Co je směrnice EU informátor?

Sdílet
Co je směrnice EU informátor?

Blíží se lhůta pro provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. účelem směrnice je zavázat společnostem a subjektům veřejného sektoru, aby zavedly postupy, které zajistí, že zaměstnanci budou moci důvěrně hlásit porušení právních předpisů.

Osobní rozsah použití

Subjekty uvedené ve směrnici jako povinné zavést postupy zahrnují:

  1. Podniky zaměstnávající nejméně 50 zaměstnanců bez ohledu na povahu jejich činnosti,
  2. Malé a mikropodniky, které se mimo jiné účastní veřejných zakázek, využívají finanční prostředky EU, jsou vystaveny praní špinavých peněz nebo patří k regulovaným subjektům finanční odvětví služeb,
  3. Právnické osoby ve veřejném sektoru.

Praktické důsledky provádění směrnice

Nové povinnosti budou zahrnovat zejména:

  1. vypracování bezpečného a důvěrného interního a externího postupu oznamování informáků (tzv. kanálů hlášení),
  2. Zajištění anonymity a ochrany informátorů před odvetou,
  3. provádění monitorování a záznamů o obdržených oznámeních,
  4. Přijetí následných opatření k zastavení porušení zákona a předcházení budoucím incidentům.

Nové předpisy přinášejí podnikatelům nutnost přizpůsobit již existující postupy požadavkům obsaženým ve směrnici nebo vytvořit komplexní v rámci společnost pro důvěrné přijímání, analýzu a předávání informací týkajících se porušení zákona. Provoz správně fungujících systémů může být zachází s vyškoleným zaměstnanec, inspektor ochrany osobních údajů nebo externí společnost.

Lhůta pro provedení nových požadavků

Subjekty v soukromém sektoru s nejméně 250 zaměstnanci a subjekty ve veřejném sektoru jsou povinny zavést mechanismy podávání zpráv do 17. prosince 2021 nejnovější. Lhůta pro právnické osoby soukromého sektoru s méně než 250 zaměstnanci byla prodloužena do 17. prosince 2023.

Možné sankce

Subjekty, které neprovedou postupy vyplývající ze směrnice, a zejména nezavedou bezpečné kanály podávání zpráv, budou předmětem účinnosti, přiměřené a odrazující sankce. Výše sankce určí vnitrostátní zákonodárce.

Mohlo by vás také zajímat