Izlases procedūra ziņošanai par pārkāpumiem un trauksmes cēlēju aizsardzību

Kopīgot
Izlases procedūra ziņošanai par pārkāpumiem un trauksmes cēlēju aizsardzību

Viens no pienākumiem un izaicinājumiem struktūrām, kas īsteno noteikumus par trauksmes cēlēju aizsardzību savā organizācijā, ir iekšējo procedūru izstrāde un pieņemšana ziņojumu saņemšanai un turpmākai darbībai.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2019. gada 23. oktobra DIREKTĪVA (ES) 2019/1937 par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem (Ziņotāju direktīva), ir paredzēts, ka ziņotājas personas būtu jāmudina vispirms izmantot iekšējos ziņošanas kanālus un ziņot savam darba devējam, ja šādi kanāli viņiem ir pieejami un var pamatoti sagaidīt, ka tie darbosies. Tādējādi juridiskām personām privātajā un publiskajā sektorā būtu jānosaka atbilstošas iekšējās procedūras ziņojumu saņemšanai un turpmākai pārbaudei.

Saskaņā ar Ziņošanas cēlēju direktīvas 9. pantu Iekšējās ziņošanas un turpmāko pasākumu procedūras, kas minētas 8. pantā, ietver:

  1. kanālus ziņojumu saņemšanai, kas izstrādāti, izveidoti un darbojas drošā veidā, lai nodrošinātu, ka tiek aizsargāta ziņotājas personas un jebkuras ziņojumā minētās trešās personas identitātes konfidencialitāte un neļauj tai piekļūt nepilnvarotiem personāla locekļiem;
  2. apstiprinājums par ziņojuma saņemšanu ziņotājai personai septiņu dienu laikā pēc šīs saņemšanas;
  3. tādas objektīvas personas vai departamenta norīkošana, kas ir kompetenta veikt ziņojumus, kas var būt tā pati persona vai struktūrvienība, kas saņem ziņojumus un kas uzturēs saziņu ar ziņotāju, un vajadzības gadījumā lūdz sniegt papildu informāciju un sniegt atgriezenisko saiti minētajai ziņotājai personai;
  4. rūpīga uzraudzība, ko veic c) apakšpunktā minētā izraudzītā persona vai departaments;
  5. rūpīga uzraudzība, ja tas paredzēts valsts tiesību aktos, attiecībā uz anonīmu ziņošanu;
  6. saprātīgu termiņu atgriezeniskās saites sniegšanai, kas nepārsniedz trīs mēnešus pēc saņemšanas apstiprinājuma vai, ja ziņotājai personai nav nosūtīts apstiprinājums, trīs mēnešus pēc septiņu dienu perioda beigām pēc ziņojuma iesniegšanas;
  7. skaidras un viegli pieejamas informācijas sniegšana par procedūrām, ko ārēji sniedz kompetentajām iestādēm saskaņā ar 10. pantu, un attiecīgā gadījumā Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem vai aģentūrām.

Likumprojekts par to personu aizsardzību, kuras ziņo par likuma pārkāpumiem, pieprasa darba devējiem, uz kuriem attiecas šis likums, ieviest iekšējos ziņošanas noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā ziņo par likuma pārkāpumiem un turpmākiem pasākumiem. Ierosinātie noteikumi paredz, ka noteikumi būs darba devēja iekšējo tiesību aktu akts, un tāpēc tā saturs būtu jāvienojas ar darbinieku pārstāvjiem saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem.

Kā daļa no WeMoral un advokātu biroja SPG Legal Sawicki i Wspólnicy ( spglegal.pl ) mēs esam izstrādājuši ziņotāju noteikumu projektu, kas ir pieejams bezmaksas lejupielādei.

Jūs, iespējams, interesē arī