korduma kippuvad küsimused

korduma kippuvad küsimused

Mis on WeMoral rikkumisest teatamise teenus?

WeMoral rikkumisest teatamise teenus on veebipõhine lahendus, mis on pühendatud teie ettevõttele ja mis on kättesaadav teie töötajatele ja sidusrühmadele, mis võimaldab neil teatada mis tahes töökoha üleastumisest. Sellised teatatud tegevused või käitumised (intsidendid) võivad, kui neid ei ole tuvastatud ja käsitletud, mõjutada ettevõtte tegevust või tekitada tõsist vastutust (nt tervise ja ohutuse, keskkonna, inimõiguste, üksikisiku õiguste, eraelu puutumatuse jms osas).

Kas see on kohustuslik? Millal peaks minu ettevõte rakendama rikkumisest teatamise teenust?

UE rikkumisest teatajate direktiiviga kehtestatakse kindlaksmääratud tähtajad, millest alates on rikkumisest teatamise teenuse omamine üksikute organisatsioonide jaoks kohustuslik. See aga ei välista võimalust sellise süsteemi varasem vabatahtlik rakendamine teie ettevõttes, kui see ei ole kohustusega hõlmatud. Vastavalt UE rikkumistest teatajate direktiivile:

Alates 17. detsembrist 2021 peavad ELi liikmesriigid uue seaduse siseriiklikku õigusesse üle võtma. Alates sellest kuupäevast peab iga vähemalt 250 töötajaga organisatsioon olema valmis järgima uut seadust.

Alates 17. detsembrist 2023 - iga 50 — 249 töötajaga organisatsioon peab olema valmis järgima uut seadust ja rakendama rikkumisest teatamise teenust.

Mis paneb kohustuse rikkumisest teatamise teenuse osutamiseks? Kus see on kohaldatav?

Uus nõue tuleneb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2019. aasta direktiivist (EL) 2019/1937 liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta ning see kohustab kõiki ELis tegutsevaid üksusi vastama sellele. Direktiivi leiate siit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1937

Millist rikkumisest teatamise kanalit tuleb rakendada?

Sisemised rikkumisest teatamise kanalid muutuvad olulisemaks kui kunagi varem. Direktiivi kohaselt peaksid tööandjad rakendama sobivaid sisemisi süsteeme, et julgustada oma töötajaid teatama intsidentidest, st esiteks oma tööandjale. Tuleb siiski märkida, et direktiiviga kaitstakse rikkumisest teatajaid ka pädevatele asutustele või meediale teavitamisel.

ELi direktiiv kehtestab konkreetsed nõuded esitatava rikkumisest teatamise kanali laadi kohta. Peamine tingimus on see, et süsteem tagab rikkumisest teataja anonüümsuse. WeMoral on keeruline lahendus, mis pakub tööandjatele vastavust kõigile viimastele nõuetele, ja annab töötajatele kõrgeima turvalisuse ja anonüümsuse.