Čo je smernica EÚ o informátori?

Zdieľať
Čo je smernica EÚ o informátori?

Blíži sa lehota na vykonávanie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 o ochrane osôb, ktoré hlásia porušenie práva Únie. účelom smernice je zaviazať spoločnosti a subjekty verejného sektora, aby zaviedli postupy, ktoré zabezpečia, aby zamestnanci mohli dôverne hlásiť porušenia zákona.

Osobný rozsah použitia

Medzi subjekty uvedené v smernici ako povinné zaviesť postupy patria:

  1. Enterprise zamestnávajúcich najmenej 50 zamestnancov bez ohľadu na povahu ich činnosti,
  2. Malé a mikropodniky, ktoré sa okrem iného zúčastňujú verejných súťaží, využívajú finančné prostriedky EÚ, sú vystavené praniu špinavých peňazí alebo patria k regulovaným subjektom finančné sektor služieb,
  3. Právnické osoby vo verejnom sektore.

Praktické dôsledky vykonávania smernice

Nové povinnosti budú zahŕňať najmä:

  1. vytvorenie bezpečného a dôverného interného a externého postupu podávania správ o informátoroch (tzv. kanály podávania správ),
  2. Zabezpečenie anonymity a ochrany oznamovateľov pred odvetou,
  3. Vykonávanie monitorovania a záznamov prijatých oznámení,
  4. Prijatie následných opatrení na zastavenie porušovania právnych predpisov a predchádzanie budúcim incidentom.

Nové nariadenia prinášajú podnikateľom potrebu prispôsobiť už existujúce postupy požiadavkám obsiahnutým v smernici alebo vytvoriť komplexný systém v rámci spoločnosť pre dôverné prijímanie, analýzu a prenos informácií týkajúcich sa porušenia zákona. Fungovanie správne fungujúcich systémov môže byť zaobchádzať s vyškoleným zamestnanec, úradník pre ochranu údajov, alebo externá spoločnosť.

Lehota na implementáciu nových požiadaviek

Subjekty v súkromnom sektore s minimálne 250 zamestnancami a subjektmi vo verejnom sektore sú povinné zaviesť mechanizmy podávania správ do 17. decembra 2021 na najnovšie. Lehota v prípade súkromného sektora právnických osôb s menej ako 250 zamestnancami bola predĺžená na 17. decembra 2023.

Možné sankcie

Subjekty, ktoré nevykonávajú postupy vyplývajúce zo smernice, a najmä nezavedú bezpečné oznamovacie kanály, budú podliehať účinným, primerané a odrádzajúce sankcie. Výšku sankcie určí vnútroštátny zákonodarca.

Tiež by vás mohlo zaujímať