig att följa upp rapporterna, som kan vara samma person eller avdelning som den som tar emot rapporterna och som kommer att upprätthålla kommunikationen med den rapporterande personen och vid behov begära ytterligare information från och lämna feedback till den rapporterande personen,
  4. noggrann uppföljning av den person eller den avdelning som avses i led c,
  5. noggrann uppföljning, om så föreskrivs i nationell lagstiftning, när det gäller anonym rapportering,
  6. En rimlig tidsfrist för att lämna återkoppling, högst tre månader från mottagningsbekräftelsen eller, om ingen bekräftelse skickades till den rapporterande personen, tre månader efter utgången av sjudagarsperioden efter det att rapporten lämnades.
  7. Tillhandahållande av tydlig och lättillgänglig information om förfarandena för extern rapportering till behöriga myndigheter i enlighet med artikel 10 och, i tillämpliga fall, till unionens institutioner, organ eller byråer.

Lagförslaget om skydd av personer som rapporterar brott mot lagen, kräver arbetsgivare som omfattas av denna lag för att fastställa interna rapporteringsregler, som definierar förfarandet för rapportering av överträdelser av lagen och vidta uppföljningsåtgärder. De föreslagna bestämmelserna förutsätter att förordningarna kommer att vara en handling av arbetsgivarens interna lagstiftning, och därför bör dess innehåll avtalas med arbetstagarrepresentanterna i enlighet med gällande bestämmelser.

Som en del av partnerskapet mellan WeMoral och advokatbyrån SPG Legal Sawicki i Wspólnicy ( spglegal.pl ) har vi utvecklat ett utkast till förordningar för visselblåsare, som är tillgänglig för gratis nedladdning.

Du kanske också är intresserad av