Často kladené otázky

Často kladené otázky

Čo je služba WeMoral Whistleblowing?

WeMoral whistleblowing služba je webové riešenie určené pre vašu spoločnosť a dostupné vašim zamestnancom a zainteresovaným stranám, ktoré im umožňuje nahlásiť akékoľvek zneužitie pracoviska. Takéto nahlásené činnosti alebo správanie (incidenty) môžu, ak nie sú identifikované a riešené, ovplyvniť činnosť spoločnosti alebo spôsobiť vážnu zodpovednosť (pokiaľ ide o zdravie a bezpečnosť, životné prostredie, ľudské práva, práva jednotlivcov, súkromie atď.).

Je to povinné? Odkedy by mala moja spoločnosť realizovať službu whistleblowing?

Smernica o informátoroch EÚ zavádza pevné lehoty, od ktorých je povinné vlastníctvo služby whistleblowowingu pre jednotlivé organizácie. To však nevylučuje možnosť skoršej dobrovoľnej implementácie takéhoto systému vo vašej spoločnosti, ak sa naň nevzťahuje povinnosť. Podľa smernice o informátore EÚ:

Počnúc 17. decembrom 2021 - členské štáty EÚ musia transponovať nový zákon do vnútroštátneho práva. Od tohto dátumu musí byť každá organizácia s najmenej 250 zamestnancami pripravená dodržiavať nový zákon.

Počnúc 17. decembrom 2023 - každá organizácia s 50 — 249 zamestnancami musí byť pripravená dodržiavať nový zákon a implementovať službu whistleblowing.

Čo ukladá povinnosť mať službu whistleblowing? Kde je to uplatniteľné?

Nová požiadavka vychádza zo smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré hlásia porušenia práva Únie, a zaväzuje každý subjekt pôsobiaci v rámci EÚ, aby s ňou dodržiaval. Smernicu nájdete tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1937

Aký druh whistleblowing ového kanála je potrebné implementovať?

Interné kanály whistleblowing sa stávajú dôležitejšími ako kedykoľvek predtým. Podľa smernice by zamestnávatelia mali zaviesť vhodné interné systémy s cieľom povzbudiť svojich zamestnancov, aby oznamovali incidenty interne, t. j. v prvom rade svojmu zamestnávateľovi. Treba však poznamenať, že informátori budú chránení smernicou aj pri podávaní správ príslušným orgánom alebo médiám.

V smernici EÚ sa stanovujú osobitné požiadavky na povahu vysielacieho kanála, ktorý sa má poskytovať. Hlavnou podmienkou je, že systém zabezpečí anonymitu informátora. WeMoral je komplexné riešenie, ktoré zamestnávateľom poskytuje dodržiavanie všetkých najnovších požiadaviek a poskytuje zamestnancom najvyššiu úroveň bezpečnosti a anonymity.