Mikä on EU:n ilmiantodirektiivi?

Jaa
Mikä on EU:n ilmiantodirektiivi?

Unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittaneiden henkilöiden suojelusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/1937 täytäntöönpanon määräaika lähestyy. direktiivin tarkoituksena on velvoittaa yritykset ja julkisen sektorin yhteisöt panemaan täytäntöön menettelyjä, joilla varmistetaan, että työntekijät voivat luottamuksellisesti ilmoittaa lain rikkomisesta.

Henkilökohtainen soveltamisala

Direktiivissä ilmoitettuihin yhteisöihin, jotka ovat velvollisia ottamaan käyttöön menettelyjä, kuuluvat:

  1. Yritykset, jotka työllistävät vähintään 50 työntekijää niiden toiminnan luonteesta riippumatta
  2. Pienet yritykset ja mikroyritykset, jotka muun muassa osallistuvat julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin, käyttävät EU:n varoja, altistuvat rahanpesulle tai kuuluvat säännellyille yksiköille taloudellinen palveluala,
  3. Julkisen sektorin oikeussubjektit.

Direktiivin täytäntöönpanon käytännön seuraukset

Uusiin velvoitteisiin kuuluvat erityisesti seuraavat:

  1. turvallisen ja luottamuksellisen sisäisen ja ulkoisen ilmiantajien raportointimenettelyn kehittäminen (niin kutsutut raportointikanavat)
  2. Nimettömyyden varmistaminen ja ilmiantajien suojaaminen vastatoimilta,
  3. vastaanotettujen ilmoitusten seuranta ja kirjanpito,
  4. Toteutetaan jatkotoimia lainrikkomusten lopettamiseksi ja tulevien vaaratilanteiden ehkäisemiseksi.

Uusien asetusten ansiosta yrittäjille on tarpeen mukauttaa jo olemassa olevat menettelyt direktiiviin sisältyvien vaatimusten mukaisiksi tai luoda kattava -järjestelmän sisällä yritys lainrikkomuksia koskevien tietojen luottamuksellisesta vastaanottamisesta, analysoinnista ja välittämisestä. Oikein toimivien järjestelmien toiminta voi olla hoitaa koulutettu työntekijä, tietosuojavastaava tai ulkopuolinen yritys.

Uusien vaatimusten täytäntöönpanon määräaika

Yksityisen sektorin yksiköiden, joiden palveluksessa on vähintään 250 työntekijää, ja julkisella sektorilla toimivien yhteisöjen on pantava täytäntöön raportointimekanismit viimeistään 17 päivänä joulukuuta 2021 viimeisin. Määräaika alle 250 työntekijän yksityissektorin oikeussubjektien osalta on pidennetty 17 päivään joulukuuta 2023.

Mahdolliset seuraamukset

Yksiköt, jotka eivät ole panneet täytäntöön direktiivistä johtuvia menettelyjä ja jotka eivät etenkään ota käyttöön turvallisia raportointikanavia, ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia. Kansallinen lainsäätäjä määrittää seuraamuksen suuruuden.

Saatat myös olla kiinnostunut

Lisää artikkeleita

Kokeile WeMoral: tä nyt!

Autamme sinua toteuttamaan kattavan ilmiantoratkaisun.

Rekisteröidy