Mis on ELi rikkumisest teatamise direktiiv?

Jaga
Mis on ELi rikkumisest teatamise direktiiv?

Läheneb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/1937 (liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta) rakendamise tähtaeg. eesmärk on kohustada äriühinguid ja avaliku sektori üksused rakendama menetlusi, mis tagavad, et töötajad saaksid konfidentsiaalselt teatada õigusrikkumistest.

Isiklik kohaldamisala

Direktiivis sätestatud menetluste kehtestamiseks kohustusteks on järgmised üksused:

  1. Ettevõtted, kus töötab vähemalt 50 töötajat, olenemata nende tegevuse laadist,
  2. Väikesed ja mikroettevõtted, kes muu hulgas osalevad riigihangete pakkumistel, kasutavad ELi vahendeid, puutuvad kokku rahapesuga või kuuluvad reguleeritud üksustesse finants- teenindussektor,
  3. Juriidilised isikud avalikus sektoris.

Direktiivi rakendamise praktilised tagajärjed

Uute kohustuste hulka kuuluvad eelkõige:

  1. Turvalise ja konfidentsiaalse sisemise ja välise rikkumisest teatamise menetluse (nn aruandluskanalid) väljatöötamine,
  2. rikkumisest teatajate anonüümsuse tagamine ja kaitse kättemaksu eest,
  3. Seire läbiviimine ja saadud teatiste arvestamine,
  4. Järelmeetmete võtmine seaduse rikkumiste peatamiseks ja tulevaste intsidentide vältimiseks.

Uute määruste kohaselt on ettevõtjatele vaja kohandada juba olemasolevaid menetlusi direktiivis sisalduvate nõuetega või luua terviklik süsteemi piires äriühing konfidentsiaalse vastuvõtmise, analüüsi ja teabe edastamise kohta seaduse rikkumisi. Korralikult toimivate süsteemide toimimine võib olla käideldakse koolitatud töötaja, andmekaitseametnik või väline ettevõte.

Uute nõuete rakendamise tähtaeg

Erasektori üksused, kellel on vähemalt 250 avaliku sektori töötajat ja üksust, on kohustatud rakendama aruandlusmehhanisme 17. detsembriks 2021 hiljemalt. Tähtaeg erasektori juriidilised isikud, kellel on vähem kui 250 töötajat, on pikendatud 17. detsembrini 2023.

Võimalikud sanktsioonid

Ettevõtjate suhtes, kes ei täida direktiivist tulenevaid menetlusi ja eelkõige ei võta kasutusele ohutuid aruandluskanaleid, kohaldatakse tõhusat, proportsionaalsed ja hoiatavad sanktsioonid. Sanktsiooni suuruse määrab kindlaks riigi seadusandja.

Võite olla huvitatud ka