Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Каква е услугата WeMoral свирка?

WeMoral whistleblowing услуга е уеб-базирано решение, посветено на вашата компания и достъпно за вашите служители и заинтересовани страни, което им позволява да докладват за всяко нарушение на работното място. Такива докладвани действия или поведение (инциденти) могат, ако не са идентифицирани и адресирани, да засегнат дейността на дружеството или да създадат сериозна отговорност (по отношение на здравето и безопасността, околната среда, правата на човека, индивидуалните права, неприкосновеността на личния живот и т.н.).

Задължително ли е? От кога моята компания трябва да приложи услуга за разяждане на сигнали?

Директивата за Whistleblower на ЕС въвежда фиксирани срокове, от които притежаването на услугата за подаване на сигнали е задължително за отделните организации. Това обаче не изключва възможността за по-ранно доброволно внедряване на такава система във вашата компания, ако тя не е обхваната от задължението. Съгласно Директивата за Whistleblower на ЕС:

От 17 декември 2021 г . - новият закон трябва да бъде транспониран в националното законодателство от страните-членки на ЕС. от тази дата всяка организация с най-малко 250 служители трябва да е готова да спазва новия закон.

От 17 декември 2023 г . — всяка организация с 50 — 249 служители трябва да е готова да се съобрази с новия закон и да приложи услуга за подаване на сигнали.

Какво налага задължението за предоставяне на услуга за подаване на сигнали? Къде е приложимо?

Новото изискване идва от Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които докладват за нарушения на правото на Съюза, и задължава всяко образувание, което извършва дейност в рамките на ЕС, да бъде в съответствие с нея. Директивата може да намерите тук: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1937

Какъв вид сигнален канал трябва да бъде приложен?

Вътрешните канали за подсвирване стават по-важни от всякога. Съгласно директивата работодателите следва да прилагат подходящи вътрешни системи, за да насърчат служителите си да докладват за инциденти вътрешно, т.е. на своя работодател на първо място. Следва обаче да се отбележи, че подаващите сигнали ще бъдат защитени от директивата и при докладването на компетентните органи или на медиите.

Директивата на ЕС поставя специфични изисквания относно естеството на канала за подаване на сигнали, който трябва да бъде предоставен. Основното условие е системата да гарантира анонимността на сигнала. WeMoral е сложно решение, което осигурява на работодателите спазването на всички най-нови изисквания и осигурява на служителите най-високо ниво на сигурност и анонимност.