Τι είναι η οδηγία της ΕΕ για τους πληροφοριοδότη;

Μοιραστείτε
Τι είναι η οδηγία της ΕΕ για τους πληροφοριοδότη;

Πλησιάζει η προθεσμία για την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης. Η σκοπός της οδηγίας είναι να υποχρεώσει τις εταιρείες και τους φορείς του δημόσιου τομέα να εφαρμόζουν διαδικασίες που θα διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να αναφέρουν εμπιστευτικά τις παραβάσεις του νόμου.

Το προσωπικό πεδίο εφαρμογής

Οι φορείς που αναφέρονται στην οδηγία ως υποχρεωμένοι να θεσπίσουν διαδικασίες περιλαμβάνουν:

  1. Enterprise απασχολούν τουλάχιστον 50 εργαζομένους, ανεξάρτητα από τη φύση της δραστηριότητάς τους,
  2. Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, συμμετέχουν σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, χρησιμοποιούν πόρους της ΕΕ, εκτίθενται σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή ανήκουν σε ρυθμιζόμενες οντότητες σε η χρηματοοικονομική στον τομέα των υπηρεσιών,
  3. Νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα.

Πρακτικές συνέπειες της εφαρμογής της οδηγίας

Οι νέες υποχρεώσεις θα περιλαμβάνουν ιδίως:

  1. Ανάπτυξη ασφαλούς και εμπιστευτικής εσωτερικής και εξωτερικής διαδικασίας αναφοράς των πληροφοριοδοτών (οι αποκαλούμενοι δίαυλοι αναφοράς),
  2. Εξασφάλιση της ανωνυμίας και της προστασίας των πληροφοριοδοτών από αντίποινα,
  3. Διεξαγωγή παρακολούθησης και αρχείων των παραληφθεισών κοινοποιήσεων,
  4. Λήψη μέτρων παρακολούθησης για την παύση των παραβιάσεων του νόμου και την πρόληψη μελλοντικών επεισοδίων.

Οι νέοι κανονισμοί θέτουν στους επιχειρηματίες την αναγκαιότητα να προσαρμόσουν τις ήδη υπάρχουσες διαδικασίες στις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στην οδηγία ή να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη εντός του εταιρεία για την εμπιστευτική λήψη, ανάλυση και διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με παραβάσεις του νόμου. Η λειτουργία των σωστά λειτουργούμενων συστημάτων μπορεί να χειρίζεται ένας εκπαιδευμένος υπάλληλος, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, ή μια εξωτερική εταιρεία.

Προθεσμία για την εφαρμογή των νέων απαιτήσεων

Οι οντότητες του ιδιωτικού τομέα με τουλάχιστον 250 υπαλλήλους και οντότητες του δημόσιου τομέα υποχρεούνται να εφαρμόσουν μηχανισμούς υποβολής εκθέσεων έως τις 17 Δεκεμβρίου 2021 στο τελευταία. Η προθεσμία για νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα με λιγότερους από 250 εργαζομένους παρατάθηκε έως τις 17 Δεκεμβρίου 2023.

Πιθανές κυρώσεις

Οι οντότητες που δεν εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απορρέουν από την οδηγία, και ιδίως δεν θεσπίζουν ασφαλείς διαύλους αναφοράς, θα υπόκεινται σε αποτελεσματικές, αναλογική, και αποτρεπτικές κυρώσεις. Το ύψος της κύρωσης καθορίζεται από τον εθνικό νομοθέτη.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει