Eeskirjade eiramise ja rikkumisest teatajate kaitse näidismenetlus

Jaga
Eeskirjade eiramise ja rikkumisest teatajate kaitse näidismenetlus

Üks kohustusi ja väljakutseid, kes rakendavad õigusrikkumisest teatajate kaitset käsitlevaid sätteid oma organisatsioonis, on aruannete vastuvõtmise ja jälgimise sisemenetluste väljatöötamine ja vastuvõtmine.

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2019/1937, 23. oktoober 2019 liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta (Rikkumisest teavitajate direktiiv) sätestab, et aruandvaid isikuid tuleks julgustada esmalt kasutama sisemisi aruandluskanaleid ja teatama oma tööandjale, kui need kanalid on neile kättesaadavad ja neid võib põhjendatult eeldada, et need töötavad. Sellest tulenevalt peaksid era- ja avaliku sektori juriidilised isikud kehtestama aruannete vastuvõtmiseks ja jälgimiseks asjakohased siseriiklikud menetlused.

Rikkumisest teatajate direktiivi artikli 9 kohaselt hõlmab artiklis 8 osutatud sisearuandluse ja järelkontrolli kord järgmist:

  1. aruannete vastuvõtmise kanalid, mis on kavandatud, loodud ja hallatavad turvaliselt, mis tagab, et aruandes nimetatud isiku ja kolmandate isikute isikute konfidentsiaalsus on kaitstud ning takistab volitamata töötajate juurdepääsu sellele;
  2. teatis aruande kättesaamise kohta aruandvale isikule seitsme päeva jooksul alates selle kättesaamisest;
  3. aruannete järelkontrollimiseks pädeva erapooletu isiku või talituse määramine, mis võib olla sama isik või talitus kui see, kes saab aruandeid ja mis hoiab suhtlust esitajaga ning küsib vajaduse korral täiendavat teavet ja annab tagasisidet sellele aruandvale isikule;
  4. punktis c osutatud määratud isiku või talituse hoolikas järelkontroll;
  5. anonüümse aruandluse osas hoolikas järelkontroll, kui see on ette nähtud siseriiklikus õiguses;
  6. mõistlik tähtaeg tagasiside andmiseks, mis ei ületa kolme kuu möödumist kättesaamisteatisest või kui teadet ei saadetud aruandjale, siis kolm kuud pärast aruande esitamist seitsmepäevase ajavahemiku lõppemisest;
  7. selge ja kergesti ligipääsetava teabe andmine artikli 10 kohaselt pädevatele asutustele ja vajaduse korral liidu institutsioonidele, asutustele, asutustele või asutustele väliselt aruandluse korra kohta.

Seaduseelnõu isikute kaitse kohta, kes teatavad seaduse rikkumistest, nõuavad selle seadusega hõlmatud tööandjate kehtestamist sisearuandluse eeskirju, mis määratlevad seaduse rikkumiste teatamise korra ja järelmeetmete võtmise korra. Kavandatud sätted eeldavad, et määrused on tööandja siseõiguse akt, mistõttu selle sisu tuleks kokku leppida töötajate esindajatega vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Osana partnerlus WeMoral ja advokaadibüroo SPG Legal Sawicki i Wspólnicy ( spglegal.pl ) oleme välja töötanud eeskirjade eelnõu rikkumisest teatajatele, mis on tasuta allalaadimiseks saadaval.

Võite olla huvitatud ka